Quyết định 3557/QĐ-BGTVT

Quyết định 3557/QĐ-BGTVT năm 2017 về kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải

Nội dung toàn văn Quyết định 3557/QĐ-BGTVT 2017 kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3557/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018 CỦA BỘ GIAO THÔNG VN TI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

n cứ Ngh đnh s 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 m 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu t chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn c Ngh đnh s 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn c Ngh đnh số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 ca Chính phủ sửa đổi, b sung một số điu của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 m 2017 ca Chính phủ sửa đổi b sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của B Giao thông vn tải;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tng cục trưởng Tng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ, Giám đc Trung tâm Công nghệ thông tin và Th trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trưởng;
- N
Điều 3 (để thực hiện);
-
Cổng TTĐT Bộ GTVT:
- L
ưu: VT, VP (KSTTHC).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể

 

KẾ HOẠCH

KIM SOÁT THỦ TC HÀNH CHÍNH NĂM 2018 CỦA B GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3557/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng đơn giản hóa, từng bước xóa bỏ các TTHC không cần thiết; xây dựng hệ thống TTHC trong lĩnh vực Giao thông vận tải hiệu quả, công khai, minh bạch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, tạo thuận lợi và giảm tối đa chi phí cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC, đồng thời giảm chi phí cho cơ quan giải quyết TTHC.

2. Xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ theo đúng quy định.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải theo các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ gửi về Văn phòng Bộ để tổng hợp. Ngoài việc thực hiện Kế hoạch này, các Cục, Tổng cục thường xuyên chủ động thực hiện rà soát các TTHC thuộc lĩnh vực của đơn vị mình để tiếp tục đơn giản hóa.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ có trách nhiệm tiếp tục tổ chc thực hiện rà soát, đăng ký bổ sung các TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 của cơ quan, đơn vị mình.

3. Văn phòng Bộ chtrì, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo và kiến nghị với Bộ trưởng về các biện pháp cần thiết để bảo đảm Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2018 được thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ.

4. Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này.

5. Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải do ngân sách nhà nước cấp, được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác (nếu có). Việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí của các cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành./.

 

PHỤ LỤC

KHOẠCH KIM SOÁT TTHC NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3557/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì, tổng hợp

Cơ quan thực hiện

Cơ quan phối hợp

Sản phẩm/Hoạt động

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

1.

Điều tra, khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với một số thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ (theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020 và phục vụ việc nghiên cu sửa đổi Luật Giao thông đường bộ năm 2008)

Văn phòng Bộ

Văn phòng Bộ

Các Vụ, Tổng cục Đường bộ VN, các Sở GTVT

Phiếu điều tra, khảo sát; báo cáo kết quả điều tra, khảo sát.

Quý II, III/2018

Đối tượng được điều tra, khảo sát: tổ chức, cá nhân liên quan đến nhóm TTHC đường b

2. Rà soát TTHC tại các văn bản quy phạm pháp luật

2.1. Lĩnh vực hàng hải

2.1.1

Rà soát thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đđiều kiện kinh doanh vận tải biển (quy định tại Nghị định 160/2016/NĐ-CP)

Văn phòng Bộ

Cục Hàng hải VN

Các Vụ: Vận tải, Pháp chế

- Kết quả rà soát, đơn giản hóa của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ gửi Bộ (qua Văn phòng Bộ).

- Danh mục đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Quý III/2018 (thời gian sẽ được điều chỉnh theo Chương trình công tác của Chính phủ)

 

2.1.2

Rà soát thủ tục đề xuất thực hiện dự án nạo vét tuyến luồng hàng hải, khu nước, vùng nước trong vùng nước cảng bin kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước (quy định tại Thông tư s25/2013/TT-BGTVT)

Văn phòng Bộ

Cục Hàng hải VN

Các Vụ; KCHTGT, Pháp chế

Quý III/2018

 

2.1.3

Thủ tục chấp thuận việc xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ công trình hàng hải (quy định tại Thông tư số 68/2015/TT-BGTVT)

Văn phòng Bộ

Cục Hàng hải VN

Các Vụ: KCHTGT, Pháp chế

Quý I/2018

 

2.2. Lĩnh vực hàng không

2.2.1

08 thủ tục: (1) cấp Giấy chng nhận đăng ký quyền sở hữu tàu bay; (2) Cp Giấy chứng nhận đăng ký quyền chiếm hữu tàu bay; (3) cấp Giấy chứng nhận xóa đăng ký quyền chiếm hữu tàu bay; (4) cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền ưu tiên thanh toán tiền công cứu hộ, giữ gìn tàu bay; (5) cấp Giấy chứng nhận xóa đăng ký quyền sở hữu tàu bay; (6) cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký các quyền đối với tàu bay; (7) cấp mã số AEP; (8) Đăng ký văn bản IDERA (quy định tại Nghị định số 68/2015/NĐ-CP)

Văn phòng Bộ

Cục Hàng không VN

Vụ Pháp chế

- Kết quả rà soát, đơn giản hóa của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ gửi Bộ (qua Văn phòng Bộ).

- Danh mục đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Quý II//2018 (thời gian sẽ được điều chỉnh theo Chương trình công tác của Chính phủ)

 

2.3. Lĩnh vực đăng kim

2.3.1

03 thủ tục (1) Cấp Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp các linh kiện sử dụng để lắp ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc; (2) cấp Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lp ráp ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc; (3) Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới sản xuất, lắp ráp (quy định tại Thông tư số 30/2011/TT-BGTVT và Thông tư số 54/2014/TT-BGTVT)

Văn phòng Bộ

Cục Đăng kiểm VN

Các Vụ: KH - CN, Pháp chế

- Kết quả rà soát, đơn giản hóa của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ gửi Bộ (qua Văn phòng Bộ).

- Danh mục đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung, thay thế

Quý IV/2018

 

2.4. Lĩnh vực đường thủy nội địa

2.4.1

Nhóm TTHC tại Nghị định số 110/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa

Văn phòng Bộ

Cục ĐTNĐ Việt Nam

Các Vụ: Vận tải, Pháp chế

- Kết quả rà soát, đơn giản hóa của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ gửi Bộ (qua Văn phòng Bộ).

- Danh mục đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung, thay thế

Quý III/2018 (thời gian sẽ được điều chỉnh theo Chương trình công tác của Chính phủ)

 

2.4.2

Nhóm TTHC tại Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa

Văn phòng Bộ

Cục ĐTNĐ Việt Nam

Vụ Pháp chế

Quý I/2018

 

2.4.3

Nhóm TTHC tại Thông tư s75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa

Văn phòng Bộ

Cục ĐTNĐ Việt Nam

Các Vụ: Vận tải, Pháp chế

Quý II/2018

 

2.4.4

Nhóm TTHC tại Thông tư 15/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý đường thủy nội địa và Thông tư số 17/2013/TT-BGTVT ngày 05/08/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định vquản lý bảo trì công trình đường thủy nội địa

Văn phòng Bộ

Cục ĐTNĐ Việt Nam

Các Vụ: KCHTGT, Pháp chế

Quý IV/2018

 

3.

Kiểm soát các quy định về TTHC tại các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Bộ trưởng ký ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ký ban hành

Văn phòng Bộ

Văn phòng Bộ

Các Vụ; Thanh tra Bộ; các Cục, Tổng cục thuộc Bộ

Văn bản tham gia ý kiến đối với TTHC quy định trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; biu mẫu đánh giá tác động TTHC theo đúng quy định; kiểm soát TTHC tại dự tho văn bản quy phạm pháp luật trước khi Bộ trưởng ký ban hành.

Thường xuyên

 

4.

Thng kê, công bố các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải

Văn phòng Bộ

Các Vụ, Tổng cục, Cục thuộc B

 

Các quyết định công bố, TTHC được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia

Sau khi văn bản quy phạm pháp luật có quy định vTTHC được ban hành

Các Vụ, Tổng cục, Cục thuộc Bộ gửi dự thảo danh mục và nội dung TTHC tại các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính trước 35 ngày, tính đến ngày văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC có hiệu lực.

5.

Cập nhật và công khai TTHC, văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quc gia về TTHC

Văn phòng Bộ

Văn phòng Bộ

 

Các quyết định công b, TTHC được công khai trên CSDL quốc gia

Thường xuyên

 

6.

Niêm yết các thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC

Văn phòng Bộ

Văn phòng Bộ; các Cục, Tổng cục thuộc Bộ; các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC trực thuộc các Cục, Tổng cục.

 

Các TTHC được niêm yết

Thường xuyên

 

7.

Tổ chức tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ

Văn phòng Bộ

Các Vụ; Thanh tra Bộ; các Cục, Tổng cục thuộc Bộ

 

Văn bản trả lời phản ánh, kiến nghị

Thường xuyên

 

8. Tuyên truyền về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

8.1

In ấn, phát hành sổ tay nghiệp vụ về công tác kiểm soát TTHC.

Văn phòng Bộ

Văn phòng Bộ

Các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ

In ấn, phát hành sổ tay nghiệp vụ về công tác kiểm soát TTHC

Quý III/2018

 

8.2

Tin bài đăng trên cng TTĐT, trang TTĐT của các Cục, Tổng cục và tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp khác

Văn phòng Bộ

Các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ

 

- Tin bài đăng trên cổng TTĐT, trang TTĐT của các Cục, Tổng cục.

- Tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp khác.

Thường xuyên

 

9.

Kiểm tra về công tác kim soát thủ tục hành chính tại một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Văn phòng Bộ

Văn phòng Bộ

Thanh tra Bộ; Các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ

 

Quý III, IV/2018

 

10.

Triển khai thực hiện Quyết định số 896/QĐ-BGTVT ngày 8/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020

Văn phòng Bộ

Các Vụ, Cục, Tổng cc thuộc Bộ

 

Thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo 896

Theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo 896

 

11.

Thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các TTHC

11.1

Tàu biển nhập cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam

Trung tâm CNTT

Cục Hàng hải VN, Trung tâm CNTT (8 TTHC cung cấp ở mc độ 3)

 

 

Quý III/2018

Mức độ 3

11.2

Tàu biển xuất cnh tại cảng dầu khí ngoài khơi

Trung tâm CNTT

 

 

Mức độ 3

11.3

Tàu biển vào cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam

Trung tâm CNTT

 

 

Mức độ 3

11.4

Tàu biển rời cảng dầu khí ngoài khơi

Trung tâm CNTT

 

 

Mức độ 3

11.5

Tàu biển hoạt động tuyến nội địa có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài vào cảng và tàu biển nước ngoài đã nhập cảnh sau đó vào cảng biển khác của Việt Nam

Trung tâm CNTT

 

 

Mức độ 3

11.6

Tàu biển hot động tuyến nội địa có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài rời cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đó rời cảng để đến cảng biển khác của Việt Nam có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cnh có hành khách hoặc thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài

Trung tâm CNTT

 

 

Mức độ 3

11.7

Tàu thuyền có trọng tải từ 200 tấn trxuống, mang cờ quốc tịch của quốc gia có chung đường biên giới với Việt Nam nhập cảnh, xuất cảnh cảng biển tại khu vực biên giới của Việt Nam với quốc gia đó

Trung tâm CNTT

 

 

Mức độ 3

11.8

Cấp Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải Phần I

Trung tâm CNTT

 

 

Quý IV/2018

Mức độ 3

11.9

Công nhận đăng kim viên (lần đầu) phương tiện thủy nội địa

Trung tâm CNTT

Cục Đăng kiểm VN, Trung tâm CNTT (06 TTHC cung cấp mức độ 3)

 

 

Quý IV/2018

Mức độ 3

11.10

Công nhận lại đăng kim viên phương tiện thủy nội địa

Trung tâm CNTT

 

 

Mức độ 3

11.11

Công nhận nâng hạng đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa

Trung tâm CNTT

 

 

Mức độ 3

11.12

Công nhận đăng kiểm viên trong trường hợp đặc biệt

Trung tâm CNTT

 

 

Mức độ 3

11.13

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa

Trung tâm CNTT

 

 

Mức độ 3

11.14

Cấp Giấy chng nhận thẩm định thiết kế phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển

Trung tâm CNTT

 

 

Mức độ 3

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3557/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3557/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2017
Ngày hiệu lực22/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3557/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 3557/QĐ-BGTVT 2017 kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3557/QĐ-BGTVT 2017 kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3557/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Thể
        Ngày ban hành22/12/2017
        Ngày hiệu lực22/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3557/QĐ-BGTVT 2017 kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3557/QĐ-BGTVT 2017 kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính

         • 22/12/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 22/12/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực