Quyết định 3557/QĐ-BCN

Quyết định 3557/QĐ-BCN năm 2005 phê duyệt phương án và chuyển Công ty Hóa chất Việt Trì thành Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3557/QĐ-BCN phương án chuyển Công ty Hóa chất Việt Trì thành Công ty cổ phần


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3557/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN VÀ CHUYỂN CÔNG TY HÓA CHẤT VIỆT TRÌ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ các Quyết định: số 2733/QĐ-BCN ngày 30 tháng 8 năm 2005 và số 2995/QĐ-BCN ngày 23 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc xác định giá trị Công ty Hóa chất Việt Trì thuộc Tổng công ty Hóa chất Việt Nam để cổ phần hóa;
Xét đề nghị của Tổng công ty Hóa chất Việt Nam (Công văn số 1213/CV-HĐQT ngày 21 tháng 10 năm 2005), Phương án cổ phần hóa Công ty Hóa chất Việt Trì và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 20 tháng 10 năm 2005;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty Hóa chất Việt Trì (công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Hóa chất Việt Nam) với nội dung chính như sau:

1. Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì,

- Tên giao dịch quốc tế : VIETTRI CHEMICAL JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt: VICCO;

- Trụ sở chính: phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh; thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập; có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất, kinh doanh xút, axít HCl, clo lỏng, thủy tinh lỏng, phân bón, tổng hợp NPK, các chất giặt rửa và các sản phẩm hóa chất cơ bản khác có gốc clo như BaCl2, CaCl2, ZnCl2;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành:

a) Vốn điều lệ: 31.000.000.000 đồng (Ba mươi mốt tỷ đồng chẵn).

b) Cổ phần phát hành lần đầu là: 31.000.000.000 đồng, tương ứng với 3.100.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:

- Cổ phần Nhà nước: 1.581.000 cổ phần, chiếm 51,0% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 899.000 cổ phần, chiếm 29,0% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán đấu giá công khai: 620.000 cổ phần, chiếm 20,0% vốn điều lệ.

5. Giá khởi điểm bán đấu giá: 10.100 đồng/ cổ phần.

Cơ quan bán đấu giá cổ phần: Công ty cổ phần Chứng khoán Mê Kông.

6. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 491 lao động trong doanh nghiệp là 899.000 cổ phần, danh sách theo Phương án cổ phần hóa của doanh nghiệp.

7. Phương án sắp xếp lao động:

- Tổng số lao động có đến thời điểm cổ phần hóa: 492 người;

- Tổng số lao động chuyển sang Công ty cổ phần: 306 người;

- Số lao động theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP: 179 người.

8. Phương án đào tạo lại người lao động để chuyển sang Công ty cổ phần:

- Tổng số lao động cần đào tạo lại: 40 người;

- Dự toán kinh phí đào tạo lại: 84.000.000 đồng.

9. Chi phí cổ phần hóa: 400.000.000 đồng

Giám đốc Công ty Hóa chất Việt Trì quyết định, chịu trách nhiệm về các chi phí cổ phần hóa thực tế cần thiết của Công ty và thực hiện quyết toán ưu đãi cho người lao động, kinh phí trợ cấp lao động dôi dư và đào tạo lại lao động theo chế độ Nhà nước quy định.

Điều 2. Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ có trách nhiệm chỉ đạo Tổng công ty Hóa chất Việt Nam và Công ty Hóa chất Vệit Trì tiến hành bán cổ phần, quyết toán ưu đãi cho người lao động, chi phí cổ phần hóa, kinh phí trợ cấp lao động dôi dư và đào tạo lại lao động; tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu Công ty cổ phần và thực hiện các công việc cần thiết để chuyển Công ty thành Công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.

Giám đốc Công ty Hóa chất Việt Trì có trách nhiệm điều hành, quản lý Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Công ty cổ phần và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ, Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất Việt Nam, Giám đốc Công ty Hóa chất Việt Trì và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban chỉ đạo ĐM và PTDN;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ LĐTB và XH;
- Bộ Nội vụ;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- UBND tỉnh Phú Thọ;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ;
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Xuân Khu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3557/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3557/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2005
Ngày hiệu lực26/10/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3557/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 3557/QĐ-BCN phương án chuyển Công ty Hóa chất Việt Trì thành Công ty cổ phần


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3557/QĐ-BCN phương án chuyển Công ty Hóa chất Việt Trì thành Công ty cổ phần
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3557/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýBùi Xuân Khu
        Ngày ban hành26/10/2005
        Ngày hiệu lực26/10/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3557/QĐ-BCN phương án chuyển Công ty Hóa chất Việt Trì thành Công ty cổ phần

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3557/QĐ-BCN phương án chuyển Công ty Hóa chất Việt Trì thành Công ty cổ phần

         • 26/10/2005

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/10/2005

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực