Quyết định 3536/QĐ-UBND

Quyết định 3536/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi lĩnh vực hành chính tư pháp, lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Quyết định 3536/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực hành chính tư pháp chứng thực Long An 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3536/QĐ-UBND

Long An, ngày 29 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP, LĨNH VỰC CHỨNG THỰC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s điều ca các Nghị định liên quan đến kiểm soát th tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1287/TTr-STP ngày 21/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 06 thủ tục hành chính mới ban hành; 14 thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực hành chính tư pháp (chứng thực, hộ tịch) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Long An (kèm theo 73 trang phụ lục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Cục KSTTHC - BTP;
-
Cục Công tác phía Nam - BTP;
-
CT.UBND tnh;
-
Phòng KSTTHC – S Tư pháp;
-
Phòng NC-NC;
-
Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP, CHỨNG THỰC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TỈNH LONG AN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch UBND tnh Long An)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Danh mục TTHC mi ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

STT

N TH TỤC HÀNH CHÍNH

I. Lĩnh vực hành chính tư pháp (hộ tịch): 02 thủ tục

1

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

2

Liên thông thủ tục hành chính vđăng ký khai tử - xóa hộ khu thường trú

II. Lĩnh vực hành chính tư pháp (chứng thực): 04 thủ tục

1

Cp bản sao từ sổ gốc

2

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bhợp đồng, giao dịch

3

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

4

Cấp bản sao có chứng thực từ bn chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

2. Danh mục TTHC được sửa đi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

STT

SỐ HỒ SƠ TTHC

TÊN TH TỤC HÀNH CHÍNH

TÊN VBQPPL QUY ĐỊNH NỘI DUNG SỬA ĐI

I. Lĩnh vực hành chính tư pháp (hộ tịch): 12 thủ tục

1

T-LAN 221288-TT

Đăng ký khai sinh

- Quyết định s62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 ca UBND tỉnh Long An về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An.

2

T-LAN 221292-TT

Đăng ký lại việc sinh

- Quyết định s 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tnh Long An về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tnh Long An.

3

T-LAN 221295-TT

Đăng ký khai tử

- Quyết định s62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ ngun thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An.

4

T-LAN 221296-TT

Đăng ký khai tử quá hạn

- Quyết định s 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An về mức thu phí, l phí và t l(%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An.

5

T-LAN 221297-TT

Đăng ký khai tcho người bị Tòa án tuyên bố là đã chết

- Quyết định s62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tnh Long An.

6

T-LAN 221298-TT

Đăng ký lại việc tử

- Quyết định s 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An vmức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tnh Long An.

7

T-LAN 221303-TT

Đăng ký việc giám hộ

- Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An.

8

T-LAN 221306-TT

Đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ

- Quyết định s 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tnh Long An về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An.

9

T-LAN 221309-TT

Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác

- Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An.

10

T-LAN 221313-TT

Cp bản sao các giy tờ hộ tịch từ shộ tịch (sổ gốc)

- Quyết định s 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An.

11

 

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới

- Quyết định s 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An.

12

T-LAN 221306-TT

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài

- Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính ph quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình.

- Thông tư s 02a/2015/TT-BTP ngày 23/02/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

II. Lĩnh vực Hành chính tư pháp (chứng thực): 02 thủ tục

1

T-LAN-283548-TT

Chứng thực chký trong các giấy tờ, văn bản (trừ việc chứng thực chữ ký người dịch)

- Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An về mức thu phí, lphí và tỷ l(%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An.

2

T- LAN-283541-TT

Chứng thực di chúc

- Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tnh Long An về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích đlại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tnh Long An.

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT UBND CẤP XÃ

A. DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH

I. LĨNH VỰC HỘ TỊCH

1. Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

+ Bước 2: Kiểm tra và xử lý hồ sơ.

+ Bước 3: Chủ tịch (Phó Chủ tịch) UBND xã, phường, thị trấn ký giấy khai sinh.

+ Bước 4: Nhận kết quả (Giấy khai sinh, thẻ BHYT, sổ hộ khẩu) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

* Thời gian tiếp nhn hồ sơ: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày l, ngày nghỉ).

. Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu quy định);

+ Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của ngưi làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực. Đối với trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì nộp biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi thay cho giấy chứng sinh.

+ Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (theo mẫu quy định);

+ Bản khai nhân khẩu (dành cho người trên 14 tuổi) (theo mẫu quy định)

+ Giấy tờ kèm theo gồm:

. Sổ hộ khẩu của cha, mẹ; hoặc hộ khẩu của mẹ hoặc cha (bản chính);

. Trường hợp trẻ em đăng ký thường trú theo người nuôi dưỡng: Hộ khẩu của người nuôi dưỡng (bản chính) và phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ; cha hoặc mẹ.

+ Giấy tờ phải xuất trình:

. Giấy chứng minh nhân dân của người đi đăng ký khai sinh;

. Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn). Trường hợp công chức Tư pháp - Hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha, mẹ trẻ em không bắt buộc phải xuất trình giấy chứng nhận kết hôn.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền đăng ký khai sinh; cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký thường trú; Bảo hiểm xã hội cấp huyện có thẩm quyền cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khai sinh (bản chính), Sổ hộ khẩu đã đăng ký thường trú cho trẻ em và Thẻ bảo hiểm y tế.

- Phí, lệ phí: Mức thu tối đa đối với vic đăng ký thường trú một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu tại các phường thuộc TP. Tân An: 15.000 đồng/lần đăng ký.

Đối với các khu vực khác, mức thu áp dụng tối đa bằng 50% (năm mươi phn trăm) mức thu trên.

Không thu lệ phí đối với các trường hợp: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; bà mViệt Nam anh hùng; hộ gia đình thuộc diện xóa đói, giảm nghèo.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Tờ khai đăng ký khai sinh (TP/HT-2012-TKKS.1).

+ Bản khai nhân khẩu (KH01)

+ Phiếu báo thay đi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02)

- Yêu cu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Các cơ quan có thm quyền thực hiện liên thông các thủ tục hành chính phải cùng thuộc địa bàn tỉnh Long An.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Cư trú năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú năm 2013);

+ Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (được sửa đổi bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014);

+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký quản lý hộ tịch;

+ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

+ Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

+ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

+ Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mu hộ tịch;

+ Thông tư số 80/2011/TT-BCA ngày 15/12/2011 của Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú;

+ Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định về biu mu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú;

+ Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3/2010 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu htịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP;

+ Thông02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ pthuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tnh, thành phtrực thuộc Trung ương.

+ Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 10/6/2015 của liên Bộ: Tư pháp, Công an, Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

+ Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp trình sửa đổi, b sung một số điều của Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của B Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

+ Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An quy định phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, khai tử, bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Long An.

+ Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đăng ký khai sinh, khai tử, bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Long An.

+ Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên đa bàn tỉnh Long An.

 

Mẫu TP/HT-2012-TKKS.1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Kính gửi: (1) …………………………………

Họ và tên người khai:......................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2)..................................................................................

SCMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3).................................................................

Quan hệ với người được khai sinh:....................................................................

Đ ngh(1) ........................................................................................................ đăng ký khai sinh cho người có tên dưới đây:

Hvà tên:............................................................................................... Giới tính:………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………..(Bng chữ: ................. )

Nơi sinh: (4).......................................................................................................

Dân tộc: ...................................................................................  Quốc tịch: ………………

Họ và tên cha:..................................................................................................

Dân tộc: .............................................  Quốc tịch: ……………… Năm sinh ………………

Nơi thường trú/tm trú: (2)..................................................................................

Họ và tên mẹ: ..................................................................................................

Dân tộc: .............................................  Quốc tịch: ……………… Năm sinh ………………

Nơi thường trú/tm trú: (2)..................................................................................

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: …………, ngày ……. tháng …… năm ……

 

Người đi khai sinh(5)
(Ký, ghi rõ họ tên)
………………………

Người cha
(Ký, ghi rõ họ tên)
………………….

Người mẹ
(Ký, ghi rõ họ tên)
………………….

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không nơi đăng ký thường trú thì gạch hai từ thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND thì gạch cụm từ “Giấy tờ hp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp l thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ, số của giấy tờ và gạch cụm từ CMND”.

(4) Trường hợp trẻ em sinh ra tại bệnh viện thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, thì ghi tên cơ sy tế và địa danh hành chính nơi trem sinh ra (ví dụ: trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Trường hợp trẻ em sinh ra ngoài bệnh viện và cơ sở y tế thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tnh), nơi trem sinh ra (ví dụ: xã Đình Bng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

(5) Chcần thiết trong trường hợp người đi khai sinh không phải là cha mẹ.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Mẫu HK01 ban hành theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

 

BẢN KHAI NHÂN KHẨU

(Dùng cho người từ đủ 14 tuổi tr lên)

1. H và tên (1):............................................................................................................

2. Họ và tên gi khác (nếu có):.....................................................................................

3. Ngày, tháng, năm sinh: …………/……………/…………. 4 Giới tính..

5. Nơi sinh:.................................................................................................................

6. Nguyên quán:..........................................................................................................

7. Dân tộc: ……………………..8. Tôn giáo: …………………….9. Quốc tịch:

10. CMND s: ……………………… 11. Hộ chiếu số:.............................

12. Nơi thường trú:......................................................................................................

..................................................................................................................................

13. Địa chỉ chỗ ở hin nay:...........................................................................................

..................................................................................................................................

14. Trình độ học vấn (2): …………………………….15. Trình đ chuyên môn (3):..

16. Biết tiếng dân tộc:…………………….17. Trình độ ngoi ngữ: …….

18. Nghề nghip, nơi làm việc: ....................................................................................

..................................................................................................................................

19. Tóm tắt về bản thân (Từ đủ 14 tuổi trở lên đến nay ở đâu làm gì):

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chỗ ở

(Ghi rõ số nhà, đường phố; thôn, xóm, làng, p, bản, buôn, phum, sóc; xã/ phường/thị trấn; quận/ huyện; tỉnh/ thành phố. Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ tên nước)

Nghề nghiệp, nơi làm việc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Tin án (tội danh, hình phạt, theo bản án số, ngày, tháng, năm của Tòa án):...............
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

21. Tóm tắt về gia đình (Bố, mẹ; vợ/chồng; con; anh, chị, em ruột) (4):

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quan hệ

Nghề nghiệp

Địa chỉ chỗ ở hiện nay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình./.

 

 

………, ngàythángnăm....
NGƯỜI KHAI HOC NGƯỜI VIẾT H
(Ký, ghi rõ họ tên)

__________

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu;

(2) Ghi rõ trình độ học vấn cao nhất (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, tt nghiệp ph thông trung học, tốt nghiệp phổ thông cơ sở...; nếu không biết chữ thì ghi rõ không biết chữ);

(3) Ghi rõ chuyên ngành được đào tạo hoặc trình độ tay nghề, bậc thợ, chuyên môn kỹ thuật khác được ghi trong văn bằng, chứng chỉ.

(4) Ghi cả cha, mẹ, con nuôi; người nuôi dưỡng; người giám hộ theo quy định của pháp luật (nếu có).

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Mẫu HK02 ban hành theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

 

PHIU BÁO THAY ĐI H KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi:..................................................................................

I. Thông tin về người viết phiếu báo

1. Họ và tên (1):.......................................................................................... 2. Giới tính:

3. CMND số:...................................................................... 4. Hộ chiếu số:……………..

5. Nơi thường trú:..........................................................................................................

6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: .............................................................................................

...................................................................................................... Số điện thoại liên hệ:

II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

1. Họ và tên(1):............................................................................................. 2. Giới tính:

3. Ngày, tháng, năm sinh:……./…../……..4. Dân tộc: …………5. Quốc tịch:

6. CMND số:......................................................................................... 7. Hộ chiếu số: ……………………

8. Nơi sinh:....................................................................................................................

9. Nguyên quán:............................................................................................................

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:.....................................................................................

11. Nơi thường trú:.......................................................................................................

12. Địa chỉ chỗ ở hiện nay:...........................................................................................

...................................................................................................... Số điện thoại liên hệ:

13. Họ và tên chhộ:............................................................... 14. Quan hệ với chủ hộ:

15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (2):................................................................

.....................................................................................................................................

16. Những người cùng thay đi:

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi sinh

Nghề nghiệp

Dân tộc

Quốc tịch

CMND số (hoặc Hộ chiếu số)

Quan hệ với người có thay đổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………, ngày… tháng....năm…..
Ý KIẾN CA CHỦ HỘ (3)
(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)

………, ngày… tháng....năm…..
NGƯỜI VIT PHIU BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4):..................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 

 

 

……., ngày ...tháng...năm...
TRƯỞNG CÔNG AN:...........
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

__________

(1) Viết chữ in hoa đ dấu

(2) Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu ...

(3) Ghi rõ ý kiến của chủ hộ đng ý cho đăng thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ h khu; chủ hộ ký và ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm.

(4) Áp dụng đối với trường hợp: Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú và trường hợp cp lại s hộ khu do bị mất.

Ghi chú: Trường hợp người viết phiếu báo cũng là người có thay đổi hộ khẩu, nhân khu thì công dân chỉ cn kê khai những nội dung quy định tại mục II

 

2. Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai tử - xóa hộ khẩu thường trú

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

+ Bước 2: Kiểm tra và xử lý hồ sơ.

+ Bước 3: Chủ tịch (Phó Chủ tịch) UBND xã, phường, thị trấn ký giấy chứng tử.

+ Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhn và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tun (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

. Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho Giấy báo tử theo  quy định tại Điều 22 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (theo mẫu quy định);

- H khu (bản chính) có đăng ký thường trú của người chết.

- Giấy tờ phải xuất trình: Chứng minh nhân dân của người đi đăng ký khai tử.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày, sau khi nhận đủ các giấy tờ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền đăng ký khai tử; cơ quan Công an có thẩm quyền xóa đăng ký thường trú;

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng tử (bản chính), Sổ hộ khẩu đã xóa đăng ký thường trú.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02);

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Thời hạn đi khai tử là 15 ngày, kể từ ngày chết. Thân nhân của người chết có trách nhiệm đi khai tử; nếu người chết không có thân nhân, thì chủ nhà hoặc người có trách nhiệm của cơ quan, đơn vị tổ chức, nơi người đó cư trú hoặc công tác trước khi chết đi khai tử.

Trẻ em sinh ra sống được từ 24 giờ trở lên rồi mới chết cũng phải đăng ký khai tử. Nếu cha, mẹ không đi khai tử, thì cán bộ tư pháp hộ tịch tự xác định nội dung đ ghi vào Sđăng ký khai tử. Trong cột ghi chú của Sđăng ký khai tử phải ghi rõ “Trẻ chết sơ sinh”.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Cư trú năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú năm 2013);

+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký quản lý hộ tịch;

+ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

+ Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

+ Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mu hộ tịch;

+ Thông tư số 80/2011/TT-BCA ngày 15/12/2011 của Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú;

+ Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú;

+ Thông tư s09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3/2010 về vic ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP;

+ Thông tư 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyn quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

+ Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An quy định phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, khai tử, bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Long An.

+ Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đăng ký khai sinh, khai t, bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Long An.

+ Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích đlại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Mẫu HK02 ban hành theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

 

PHIU BÁO THAY ĐI H KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi:..................................................................................

I. Thông tin về người viết phiếu báo

1. Họ và tên (1):.......................................................................................... 2. Giới tính:

3. CMND số:...................................................................... 4. Hộ chiếu số:……………..

5. Nơi thường trú:..........................................................................................................

6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: .............................................................................................

...................................................................................................... Số điện thoại liên hệ:

II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

1. Họ và tên (1):............................................................................................. 2. Giới tính:

3. Ngày, tháng, năm sinh:……./…../……..4. Dân tộc: …………5. Quốc tịch:

6. CMND số:......................................................................................... 7. Hộ chiếu số: ……………………

8. Nơi sinh:....................................................................................................................

9. Nguyên quán:.............................................................................................................

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:........................................................................................

11. Nơi thường trú:.........................................................................................................

12. Địa chỉ chỗ ở hiện nay:..............................................................................................

........................................................................................................ Số điện thoại liên hệ:

13. Họ và tên chhộ:................................................................. 14. Quan hệ với chủ hộ:

15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (2):..................................................................

.....................................................................................................................................

16. Những người cùng thay đi:

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi sinh

Nghề nghiệp

Dân tộc

Quốc tịch

CMND số (hoặc Hộ chiếu số)

Quan hệ với người có thay đổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………, ngày… tháng....năm
Ý KIẾN CA CHỦ HỘ (3)
(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)

………, ngày… tháng....năm
NGƯỜI VIT PHIU BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4):.......................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 

 

……., ngày ...tháng...năm...
TRƯỞNG CÔNG AN:...........
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

____________

(1) Viết chữ in hoa đ dấu

(2) Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu ...

(3) Ghi rõ ý kiến của chủ hộ đã đng ý cho đăng thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ h khu; chủ hộ ký và ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm.

(4) Áp dụng đối với trường hợp: Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú và trường hợp cp lại s hộ khu do bị mất.

Ghi chú: Trường hợp người viết phiếu báo cũng là người có thay đổi hộ khẩu, nhân khu thì công dân chỉ cn kê khai những nội dung quy định tại mục II

 

II. LĨNH VỰC CHỨNG THC

1. Cấp bản sao từ sổ gốc

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

+ Bước 2: Kiểm tra và xử lý hồ sơ.

+ Bước 3: Chủ tịch (Phó Chủ tịch) UBND xã, phường, thị trấn ký bản sao.

+ Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trkết quả: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

. Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn.

- Thành phần, s lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Np trực tiếp: xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy CMND hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

+ Gửi qua bưu điện: gửi kèm bản sao có chứng thực giấy CMND hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng, phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan, tổ chức cấp bản sao.

b) Slượng hồ sơ: Tùy theo nhu cầu chứng thực của người dân.

- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc hoặc ngày làm việc tiếp theo nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao được cấp từ sổ gốc.

- Phí, lệ phí:

+ Lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc.

+ Mức phí: 3.000 đồng/bản.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Phải có sổ gốc

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao t s gc, chứng thực bản sao từ bản chính, chng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

+ Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn mức thu, chế đ thu, np, quản lý và sử dụng lphí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.

+ Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND ngày 25/12/2008 về việc ban hành mức thu, tỷ lệ nộp và trích đlại cho đơn vị thu phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Long An.

 

2. Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

+ Bước 2: Kiểm tra và xử lý hồ sơ.

+ Bước 3: Chủ tịch (Phó Chủ tịch) UBND xã, phường, thị trấn ký chứng thực.

+ Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

* Thi gian tiếp nhn hồ sơ và trkết quả: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

. Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Xuất trình bản sao CMND hoặc hộ chiếu;

+ Văn bản thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dch của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch;

+ Hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực;

b) Số lượng hồ sơ: Theo yêu cầu của người cần chứng thực

- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc hoặc ngày làm việc tiếp theo nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng giao dịch được sửa đổi/bổ sung/hủy bỏ/sửa lỗi sai sót

- Phí, lệ phí:

+ Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung hợp đồng: 40.000 đồng/ trường hợp

+ Đối với trường hợp hủy bỏ hợp đồng: 20.000 đồng/ trường hợp

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Chỉ thực hiện sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đối với các trường hợp các hợp đồng này được thực hiện chứng thực tại UBND xã trước khi chuyển giao việc chứng thực hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao tbản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

+ Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lphí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.

+ Quyết định 77/2008/QĐ-UBND ngày 25/12/2008 về việc ban hành mức thu, tỷ lệ nộp và trích đlại cho đơn vị thu phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên đa bàn tỉnh Long An.

 

3. Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

+ Bước 2: Kiểm tra và xử lý hồ sơ.

+ Bước 3: Chủ tịch (Phó Chủ tịch) UBND xã, phường, thị trấn ký chứng thực.

+ Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

* Thời gian tiếp nhn hồ sơ và trả kết quả: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

. Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Xuất trình bản sao CMND hoặc hộ chiếu;

+ Văn bản thỏa thuận về việc sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch;

+ Hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực;

b) Số lượng hồ sơ: Theo yêu cầu của người cần chứng thực

- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc hoặc ngày làm việc tiếp theo nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng giao dịch được sửa đổi/bổ sung/hủy bỏ/sa lỗi sai sót

- Phí, lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

+ Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dng lphí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.

+ Quyết định 77/2008/QĐ-UBND ngày 25/12/2008 về việc ban hành mức thu, tỷ lệ nộp và trích để lại cho đơn v thu phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên đa bàn tỉnh Long An.

 

4. Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nộp hsơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

+ Bước 2: Kiểm tra và xử lý hồ sơ.

+ Bước 3: Chủ tịch (PChủ tịch) UBND xã, phường, thị trấn ký bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.

+ Bước 4: Nhn kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

* Thời gian tiếp nhn hồ và trả kết quả: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

. Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Xuất trình bản sao CMND hoặc hộ chiếu;

+ Văn bản thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, sa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch;

+ Hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực;

b) Số lượng hồ sơ: Theo yêu cầu của người cần chứng thực

- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc hoặc ngày làm việc tiếp theo nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

- Phí, lệ phí:

+ Mức phí: 2.000 đồng/trang, từ trang thứ 3 trở lên thì thu 1.000 đồng/trang nhưng ti đa không quá 100.000 đồng/bản.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực còn đang lưu trữ tại UBND cấp xã

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bn sao từ sgốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đng, giao dịch.

+ Thông tư số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của B Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sdụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch

 

B. DANH MỤC TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI

I. LĨNH VỰC HỘ TỊCH (HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP)

1. Đăng ký khai sinh

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nộp hồ sơ tại phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

+ Bước 2: Kiểm tra và xử lý hồ sơ.

+ Bước 3: Chtịch (Phó Chủ tịch) UBND xã, phường, thị trấn ký giấy khai sinh.

+ Bước 4: Nhn kết qutại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày l, ngày nghỉ).

. Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai (theo mẫu).

+ Giấy chứng sinh (bản chính).

+ Xuất trình giấy chứng nhận kết hôn (nếu có).

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký htịch đxác định về cá nhân người đó.

+ Bản sao Sổ hộ khẩu, Sổ đăng ký tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở trong nước); Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú hoặc Chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam) để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký.

Bản sao các giấy tờ nêu trên, kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Trong ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khai sinh (bản chính).

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký khai sinh.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ có trách nhiệm đi khai sinh cho con; nếu cha, mẹ không thể đi khai sinh, thì ông, bà hoặc nhng người thân thích khác đi khai sinh cho trẻ em

+ Trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác định được người cha, thì phn ghi về người cha trong sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh đ trng. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh có người nhận con, thì Ủy ban nhân dân cấp xã kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh.

+ Trẻ em sinh ra sống được từ 24 giờ trở lên rồi mới chết cũng phải đăng ký khai sinh. Nếu cha, mẹ không đi khai sinh, thì cán bộ tư pháp hộ tịch tự xác định nội dung đghi vào Sổ đăng ký khai sinh. Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ “Trẻ chết sơ sinh”.

+ Người có yêu cầu đăng ký hộ tịch (trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký giám hộ, đăng ký việc nhận cha, mẹ, con) hoặc yêu cầu cấp các giấy tờ về hộ tịch mà không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể ủy quyn cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ.

Nếu người được ủy quyn là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phi có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

+ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung mt sđiều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

+ Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

+ Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

+ Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND ngày 07/11/2006 của UBND tỉnh Long An quy định về thủ tục, trình tự và thời hạn giải quyết công việc hộ tịch tại UBND cấp xã và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An.

+ Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

+ Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An về mức thu phí, lệ phí và t lệ (%) trích đ lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên đa bàn tỉnh Long An.

__________________

Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi

 

Mẫu TP/HT-2012-TKKS.1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Kính gửi: (1) ………………………………..

Họ và tên người khai:.......................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2)..................................................................................

SCMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3).................................................................

Quan hệ với người được khai sinh:....................................................................

Đ ngh(1) ..................................................................... đăng ký khai sinh cho người có tên dưới đây:

Hvà tên:...................................................................................... Giới tính:……………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………..(Bng chữ: ................... )

Nơi sinh: (4).......................................................................................................

Dân tộc: ............................................................................  Quốc tịch: …………………

Họ và tên cha:..................................................................................................

Dân tộc: ........... Quốc tịch: …………………. Năm sinh ………………

Nơi thường trú/tm trú: (2)..................................................................................

Họ và tên mẹ: ..................................................................................................

Dân tộc: .....................................  Quốc tịch: …………………. Năm sinh ………………

Nơi thường trú/tm trú: (2)..................................................................................

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: …………, ngày ……. tháng …… năm ……

 

Người đi khai sinh(5)
(Ký, ghi rõ họ tên)
………………………

Người cha
(Ký, ghi rõ họ tên)
………………….

Người mẹ
(Ký, ghi rõ họ tên)
………………….

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không nơi đăng ký thường trú thì gạch hai từ thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND thì gạch cụm từ “Giấy tờ hp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp l thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ, số của giấy tờ và gạch cụm từ CMND”.

(4) Trường hợp trẻ em sinh ra tại bệnh viện thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, thì ghi tên cơ sy tế và địa danh hành chính nơi trem sinh ra (ví dụ: trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Trường hợp trẻ em sinh ra ngoài bệnh viện và cơ sở y tế thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tnh), nơi trem sinh ra (ví dụ: xã Đình Bng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

(5) Chcần thiết trong trường hợp người đi khai sinh không phải là cha mẹ.

 

2. Đăng ký lại việc sinh

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

+ Bước 2: Kiểm tra và xử lý hồ sơ.

+ Bước 3: Chủ tịch (Phó Chủ tịch) UBND xã, phường, thị trấn ký giấy khai sinh.

+ Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phn tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

. Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký lại việc sinh (theo mẫu).

+ Xuất trình bản sao giấy tờ hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây (nếu có); trong trường hợp không có bản sao giấy tờ hộ tịch, thì đương sự phải tự cam đoan về việc đã đăng ký, nhưng sổ hộ tịch không còn lưu được và chịu trách nhiệm về nội dung cam đoan

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch đxác định về cá nhân người đó.

+ Bản sao Sổ hộ khẩu, Sổ đăng ký tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở trong nước); Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú hoặc Chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam) để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký.

Bản sao các giấy tờ nêu trên, kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn gii quyết: Trong ngày sau khi nhận đủ các giấy tờ hợp lệ. Trường hợp cn phải xác minh, thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày sau.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khai sinh (bản chính).

- Phí, lệ phí: 8.000 đồng/trường hợp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký lại việc sinh (đính kèm)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Việc sinh, tử, kết hôn, nhn nuôi con nuôi đã đưc đăng ký, nhưng sổ hộ tch và bản chính giấy tờ hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được thì được đăng ký lại.

+ Các giấy tờ hộ tịch cũ liên quan đến sự kiện hộ tịch đăng ký lại (nếu có) được thu hi và lưu hồ sơ.

+ Người có yêu cu đăng ký hộ tịch (trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký giám hộ, đăng ký việc nhận cha, mẹ, con) hoặc yêu cầu cấp các giấy tờ về hộ tịch mà không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể ủy quyn cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ.

Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ca người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

+ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phvề sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

+ Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

+ Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 25/3/2010 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biu mẫu hộ tịch.

+ Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND ngày 07/11/2006 của UBND tỉnh Long An ban hành quy định về thủ tục, trình tự và thời hạn giải quyết công việc hộ tịch tại UBND cấp xã và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An.

+ Thông tư s 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu tr, sử dng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

+ Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An.

_________________

Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi

 

Mẫu TP/HT-2012-TKĐKLVS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC SINH

Kính gửi: (1) ………………………………….

Họ và tên người khai:.......................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2)..................................................................................

Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) ..............................................................

Quan hệ với người được khai sinh:....................................................................

Đ ngh(1) ................................................................... đăng ký lại việc sinh cho người có tên dưới đây:

Hvà tên:...................................................................................... Giới tính:……………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………..

Nơi sinh: (4).......................................................................................................

Dân tộc: ............................................................................  Quốc tịch: …………………

Họ và tên cha:..................................................................................................

Dân tộc: ....................................  Quốc tịch: …………………. Năm sinh ………………

Nơi thường trú/tm trú: (2)..................................................................................

Họ và tên mẹ: ..................................................................................................

Dân tộc: ....................................  Quốc tịch: …………………. Năm sinh ………………

Nơi thường trú/tm trú: (2)..................................................................................

Đã đăng ký khai sinh tại (5): …………………….. ngày…..tháng….năm…..

Theo Giấy khai sinh số: ………………….. (6), Quyển số: ……………….(6)

Lý do đăng ký lại: …………………………………………………………

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: …………, ngày …. tháng …… năm ……

(7) ................................................................

....................................................................

....................................................................

.......................................................................

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại việc sinh.

(2) Ghi theo đa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo sGiấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ CMND.

(4) Tng hợp trẻ em sinh tại bệnh viện, thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, thì ghi tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: Trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Trường hợp trẻ em sinh ngoài bệnh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

(5) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký khai sinh trước đây.

(6) Chỉ khai trong trường hợp biết rõ.

(7) Ngưi có yêu cầu đăng ký lại tự ghi nội dung cam đoan về việc đã đăng ký khai sinh nhưng không còn lưu được Sổ đăng ký khai sinh (chỉ cn thiết trong trường hợp đương sự không có bản sao Giấy khai sinh được cấp hợp lệ trước đây).

 

3. Đăng ký khai tử

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

+ Bước 2: Kiểm tra và xử lý hồ sơ.

+ Bước 3: Chủ tịch (Phó Chủ tịch) UBND xã, phường, thị trấn ký giấy chứng tử.

+ Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trkết qu: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

. Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Giấy báo tử hoặc các giấy tờ thay thế giấy báo tử theo quy định tại Điều 22 của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP.

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch đxác định về cá nhân người đó.

+ Bản sao Sổ hkhẩu, Sổ đăng ký tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở trong nước); Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú hoặc Chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam) để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký.

Bản sao các giấy tờ nêu trên, kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: Trong ngày, sau khi nhận đủ các giấy tờ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân hoặc tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng t(bản chính).

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Thời hạn đi khai tử là 15 ny, ktừ ngày chết. Thân nhân của người chết có trách nhiệm đi khai tử; nếu người chết không có thân nhân, thì chủ nhà hoặc người có trách nhiệm của cơ quan, đơn vị tổ chức, nơi người đó cư trú hoặc công tác trước khi chết đi khai tử.

Trẻ em sinh ra sống được từ 24 giờ trở lên rồi mới chết cũng phải đăng ký khai tử. Nếu cha, mkhông đi khai tử, thì cán bộ tư pháp hộ tịch tự xác định nội dung để ghi vào Sổ đăng ký khai tử. Trong ct ghi chú của Sđăng ký khai tử phải ghi rõ “Trẻ chết sơ sinh”.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phvề đăng ký và quản lý hộ tịch.

+ Ngh định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chng thực.

+ Thông tư s01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

+ Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

+ Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND ngày 07/11/2006 của UBND tỉnh Long An ban hành quy định về thủ tục, trình tự và thời hạn giải quyết công việc hộ tịch tại UBND cấp xã và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An.

+ Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An.

____________________

Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi.

 

4. Đăng ký khai tử quá hạn

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

+ Bước 2: Kiểm tra và xử lý hồ sơ.

+ Bước 3: Chủ tịch (Phó Chủ tịch) UBND xã, phường, thị trấn ký giấy chứng tử.

+ Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

. Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Giấy báo tử hoặc các giấy tờ thay thế giấy báo tử theo quy định tại điều 22 của Nghị định 158/2005/NĐ-CP.

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch đxác định về cá nhân người đó.

+ Bản sao Sổ hộ khẩu, Sổ đăng ký tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở trong nước); Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú hoặc Chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam) để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký.

Bản sao các giấy tờ nêu trên, kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Trong ngày sau khi nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, trường hợp cn phải xác minh thì thời hạn kéo dài thêm không quá 05 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng tử (bản chính).

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

+ Ngh định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chng thực.

+ Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

+ Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mu hộ tịch.

+ Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND ngày 07/11/2006 của UBND tỉnh Long An ban hành quy định về thủ tục, trình tự và thời hạn giải quyết công việc hộ tịch tại UBND cấp xã và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An.

+ Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích đ lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên đa bàn tỉnh Long An.

___________________

Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi

 

5. Đăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố là đã chết

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã, phường, thị trn.

+ Bước 2: Kiểm tra và xử lý hồ sơ.

+ Bước 3: Chủ tịch (Phó Chủ tịch) UBND xã, phường, thị trấn ký giấy chứng tử.

+ Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trkết quả: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

. Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Quyết định của Tòa án tuyên bố chết.

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch để xác định về cá nhân người đó.

+ Bản sao Sổ hộ khẩu, Sổ đăng ký tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở trong nước); Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú hoặc Chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam) để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký.

Bn sao các giấy tờ nêu trên, kèm bản chính đđối chiếu hoặc bản sao có chứng thực.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng tử (bản chính).

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Việc đăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố là đã chết được thực hiện khi quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật

Người yêu cầu Tòa án tuyên bố một người là đã chết phải thực hiện việc đăng ký khai tử.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

+ Ngh định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chng thực.

+ Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND ngày 07/11/2006 của UBND tỉnh Long An ban hành quy định về thủ tục, trình tự và thời hạn giải quyết công việc hộ tịch tại UBND cấp xã và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An.

+ Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích đ lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên đa bàn tỉnh Long An.

__________________

Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi

 

6. Đăng ký lại việc tử

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

+ Bước 2: Kiểm tra và xử lý hồ sơ.

+ Bước 3: Chủ tịch (Phó Chủ tịch) UBND xã, phường, thị trấn ký giấy chứng tử.

+ Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

. Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai (theo mẫu).

+ Xuất trình bản sao giấy tờ hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây (nếu có): trong trường hợp không có bản sao giấy tờ hộ tịch, thì đương sự phải tự cam đoan về việc đã đăng ký, nhưng sổ hộ tịch không còn lưu được và chịu trách nhiệm về nội dung cam đoan.

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch đxác định về cá nhân người đó.

+ Bản sao Sổ hộ khẩu, Sổ đăng ký tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở trong nước); Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú hoặc Chứng nhận tạm trú (đối với ngưi nưc ngoài cư trú tại Việt Nam) để làm căn cxác định thẩm quyền đăng ký.

Bản sao các giấy tờ nêu trên, kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Trong ngày. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hn được kéo dài thêm không quá 03 ngày sau.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng tử (bản chính).

- Phí, lệ phí: 8.000 đồng/trường hợp

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký lại việc tử (đính kèm).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi đã được đăng ký, nhưng sổ hộ tịch và bn chính giấy tờ hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không s dng được, thì được đăng ký lại.

+ Các giấy tờ hộ tịch cũ liên quan đến sự kiện hộ tịch đăng ký lại (nếu có) được thu hồi và lưu hồ sơ.

+ Người có yêu cầu đăng ký hộ tịch (trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký giám hộ, đăng ký việc nhận cha, mẹ, con) hoặc yêu cầu cấp các giấy tờ về hộ tịch mà không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ.

Nếu người được ủy quyền là ông, , cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cn phải có văn bản ủy quyền, nhưng phi có giấy tờ chứng minh về mi quan hệ nêu trên.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

+ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phvề sa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chng thực.

+ Thôngsố 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mu hộ tịch.

+ Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

+ Quyết đnh s53/2006/QĐ-UBND ngày 07/11/2006 của UBND tỉnh Long An ban hành Quy định về thủ tục, trình tự và thời hạn giải quyết công việc hộ tịch tại UBND cp xã và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An.

+ Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

+ Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích đ lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên đa bàn tỉnh Long An.

________________

Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi

 

Mẫu TP/HT-2012-TKĐKLVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC TỬ

Kính gửi: (1) ……………………………………..

Họ và tên người khai:......................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2)..................................................................................

Số giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) .........................................................

Quan hệ với người đã chết:...............................................................................

Đ ngh(1) ................................................................... đăng ký lại việc tử cho người có tên dưới đây:

Hvà tên:...................................................................................... Giới tính:……………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………..

Dân tộc: ....................................................................................  Quốc tịch: ……………

Nơi thường trú/tm trú cuối cùng: (2)..................................................................

Số giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) .........................................................

Đã chết vào lúc: …………giờ …… phút, ngày ….. tháng ….. năm ……

Nơi chết: (4).......................................................................................................

Nguyên nhân chết:............................................................................................

Số Giấy báo t/ Giấy tờ thay thế Giấy báo tử (5).................................................

do.......................................................................... cấp ngày …. tháng …. năm ……..

Đã đăng ký khai tử tại (6):..................................................................................

...........................................................................  ngày ……. tháng ……. năm ………

Theo Giấy chứng tử số: (7) ………………… Quyển số: (7)………………………

Lý do đăng ký lại:............................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sthật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: …………, ngày ……. tháng …… năm ……

(7) .................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

Người khai
(kýghi rõ họ tên)

 

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại việc tử.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo sGiấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

(4) Phải ghi rõ địa điểm chết (bệnh viện, trạm y tế, nhà riêng...); xã/phưng, huyện/quận, tỉnh/thành phố.

(5) Nếu ghi số Giấy báo tử thì gạch cụm từ “Giấy tờ thay thế giấy báo tử”, nếu ghi số “Giấy tờ thay thế giấy báo tử” thì gạch cụm từ “Giấy báo tử” và ghi rõ tên và scủa giấy tờ thay thế.

(6) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký khai tử trước đây.

(7) Chỉ khai trong trường hợp biết rõ.

(8) Người có yêu cầu đăng ký lại tự ghi nội dung cam đoan về việc đã đăng ký khai tử nhưng không còn lưu được Sổ đăng ký khai tử (chỉ cần thiết trong trường hợp đương sự không có bản sao Giấy chứng tử được cấp hợp lệ trước đây).

 

7. Đăng ký việc giám hộ

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

+ Bước 2: Kiểm tra và xử lý hồ sơ.

+ Bước 3: Chủ tịch (Phó Chủ tịch) UBND xã, phường, thị trấn ký quyết định.

+ Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trkết quả: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

. Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Giấy cử giám hộ.

+ Tờ khai (theo mẫu quy định).

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch đxác định về cá nhân người đó.

+ Bản sao Sổ hộ khẩu, Sổ đăng ký tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở trong nước); Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú hoặc Chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam) để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký.

Bản sao các giấy tờ nêu trên, kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ. Trường hợp cn phải xác minh, thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Phí, lệ phí:

+ Lệ phí đăng ký việc giám hộ.

+ Mức phí: 8.000 đồng/trường hợp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Giấy cử người giám hộ.

+ Tờ khai đăng ký việc giám hộ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Giấy cử giám hộ do người cgiám hộ lập; nếu có nhiều người cùng cử một người làm giám hộ, thì tất cả phải cùng ký vào Giy c giám h

+ Khi đăng ký giám hộ phi mặt người cử giám hộ và người được cử làm giám hộ.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Bộ Luật Dân sự ngày 14/6/2005.

+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

+ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phvề sa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chng thực.

+ Thôngsố 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mu hộ tịch.

+ Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

+ Quyết đnh s53/2006/QĐ-UBND ngày 07/11/2006 của UBND tỉnh Long An ban hành Quy định về thủ tục, trình tự và thời hạn giải quyết công việc hộ tịch tại UBND cp xã và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An.

+ Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

+ Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích đ lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên đa bàn tỉnh Long An.

____________________

Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY CỬ NGƯỜI GIÁM H

Kính gửi: ……………………………………

Họ và tên người cử giám hộ:.......................................................... Giới tính………..

Năm sinh.......................................................................................................................

Dân tộc:........................................................................ Quốc tịch: ………………………

Nơi thường trú/tạm trú:...................................................................................................

Số CMND/H chiếu:.......................................................................................................

Quan hệ với người cần được giám hộ:............................................................................

Cử người có tên dưới đây:

 

ÔNG

Họ tên

 

 

Ngày tháng năm sinh

 

 

Dân tộc

 

 

Quốc tịch

 

 

Nơi thường trú/tạm trú

 

 

Số CMND/ Hộ chiếu

 

 

Làm người giám hộ cho người có tên dưới đây:

Họ tên: ………………………………. Giới tính:……………………..

Ngày tháng năm sinh:.....................................................................................................

Nơi sinh:........................................................................................................................

Dân tộc:.............................................................................................. Quốc tịch:……………………………..

Nơi thường trú/tạm trú:...................................................................................................

Lý do cử giám hộ:.........................................................................................................

.....................................................................................................................................

Đề nghị................................................................................................................... đăng ký.

Làm tại:………… ngày……tháng…….năm…….

ý kiến của người được cử làm giám hộ

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

Người cử giám hộ

 

Mẫu TP/HT-2012-TKGH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC GIÁM HỘ

Kính gửi: (1) ………………………………….

Họ và tên người khai:.................................................................. Giới tính:……………

Nơi thường trú/tạm trú: (2)....................................................................................

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) ..........................................................

Đ ngh(1) ............................................................. đăng ký việc giám hộ giữa những người có tên dưới đây:

Người giám hộ:

Hvà tên:....................................................................................... Giới tính:……………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………..

Dân tộc: .........................................................................................  Quốc tịch: …………

Nơi thường trú/tm trú: (2)...................................................................................

SCMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) .................................................................

Người được giám hộ:

Hvà tên:....................................................................................... Giới tính:…………….

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………..

Nơi sinh: (4) .......................................................................................................

Dân tộc: ................................................................................  Quốc tịch: …………………

Nơi thường trú/tm trú: (2)...................................................................................

Lý do đăng ký giám hộ:....................................................................................

.........................................................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sthật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: …………, ngày ……. tháng …… năm ……

Người giám hộ
(Ký, ghi rõ họ tên)
…………………………

Người khai(5)
(Ký, ghi rõ họ tên)
………………………

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký giám hộ.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch cụm từ thưng trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

(4) Trường hợp trẻ em sinh tại bnh vin, thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh ra tại cơ sở y tế, thì ghi tên cơ sở y tế và đa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: Trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tnh Bắc Ninh).

Trường hợp trẻ em sinh ngoài bệnh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

(5) Chỉ cần thiết trong trường hợp người khai không phải là người giám hộ.

 

8. Đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phn tiếp nhn và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

+ Bước 2: Kiểm tra và xử lý hồ sơ.

+ Bước 3: Chtịch (Phó Chủ tịch) UBND xã, phường, thị trấn ký quyết định.

+ Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhậntrả kết qu hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

. Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiu: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai (theo mẫu).

+ Danh mục tài sản riêng được lập khi đăng ký giám hộ và danh mục tài sản hiện tại của người được giám hộ (nếu có).

+ Quyết định công nhận việc giám hộ đã cấp trước đây.

+ Xuất trình các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện chấm dứt, thay đổi việc giám hộ.

+ Bản sao giy chứng minh nhân dân hoc Hchiếu của người đi đăng ký htịch đxác định về cá nhân người đó.

+ Bản sao Sổ hộ khẩu, Sổ đăng ký tạm trú (đối với ng dân Việt Nam ở trong nước); Thẻ thường t, Thẻ tạm trú hoặc Chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam) đlàm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký.

Bản sao các giấy tờ nêu trên, kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 02 ngày. Trong trường hp cần xác minh, thì thời hạn kéo dài thêm không quá 02 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Phí, lệ phí:

+ Lệ phí đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ.

+ Mức phí: 8.000 đồng/trường hợp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Người được giám hộ đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+ Người được giám hộ chết;

+ Cha, mẹ của người được giám hộ đã có đủ điều kiện để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình;

+ Người được giám hộ được nhận làm con.

+ Trường hợp người giám hộ đề nghị được thay đổi giám hộ và có người khác đủ điều kiện nhận làm giám hộ, thì các bên làm thủ tục đăng ký chm dt vic giám hộ cũ và đăng ký việc giám hộ mới.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Bộ Luật Dân sự ngày 14/6/2005.

+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

+ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP của Chính phngày 02/02/2012 về Sa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chng thực.

+ Thôngsố 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mu hộ tịch.

+ Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

+ Quyết đnh s53/2006/QĐ-UBND ngày 07/11/2006 của UBND tỉnh Long An ban hành Quy định về thủ tục, trình tự và thời hạn giải quyết công việc hộ tịch tại UBND cp xã và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An.

+ Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

+ Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích đ lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên đa bàn tỉnh Long An.

___________________

Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi

 

Mẫu TP/HT-2012-TKCDGH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT VIỆC GIÁM HỘ

Kính gửi: (1) ……………………………….

Họ và tên người khai:......................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2)..................................................................................

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) ........................................................

Đ ngh ...................................................... đăng ký chấm dứt việc giám hộ giữa những người có tên dưới đây:

Người giám hộ:

1. Hvà tên:.................................................................................. Giới tính:……………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………..

Dân tộc: ...............................................................................  Quốc tịch: …………………

Nơi thường trú/tm trú: (2)..................................................................................

SCMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) ................................................................

2. Hvà tên:.................................................................................. Giới tính:………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………..

Dân tộc: ...............................................................................  Quốc tịch: ………………….

Nơi thường trú/tm trú: (2)..................................................................................

S CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) ................................................................

Người được giám hộ:

Hvà tên:...................................................................................... Giới tính:……………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………..

Nơi sinh: (4) ......................................................................................................

Dân tộc: ...............................................................................  Quốc tịch: ………………..

Nơi thường trú/tm trú: (2)..................................................................................

Theo Quyết định công nhận việc giám hộ số ……………….. do ………………… cấp ngày …… tháng …… năm ………

Lý do chấm dứt việc giám hộ:.........................................................................

........................................................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sthật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: ………, ngày ……. tháng …… năm ……

 

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chú thích:

(1) Gửi UBND hay Sở Tư pháp thì ghi rõ tên UBND/tên Sở Tư pháp.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch hai từ thưng trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

(4) Trường hợp trẻ em sinh tại bnh vin, thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh ra tại cơ sở y tế, thì ghi tên cơ sở y tế và đa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: Trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tnh Bắc Ninh).

Trường hợp trẻ em sinh ngoài bệnh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Trường hợp trẻ em được sinh ra ở nước ngoài, thì nơi sinh được ghi theo tên thành phố, tên nước, nơi trẻ em đó được sinh ra (ví dụ: Luân Đôn, Liên hiệp vương quốc Anh và Bắc Ai-len; Bec-lin, Cộng hòa liên bang Đức).

 

9. Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

+ Bước 2: Kiểm tra và xử lý hồ sơ.

+ Bước 3: Chủ tịch (Phó Chủ tịch) UBND xã, phường, thị trấn ký xác nhận.

+ Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

. Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn hoặc nộp hồ sơ qua hệ thng bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

+ Bản chính Giấy khai sinh của người cần điều chỉnh hộ tịch.

+ Các giấy tờ hộ tch khác mà cá nhân có yêu cầu điu chỉnh nội dung không phải là Sđăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh.

+ Bản sao giy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký htịch đxác định về cá nhân người đó.

+ Bản sao Sổ hộ khẩu, Sổ đăng ký tạm trú (đối với công dân Việt Nam trong nước); Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú hoặc Chứng nhận tạm trú (đi với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam) để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký.

Bản sao các giấy tờ nêu trên, kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chng thực. Trong trường hợp gửi qua hệ thống bưu chính thì các giấy tờ có trong thành phn hồ sơ phải là bản sao có chứng thực.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi nội dung điều chỉnh.

- Phí, lệ phí: 8.000 đồng/trường hợp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Người có yêu cầu đăng ký hộ tịch (trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký giám hộ, đăng ký việc nhận cha, mẹ, con) hoặc yêu cầu cấp các giấy tờ về hộ tịch mà không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể ủy quyn cho người khác Iàm thay. Việc ủy quyền phải bng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ.

Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, v, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giy tchứng minh về mi quan hệ nêu trên.

+ Trong trường hợp gửi qua hệ thống bưu chính, thì các giy tờ có trong thành phần hồ sơ phải là bản sao có chứng thực; trường hợp trực tiếp thì np bản sao kèm bản chính đ đi chiếu hoặc bản sao có chứng thực

+ Trường hợp nội dung điều chỉnh không liên quan đến Giấy khai sinh thì phải xuất trình các giấy tờ khác làm căn cứ cho việc điu chỉnh.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

+ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phvề sa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chng thực.

+ Thôngsố 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mu hộ tịch.

+ Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

+ Quyết đnh s53/2006/QĐ-UBND ngày 07/11/2006 của UBND tỉnh Long An ban hành Quy định về thủ tục, trình tự và thời hạn giải quyết công việc hộ tịch tại UBND cp xã và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An.

+ Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích đ lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên đa bàn tỉnh Long An.

_______________

Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi

 

10. Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch (sổ gốc)

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

+ Bước 2: Kiểm tra và xử lý hồ sơ.

+ Bước 3: Chủ tịch (Phó Chủ tịch) UBND xã, phường, thị trấn ký xác nhận.

+ Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ ngày thứ Hai đến ngày thSáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

. Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn hoc qua hthống bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: Không quy định.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn gii quyết: Trong ngày, sau khi tiếp nhận yêu cầu sao lục giấy tờ hộ tịch của công dân.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

- Kết quthực hiện thủ tục hành chính: Bản sao các giấy tờ hộ tịch.

- Phí, lệ phí:

+ Lệ phí cấp bản sao giấy tờ hộ tịch.

+ Mức phí: 3.000 đồng/bản.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch để xác định về cá nhân người đó.

+ Người có yêu cầu đăng ký hộ tịch (trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký giám hộ, đăng ký việc nhận cha, mẹ, con) hoặc yêu cầu cấp các giấy tờ về hộ tịch mà không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ.

Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, v, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giy tchứng minh về mi quan hệ nêu trên.

+ Trong trường hợp gửi qua hệ thống bưu chính, thì các giy tờ có trong thành phần hồ sơ phải là bản sao có chứng thực; trường hợp trực tiếp thì np bản sao kèm bản chính đ đi chiếu hoặc bản sao có chứng thực

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

+ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phvề sa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chng thực.

+ Thôngsố 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mu hộ tịch.

+ Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

+ Quyết đnh s53/2006/QĐ-UBND ngày 07/11/2006 của UBND tỉnh Long An ban hành Quy định về thủ tục, trình tự và thời hạn giải quyết công việc hộ tịch tại UBND cp xã và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An.

+ Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích đ lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên đa bàn tỉnh Long An.

_______________

Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi

 

11. Đăng ký việc nhận cha, mẹ con có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nộp hsơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của UBND cấp xã.

+ Bưc 2: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp xã có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, thực hiện niêm yết việc nhận cha mẹ con trong thời gian 07 ngày liên tục tại trụ sở UBND. Hết thời hạn niêm yết, UBND cấp xã có công văn, kèm theo bản sao 01 bộ hồ sơ (bản sao không cn chứng thực) gửi Sở Tư pháp đxin ý kiến.

+ Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến của UBND cấp xã, Sở Tư pháp xem xét hồ sơ nhận cha, mẹ, con và trlời bng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Trường hợp từ chi đăng ký việc nhận cha, mẹ, con, Sở Tư pháp có văn bản gửi UBND cấp xã để thông báo cho người có yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do.

+ Bước 4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý của STư pháp, UBND cấp xã thc hin đăng ký việc nhận cha, mẹ, con như đối với trường hợp đăng ký việc nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với nhau ở trong nước theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch.

+ Bước 5: Nhn kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của UBND xã, phường, thị trấn.

* Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày l, ngày nghỉ).

· Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

· Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ khai nhận cha, mẹ, con (theo mẫu quy định);

- Căn cứ chứng minh quan hệ cha con, mẹ con (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.

- Phí, lệ phí: 15.000 đồng/ trường hợp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Tờ khai đăng ký việc nhận con (TP/HT-2012-TKCMC.1).

+ Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp cha/m/người giám hộ nhận cha mẹ cho con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mt năng lực hành vi dân sự) (TP/HT-2012-TKCMC.2).

+ Tkhai đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha, mẹ)(TP/HT-2012-TKCMC.3).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Giấy t do cơ quan có thm quyền của nước láng giềng lập, cấp hoặc xác nhận đsử dụng giải quyết việc nhận cha, mẹ, con có yếu tnước ngoài ở khu vực biên giới được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.

+ Giấy tờ do cơ quan có thm quyền của nước láng giềng lập, cấp hoặc xác nhận đsử dụng giải quyết việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới chỉ cn dịch ra tiếng Việt, có cam kết của người dịch về việc dịch đúng nội dung, không cn chứng thực chký người dịch.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

+ Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

+ Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

+ Thông tư s05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

+ Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tnh Long An về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An.

_______________

Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi

 

Mẫu TP/HT-2012-TKCMC.1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CON

Kính gửi: (1) …………………………………..

Họ và tên người khai:........................................................................ Giới tính………..

Nơi thường trú/tạm trú: (2) .....................................................................................

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) ............................................................

Đ nghị (1) ..................................................................... công nhận người có tên dưới đây là con của tôi:

Hvà tên:...................................................................................... Giới tính: ……………

Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................................

Dân tộc:.......................................................................................... Quốc tịch: ………….

Nơi thường trú/tạm trú: (2)......................................................................................

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (4).............................................................

Hiện đang được người có tên dưới đây nuôi dưỡng:

 

ÔNG

Họ và tên

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

Dân tộc

 

 

Quc tịch

 

 

Nơi thường trú/tạm trú (2)

 

 

SCMND/Giấy tờ  hợp lthay thế (3)

 

 

Quan hệ giữa người nuôi dưỡng với người được nhận là con: ………………………

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật, việc nhận con của tôi là tự nguyện, không có tranh chp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: …………, ngày……tháng……năm….

 

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)Các giấy tờ, tài liệu kèm theo (nếu có) đchứng minh quan hệ cha, mẹ, con:
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

Ý kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha (trừ trường hợp mẹ hoặc cha đã chết, mt tích, mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự):
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
(ký, ghi rõ họ tên)………………

 

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc nhận con.

(2) Ghi theo đa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch cụm từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”, nếu ghi theo sGiấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ CMND.

(4) Nếu không có thì đtrống, nếu có thì ghi như hướng dẫn tại điểm (3).

 

Mẫu TP/HT-2012-TKCMC.2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, M

(Dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận m/cha cho con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mt năng lực hành vi dân sự)

Kính gửi: (1) …………………………………

Họ và tên người khai: .........................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2) .....................................................................................

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3).............................................................

Quan hệ với người nhận cha/mẹ: (4) ....................................................................

Đ nghị (1)................................................................................. công nhận người có tên dưới đây:

Họ và tên:............................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................

Dân tộc:................................................................................ …..Quốc tịch: ………………

Nơi thường trú/tạm trú: (2)......................................................................................

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3).............................................................

Là cha/mẹ (4) của người có tên dưới đây:

Hvà tên:......................................................................................... Giới tính: ……………

Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................

Dân tộc:...................................................................................... Quốc tịch: ……………….

Nơi thường trú/tạm trú: (2) .....................................................................................

SGiấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (5).............................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật; việc nhận cha/mẹ của tôi là tự nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại:………, ngày……tháng….năm…..

 

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Các giấy tờ, tài liệu kèm theo (nếu có) đchứng minh quan hệ cha, mẹ, con:
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

Ý kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha (trừ trường hợp mẹ hoặc cha đã chết, mt tích, mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự):
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
(ký, ghi rõ họ tên)
………………

 

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên Cơ quan đăng ký việc nhận cha, mẹ.

(2) Ghi theo đa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch cụm từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo sGiấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ CMND.

(4) Nếu là cha thì gạch chữ “mẹ”, nếu là mẹ thì gạch ch “cha”.

(5) Nếu không có thì để trống, nếu có thì ghi như hướng dẫn tại điểm (3)

 

Mẫu TP/HT-2012-TKNCM.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, M

(Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha, mẹ)

Kính gửi: (1) ……………………………..

Họ và tên: .................................................................................... Giới tính:……………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………..

Dân tộc: …………………………… Quốc tịch: …………………………….

Nơi thường trú/tm trú: (2).......................................................................................

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) .............................................................

Đ nghị (1)............................................................. công nhận người có tên dưới đây:(4) …....................của tôi:

Họ và tên:.............................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .........................................................................................

Dân tộc:................................................................................... Quốc tịch: …………………

Nơi thường trú/tạm trú: (2).......................................................................................

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)..............................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật; việc nhận (4) ……………. của tôi là tự nguyện và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: ……………, ngày……tháng….năm….

 

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
……………….

Các giấy tờ, tài liệu kèm theo (nếu có) đchứng minh quan hệ cha, mẹ, con:
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

Ý kiến của người được nhận là cha/mẹ:
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
(ký, ghi rõ họ tên)
………………

 

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc nhận cha, mẹ.

(2) Ghi theo đa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch cụm từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo sGiấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ CMND.

(4) Nếu nhận cha thì ghi chữ “cha”, nếu nhận mẹ thì ghi chmẹ”.

 

12. Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nộp hsơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thuộc UBND cấp xã.

+ Bước 2: Trong thời hạn 02 ny làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra về nhân thân, tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; có văn bn báo cáo kết qu kim tra và nêu rõ các vấn đề vướng mắc cn xin ý kiến, gửi Sở Tư pháp, kèm theo hồ sơ.

+ Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của UBND cấp xã, Sở Tư pháp thẩm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

+ Bước 4: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý của Sở Tư pháp, Chtịch UBND cấp xã ký Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và cấp cho người yêu cu.

+ Bước 5: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thuộc UBND cấp xã.

* Thời gian tiếp nhận và trhồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

• Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

• Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (TP/HT-2013-TKXNHN);

- Bản sao một trong các giấy tờ để chứng minh về nhân thân như giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế;

- Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của người yêu cầu.

Trường hợp công dân Việt Nam đã ly hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì phải nộp giấy xác nhận về việc ghi vào sổ htịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn gii quyết: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ (trừ thời gian hồ sơ chuyển bưu điện).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

- Phí, lệ phí: 8.000 đồng/ trường hợp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (TP/HT-2013-TKXNHN);

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

+ Ngh định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình.

+ Thông tư số 02a/2015/TT-BTP ngày 23/02/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

+ Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

+ Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của BTư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biu mẫu hộ tịch và Thông tư s05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP.

+ Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ l(%) trích để lại từ ngun thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An.

___________________

Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi

 

Mẫu TP/HT-2013-TKXNHN (Thông tư số: 09/2013/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Kính gửi: (1) ………………………………

Họ và tên người khai:........................................................................................

Dân tộc: .................................................................................  Quốc tịch: ………………

Nơi thường trú/tm trú:........................................................................................

Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:..........................

Đ nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: .................................................................................. Giới tính:………………

Ngày, tháng, năm sinh: .......................................................................................

Nơi sinh:.............................................................................................................

Dân tộc:................................................................................. Quốc tịch: …………………

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:.................................................

Nơi thường trú/tạm trú(1):.....................................................................................

Nghề nghiệp:......................................................................................................

Trong thời gian cư trú tại.....................................................................................

…………………… t ngày …. tháng ….. năm …… đến ngày ….. tháng ……. năm(2)..

Tình trạng hôn nhân(3)..........................................................................................

..........................................................................................................................

Mục đích của việc yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân(4):.....................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Làm tại: ……………, ngày……tháng….năm…..

 

Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)
……………..

 

Chú thích:

(1) Trường hợp công dân Việt Nam cư trú trong nước thì ghi theo nơi đăng ký thường trú, trong trường hợp không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú.

Trường hợp công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài thì ghi theo địa chỉ thường trú hoặc tạm trú ở nước ngoài.

(2) Ch khai trong trường hợp công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú ở nước ngoài hoặc trong thời gian cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cnh.

(3) Đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước thì khai rõ tình trạng hôn nhân hiện tại: đang có vợ hoặc có chng; hoặc chưa đăng ký kết hôn lần nào; hoặc đã đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn hay ngưi kia đã chết.

Đối với công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú tại Việt Nam trước khi xut cảnh, thì khai về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian đã cư trú tại …………………, từ ngày … tháng … năm … đến ngày ... tháng …  năm chưa đăng ký kết hôn với ai).

Đi với công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài, có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú ở nước ngoài, thì khai vtình trng hôn nhân của mình trong thời gian cư trú tại nước đó (Ví dụ: trong thời gian cư trú tại CHLB Đức từ ngày …… tháng …. năm …… đến ngày …… tháng....... năm …… không đăng ký kết hôn với ai tại Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức);

(4) Ghi rõ mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp s dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đ kết hôn, thì phải ghi rõ kết hôn với ai (họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tch; nơi thường trú/tạm trú); nơi đăng ký kết hôn.

 

II. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

1. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hp người yêu cầu chứng thc không thể ký, không th điểm chỉ được)

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Người yêu cầu chứng thực, chữ ký/điểm ch/không thể ký, không thể điểm chỉ được nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

+ Bước 2: Công chức tiếp nhận h kiểm tra giấy tờ, nếu nhận thy người yêu cầu chứng thực đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Nghị đnh số 23/2015/NĐ-CP thì đề nghị người yêu cầu chứng thực ký/điểm ch vào giấy tờ cn chứng thực và chuyn cho người có thm quyền ký chứng thực.

+ Bước 3: Chủ tịch (Phó chủ tịch) UBND xã, phường, thị trấn ký chứng thực.

+ Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày ngh).

. Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn hoặc ngoài trụ sở của cơ quan thực hiện chứng thực nếu người yêu cầu chứng thực thuc diện già yếu, không thể đi lại được, đang bị tạm giữ, tạm giam, thi hành án pht tù hoặc có lý do chính đáng khác.

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký/điểm chỉ.

+ Xuất trình bn chính hoặc bản sao có chứng thc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc hoc ngày làm việc tiếp theo nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy tờ, văn bản được chứng thực chữ ký/đim chỉ.

- Phí, lệ phí: Lệ phí chứng thực ch ký.

+ Mức phí: 10.000 đng/trường hợp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Các trường hợp không được chứng thực chữ ký:

1. Tại thời điểm chứng thực, người yêu cầu chứng thực chữ ký không nhn thức và làm chủ được hành vi của mình.

2. Người yêu cầu chứng thc chữ ký xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu không còn giá trị sử dụng hoặc giả mạo.

3. Giấy tờ, văn bn mà người yêu cầu chứng thực ký vào có nội dung quy định tại khoản 4 Điều 22 của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.

4. Giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng giao dịch, trừ các trường hợp quy định tại điểm d Khoản 4 Điều 24 của Nghđịnh số 23/2015/NĐ-CP hoặc trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bn sao từ s gc, chứng thực bn sao từ bn chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

+ Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.

+ Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND ngày 25/12/2008 về việc ban hành mức thu, tỷ lệ nộp trích đlại cho đơn vthu phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Long An.

____________________

Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi

 

2. Chứng thực di chúc

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Người yêu cầu chứng thực nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thuộc UBND xã, phường, thị trn.

+ Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ kim tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu chứng thực, nếu hồ sơ đầy đủ, tại thời điểm chứng thực người lập di chúc tnguyện, minh mẫn và nhận thức, làm chủ được hành vi của mình thì tiếp nhận hồ sơ chứng thực.

+ Bước 3: Chủ tịch (Phó Chủ tịch) UBND xã, phường, thị trấn ký chứng thực.

. Người lập di chúc phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực.

. Trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký đưc thì phải điểm chỉ; nếu người đó không đọc được, không nghe được, không ký, không điểm chỉ được thì phải có 02 (hai) người làm chứng. Người làm chứng phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không có quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ liên quan đến giao dịch.

. Trường hợp phải phiên dch thì người phiên dịch có trách nhiệm dịch đầy đ, chính xác nội dung của di chúc, nội dung lời chứng cho người yêu cu chng thực và ký vào từng trang di chúc với tư cách là người phiên dịch.

+ Bước 4: Nhn quả tại bộ phn tiếp nhn và trả kết quả hồ sơ hành chính thuộc UBND xã, phường, thị trấn.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

· Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

· Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn.

- Thành phần hồ sơ:

+ Dự thảo di chúc.

+ Xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng của người yêu cu chứng thực.

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyn sử dụng hoặc bản sao giấy t thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp lut quy định phải đăng quyn sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đng, giao dịch liên quan đến tài sản đó: trừ trường hợp người lập di chúc đang bị cái chết đe dọa đến tính mạng (Xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu).

- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc hoặc ngày làm việc tiếp theo nếu tiếp nhận yêu cu sau 15 giờ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Di chúc được chứng thực của UBND xã, phường, thị trn.

- Phí, lệ phí: 40.000 đồng/lần

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bn sao từ sổ gc, chứng thực bản sao từ bn chính, chứng thc chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

+ Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế đ thu, nộp, quản lý và s dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.

____________________

Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3536/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3536/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2015
Ngày hiệu lực29/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3536/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3536/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực hành chính tư pháp chứng thực Long An 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3536/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực hành chính tư pháp chứng thực Long An 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3536/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýĐỗ Hữu Lâm
        Ngày ban hành29/09/2015
        Ngày hiệu lực29/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3536/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực hành chính tư pháp chứng thực Long An 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3536/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực hành chính tư pháp chứng thực Long An 2015

            • 29/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực