Quyết định 354/QĐ-UBND

Quyết định 354/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định 09/2012/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 354/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ Quyết định 09/2012/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 354/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2012/QĐ-UBND NGÀY 07/5/2012 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 108/TTr-STP ngày 16/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 07/5/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Lý do: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng BTư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP .

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ T
ư pháp);
- Th
ường trc HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- VPUB: CBTH
- L
ưu: VT, NClmc423.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Viết Chữ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 354/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 354/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/09/2014
Ngày hiệu lực 19/09/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 354/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 354/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ Quyết định 09/2012/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 354/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ Quyết định 09/2012/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 354/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Ngãi
Người ký Lê Viết Chữ
Ngày ban hành 19/09/2014
Ngày hiệu lực 19/09/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 354/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ Quyết định 09/2012/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi

Lịch sử hiệu lực Quyết định 354/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ Quyết định 09/2012/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi

  • 19/09/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/09/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực