Quyết định 354/QĐ-UBND

Quyết định 354/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đề án Đổi mới công tác kế hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 354/QĐ-UBND Đề án Đổi mới công tác kế hoạch Bắc Ninh 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 354/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CÔNG TÁC KẾ HOẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 99/2006/NĐ-CP ngày 15/9/2006 của Chính phủ về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;

Căn cứ Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020;

Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 05/8/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Kết luận số 127-KL/TU ngày 25/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung tại phiên họp ngày 24 tháng 7 năm 2014, trong đó thông qua Đề án "Đổi mới công tác kế hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh";

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 150/KH-THQH ngày 12/8/2014 về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới công tác kế hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh",

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án "Đổi mới công tác kế hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh" với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM ĐỔI MỚI CÔNG TÁC KẾ HOẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

1. Mục tiêu đổi mới

Đổi mới công tác kế hoạch bao gồm đổi mới về nội dung, phương pháp, quy trình xây dựng, theo dõi đánh giá thực hiện kế hoạch; xây dựng hệ thống thông tin kế hoạch và đầu tư; đảm bảo phân công rành mạch và phối hợp chặt chẽ trong quản lý vốn đầu tư phát triển để gắn mục tiêu của kế hoạch và nguồn lực tài chính cho thực hiện kế hoạch; xây dựng các quy định về quy trình và sự phối hợp công tác kế hoạch đối với cấp tỉnh, huyện, xã; hướng dẫn rõ về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ kế hoạch ở từng cấp; đào tạo cán bộ để thực hiện mục tiêu đổi mới công tác kế hoạch.

2. Quan điểm đổi mới

- Đổi mới công tác kế hoạch phù hợp với nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và mở rộng hội nhập quốc tế, đảm bảo sự phù hợp của kế hoạch hàng năm với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trung hạn.

- Đổi mới công tác kế hoạch trên địa bàn tỉnh phải gắn với xây dựng được các quy định để tạo thuận lợi và nâng cao hiệu quả cho quá trình quản lý, điều hành kinh tế - xã hội, đảm bảo chủ động, linh hoạt gắn với phân cấp đầu tư và nguồn lực tài chính.

- Đổi mới công tác kế hoạch gắn với đổi mới quản lý, điều hành, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tăng tính công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình.

- Đổi mới công tác kế hoạch phải gắn với đào tạo nâng cao năng lực cán bộ (nhất là cấp huyện, xã), lựa chọn cán bộ được đào tạo chính quy, đúng chuyên ngành để bố trí làm nhiệm vụ kế hoạch.

- Tăng cường trao đổi thông tin với các tỉnh trong vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng Thủ đô trong đổi mới.

II. GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đổi mới tư duy, nhận thức của các cấp, các ngành về bản kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.

2. Đổi mới nội dung, phương pháp, quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (về xây dựng kế hoạch, có sự hỗ trợ kỹ thuật của Dự án TA 7725 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đang tiến hành xây dựng khung kết quả và khung theo dõi - đánh giá kế hoạch 5 năm (2011-2015), chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch 5 năm (2016-2020).

3. Hoàn thiện tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ kế hoạch.

4. Xây dựng hệ thống thông tin kế hoạch và đầu tư và hỗ trợ các phương tiện làm việc nhằm nâng cao chất lượng công tác kế hoạch.

5. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 2. Phê duyệt các nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án:

(Có danh mục kèm theo).

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi về Đề án đổi mới công tác kế hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

2. Các ngành, các cấp triển khai thực hiện Đề án lồng ghép, bổ sung các nội dung vào chương trình, kế hoạch công tác 2 năm 2014 - 2015; 2 năm còn lại của kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020, thể hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng, nội dung và các giải pháp cụ thể, lộ trình thời hạn thực hiện; trong đó tập trung xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trình UBND tỉnh ban hành để áp dụng thực hiện.

3. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện đổi mới công tác kế hoạch; đồng thời rà soát để bổ sung các nhiệm vụ cần thiết trong quá trình triển khai thực hiện.

4. Phân công trách nhiệm.

4.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và các huyện, thị xã, thành phố xây dựng quy định về lập, thẩm định, theo dõi và đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở từng cấp (tỉnh, huyện, xã); đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống kế hoạch. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đào tạo, hướng dẫn việc triển khai áp dụng quy định này.

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và các huyện, thị xã, thành phố xây dựng hướng dẫn liên ngành Kế hoạch và đầu tư - Tài chính - Nội vụ về bộ máy, chức năng nhiệm vụ về công tác kế hoạch ở cấp huyện, xã, theo thông tư 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 05/8/2009 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Quy định về sự phối hợp kiểm tra chính sách, chiến lược, quy hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng phương án phân cấp quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn của các chương trình, dự án do cả 3 cấp quản lý để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng quy định, quy trình, phân công trách nhiệm và sự phối hợp trong lập kế hoạch, phân bổ, giao kế hoạch, theo dõi đánh giá, điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì xây dựng các kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác kế hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, các tổ chức, Đoàn thể xã hội, các cơ quan báo chí, Đài phát thanh truyền hình đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi về nội dung, mục đích, ý nghĩa của việc đổi mới công tác kế hoạch đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh.

4.2. Cục Thống kê tỉnh

- Chủ trì phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp xây dựng, hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế trong các khu công nghiệp.

- Tham gia xây dựng Quy định về lập, thẩm định khung kết quả, khung theo dõi và đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cho từng cấp (tỉnh, huyện, xã).

4.3. Sở Tài chính

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành rà soát điều chỉnh phân cấp ngân sách tương ứng với phân cấp nhiệm vụ.

- Hàng năm, căn cứ khả năng ngân sách tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư; phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí kinh phí tập huấn, đào tạo đội ngũ cán bộ kế hoạch các cấp, in sổ tay công tác kế hoạch để triển khai việc thực hiện đổi mới công tác kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

4.4. Sở Nội vụ

- Nghiên cứu về định suất cán bộ ngành kế hoạch ở cấp huyện và cấp xã để phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về bộ máy, chức năng nhiệm vụ về công tác kế hoạch ở cấp huyện, xã theo thông tư 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 05/8/2009 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ.

- Tham gia xây dựng kế hoạch tập huấn, đào tạo về đổi mới Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho cán bộ liên quan ở các cấp.

4.5. Các Sở, ban, ngành phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trong việc cung cấp thông tin, tham gia hướng dẫn, xác định chỉ tiêu kế hoạch có liên quan cho từng cấp.

4.6. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Đôn đốc, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc thực hiện đúng các nội dung của quy định lập, thẩm định, theo dõi và đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện; tổng hợp, cung cấp thông tin và tổ chức phản hồi đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của cấp xã.

- Kiểm tra, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện quy định lập, thẩm định, theo dõi và đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đúng thời gian quy định.

- Xây dựng kế hoạch phải gắn với cân đối nguồn lực tài chính; đề xuất nhiệm vụ theo hướng đồng bộ giữa phân cấp nhiệm vụ với phân cấp quản lý nguồn lực tài chính, nhất là đối với đô thị (thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn...).

4.7. UBND các xã, phường, thị trấn

- Triển khai đổi mới công tác kế hoạch cấp xã; bố trí cán bộ làm công tác kế hoạch theo hướng dẫn, cử cán bộ tham gia đào tạo theo chương trình đào tạo cán bộ kế hoạch theo Đề án này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (b/c);
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng; các tổ chuyên viên;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lương Thành

 


 

PHỤ LỤC

DANH MỤC NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VỀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC KẾ HOẠCH
(Kèm theo Quyết định Số: 354/QĐ-UBND ngày 14 /8 /2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

STT

Nội dung, nhiệm vụ

Hình thức văn bản

Cơ quan chủ trì Chuẩn bị

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Quy định về lập, thực hiện, theo dõi và đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cho từng cấp (tỉnh, huyện, xã)

Quyết định của UBND tỉnh ban hành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cục Thống kê, Sở Tài chính, UBND các huyện

2014

2

Khung kết quả và khung theo dõi đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho từng cấp (tỉnh, huyện, xã)

Hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi được UBND tỉnh phê duyệt

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cục Thống kê; Các Sở, Ban, Ngành

2014-2015

3

Sổ tay kế hoạch (các văn bản quy phạm pháp luật; nội dung, phương pháp, quy trình, chỉ tiêu kế hoạch, bản kế hoạch mẫu, khung kết quả và khung theo dõi đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội...)

Quyết định của UBND tỉnh ban hành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, Ban, Ngành

2015-2016

4

Quy định chi cho công tác lập, theo dõi, đánh giá kế hoạch hàng năm và 5 năm

Nghị quyết của HĐND tỉnh; Quyết định của UBND tình ban hành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính

2014

5

Quy định về quy trình, phân công trách nhiệm và phối hợp trong lập, giao kế hoạch, điều chỉnh, bổ sung, theo dõi, đánh giá vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước

Quyết định của UBND tỉnh ban hành

Sờ Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính

2014

6

Kế hoạch đào tạo cán bộ kế hoạch giai đoạn giai đoạn 2014 - 2020

Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nội vụ

2014

7

Quy chế phối hợp giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng UBND tỉnh trong việc lập kế hoạch và danh mục chương trình, đề án, chính sách theo mục tiêu kế hoạch năm và việc theo dõi, đánh giá kế hoạch

Quy chế phối hợp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng UBND tỉnh

2014

8

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2157/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 cùa Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá phát triển bền vững địa phương giai đoạn 2013 - 2020

UBND tỉnh ban hành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành.

2014-2015

9

Dự án Công nghệ thông tin kế hoạch và đầu tư kết nối đến các ngành, cấp huyện và cấp xã

UBND tỉnh phê duyệt

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Thông tin truyền thông và Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

2014-2015

10

Hướng dẫn liên ngành Kế hoạch và đầu tư - Tài chính - Nội vụ về bộ máy, chức năng nhiệm vụ về công tác kế hoạch ở cấp xã, theo thông tư 05/2009/TTLT-BKHĐT-BN V ngày 05/8/2009 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ

Hướng dẫn liên ngành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nội vụ, Sờ Tài chính, Sở Tư pháp

2014

11

Hướng dẫn của Cục Thống kê về xác định các chỉ tiêu kinh tế trong khu công nghiệp

Hướng dẫn

Cục Thống kê

Ban Ọuản lý các KCN; Sở Kế hoạch và Đầu tư

2015

12

Kế hoạch triển khai Luật đầu tư công

Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở. Ban, Ngành

2014

13

Quy định về đánh giá đầu tư công

Quyết định của UBND tỉnh ban hành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, Ban, Ngành

2015

14

Kế hoạch đẩy mạnh đầu tư theo hình thức hợp tác công tư

Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành.

2014

15

Kế hoạch tuyên truyền về đổi mới công tác kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tới cộng đồng dân cư

Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; Báo Bắc Ninh; Cục thống kê

2014-2015

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 354/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu354/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2014
Ngày hiệu lực14/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 354/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 354/QĐ-UBND Đề án Đổi mới công tác kế hoạch Bắc Ninh 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 354/QĐ-UBND Đề án Đổi mới công tác kế hoạch Bắc Ninh 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu354/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Lương Thành
        Ngày ban hành14/08/2014
        Ngày hiệu lực14/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 354/QĐ-UBND Đề án Đổi mới công tác kế hoạch Bắc Ninh 2014

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 354/QĐ-UBND Đề án Đổi mới công tác kế hoạch Bắc Ninh 2014

         • 14/08/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 14/08/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực