Quyết định 3550/QĐ-TCHQ

Quyết định 3550/QĐ-TCHQ năm 2013 Quy trình nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3550/QĐ-TCHQ năm 2013 Quy trình nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan xuất nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3550/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy trình nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” bao gồm ba (03) quy trình, cụ thể:

- Quy trình thu thập, xử lý thông tin phục vụ hoạt động kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Quy trình 1);

- Quy trình kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Quy trình 2);

- Quy trình lập hồ sơ và ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực kiểm tra sau thông quan (Quy trình 3);

- Phụ lục Biểu mẫu.

2. Quy trình nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan đối với hồ sơ, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là quy định, biện pháp nghiệp vụ riêng của ngành Hải quan (áp dụng cho lực lượng kiểm tra sau thông quan) nên chỉ lưu hành nội bộ trong cơ quan Hải quan (không phổ biến).

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2013.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1383/QĐ-TCHQ ngày 14/04/2009 về việc ban hành Quy trình nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan, kiểm tra thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Quyết định số 2579/QĐ-TCHQ ngày 05/12/2011 về việc sửa đổi, bổ sung Quy trình nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan, kiểm tra thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1383/QĐ-TCHQ ngày 14/07/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Điều 3. Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/c);
- Lãnh đạo TCHQ;
- Lưu: VT, KTSTQ (12).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3550/QĐ-TCHQ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3550/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2013
Ngày hiệu lực01/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/05/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3550/QĐ-TCHQ

Lược đồ Quyết định 3550/QĐ-TCHQ năm 2013 Quy trình nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan xuất nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 3550/QĐ-TCHQ năm 2013 Quy trình nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan xuất nhập khẩu
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu3550/QĐ-TCHQ
      Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
      Người kýNguyễn Dương Thái
      Ngày ban hành01/11/2013
      Ngày hiệu lực01/11/2013
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Xuất nhập khẩu
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/05/2015
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3550/QĐ-TCHQ năm 2013 Quy trình nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan xuất nhập khẩu

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3550/QĐ-TCHQ năm 2013 Quy trình nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan xuất nhập khẩu

          • 01/11/2013

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/11/2013

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực