Quyết định 3533/QĐ-UBND

Quyết định 3533/QĐ-UBND năm 2014 về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định 5509/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Y tế kỹ thuật cao tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3533/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết khu y tế kỹ thuật cao Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3533/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 5509/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22 tháng 7 năm 2005 của Bộ Xây dựng về ban hành hệ thống ký hiệu bản vẽ trong đồ án quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 925/TTg-KGVX ngày 21 tháng 6 năm 2008 về dự án đầu tư Khu Y tế kỹ thuật cao tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành quy định về điều chnh quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 5637/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Y tế kỹ thuật cao tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về xác định cơ cấu sử dụng đất tại Quyết định số 4814/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố về cho Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm - Shangrila thuê đất tại 532A đường Kinh Dương Vương, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân;

Căn cứ Công văn số 1683/UBND-ĐTMT ngày 12 tháng 04 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giải quyết đề nghị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn y tế Hoa Lâm - shangri - La tại Khu y tế kỹ thuật cao tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân;

Căn cứ Quyết định số 5509/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Y tế kỹ thuật cao tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân;

Căn cứ Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định số 5509/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Y tế kỹ thuật cao tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân;

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 41112000109 ngày 19 tháng 6 năm 2014 do Ủy ban nhân dân Thành phố cấp cho dự án Trung tâm mua sắm Aeon - Bình Tân;

Căn cứ Công văn số 3353/UBND-ĐTMT ngày 14 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giải quyết kiến nghị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn y tế Hoa Lâm - shangri - La 3 liên quan đến lô PT1 trong Khu y tế kỹ thuật cao tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Công văn số 2293/SQHKT-QHC ngày 15 tháng 7 năm 2013 về điều chỉnh quy hoạch lô PT1 (46.778,6 m2), thuộc Khu Y tế kỹ thuật cao tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định số 5509/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Y tế kỹ thuật cao tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân như sau:

Tại Điều 1, Khoản 1. Về phạm vi điều chỉnh: trong bảng tổng hợp hàng chức năng, cột điều chỉnh cục bộ có ghi là: “Trung tâm hội nghị, triển lãm y tế, giải trí mua sắm, ăn uống và chăm sóc nâng cao sức khỏe phục vụ cho Khu Y tế kỹ thuật cao”.

Nay được điều chỉnh lại là: “Trung tâm thương mại - dịch vụ phù hợp mục tiêu đầu tư của dự án Trung tâm mua sắm đã được Ủy ban nhân dân Thành phố cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 41112000109 ngày 19 tháng 6 năm 2014”.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố và là một bộ phận gắn liền của Quyết định số 5509/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố và có hiệu lực ktừ ngày ký.

Các nội dung khác không đề cập trong Quyết định này thực hiện theo Quyết định số 5509/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, Thủ trưởng các Sở - Ban - Ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Trị Đông B, Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm - Shangrila chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
-
Thường trực Thành ủy;
-
Thường trực HĐND/TP;
-
TTUB: CT, các PCT;
-
VPUB: Các PVP;
-
Phòng ĐTMT; ĐT;
-
Lưu: VT, (ĐTMT-N) D.

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3533/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3533/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2015
Ngày hiệu lực16/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3533/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3533/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết khu y tế kỹ thuật cao Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3533/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết khu y tế kỹ thuật cao Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3533/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành16/07/2015
        Ngày hiệu lực16/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3533/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết khu y tế kỹ thuật cao Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3533/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết khu y tế kỹ thuật cao Hồ Chí Minh

            • 16/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực