Quyết định 3557/QĐ-UBND

Quyết định 3557/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh cục bộ một phần ô đất công cộng đô thị khu ở trong Quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/5000 sang chức năng đất giáo dục đào tạo để lập dự án xây dựng Trường trung học phổ thông do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3557/QĐ-UBND 2012 điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Gia Lâm Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3557/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ MỘT PHẦN Ô ĐẤT CÔNG CỘNG ĐÔ THỊ KHU Ở TRONG QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG HUYỆN GIA LÂM, TỶ LỆ 1/5000 SANG CHỨC NĂNG ĐẤT GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỂ LẬP DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG THPT

Địa điểm: xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050;

Căn cứ Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 20/01/2009 về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm tỷ lệ 1/5000;

Căn cứ công văn số 895/UBND-TNMT ngày 10/02/2012 của UBND Thành phố cho phép điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm từ đất công cộng đô thị khu ở sang đất giáo dục đào tạo:

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 1918/TTr-QHKT ngày 05/7/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ một phần ô đất công cộng đô thị khu ở trong Quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/5000 sang chức năng đất giáo dục đào tạo để lập dự án xây dựng Trường THPT, với nội dung chính sau:

1. Tên công trình:

- Điều chỉnh cục bộ một phần ô đất công cộng đô thị khu ở trong Quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/5000 sang chức năng đất giáo dục đào tạo để lập dự án xây dựng Trường THPT.

- Địa điểm: xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

2. Vị trí, ranh giới và qui mô khu vực nghiên cứu điều chỉnh:

a. Vị trí: Khu đất đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

b. Ranh giới nghiên cứu:

- Phía Tây Nam giáp đường quy hoạch.

- Phía Bắc giáp đường nội bộ.

- Phía Đông Bắc giáp tuyến điện 110KV theo quy hoạch.

c. Quy mô nghiên cứu: Tổng diện tích ô đất khoảng 26.636,8m2

3. Mục tiêu điều chỉnh:

- Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 và Quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm tỷ lệ 1/5000 đã được phê duyệt.

- Xây dựng cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đáp ứng nhu cầu giáo dục đào tạo cho địa phương.

- Điều chỉnh cục bộ quy hoạch làm cơ sở pháp lý để đầu tư xây dựng Trường THPT theo quy định, làm cơ sở để các cơ quan, chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy hoạch.

4. Nguyên tắc điều chỉnh:

- Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong khu vực điều chỉnh phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm tỷ lệ 1/5000 đã được phê duyệt, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và Tiêu chuẩn thiết kế và các quy định hiện hành.

- Đảm bảo khớp nối về không gian kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu vực nghiên cứu.

- Việc điều chỉnh chức năng sử dụng đất không làm ảnh hưởng đến định hướng chung trong quy hoạch khu vực.

- Các nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh cục bộ ô đất này được giữ nguyên theo Quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm đã được UBND Thành phố phê duyệt.

5. Nội dung, kết quả điều chỉnh:

Theo Quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/5000 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 20/01/2009, khu đất có diện tích khoảng 26.636,8m2 được xác định chức năng là đất công cộng đô thị khu ở.

Nay điều chỉnh với nội dung sau:

- Chuyển đổi phần diện tích khoảng 11.472,4m2 sang chức năng đất giáo dục đào tạo để thực hiện dự án xây dựng Trường THPT.

- Phần còn lại có diện tích khoảng 15.164,4m2 giữ nguyên chức năng là đất công cộng đô thị khu ở.

Bảng tổng hợp nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch

Quy hoạch chi tiết 1/5000 đã được phê duyệt theo Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 20/01/2009

Nội dung điều chỉnh

Ghi chú

TT

Chức năng sử dụng đất

Diện tích (m2)

Chức năng sử dụng đất

Diện tích (m2)

 

 

Đất công cộng đô thị khu ở

26.636,8

Đất công cộng đô thị khu ở

15.164,4

 

 

 

 

Đất giáo dục đào tạo

11.472,4

Trong đó có 1.783,6m2 nằm trong hành lang bảo vệ tuyến điện 110KV dự kiến.

 

Tổng cộng

26.636,8

 

26.636,8

 

Cho phép điều chỉnh các nội dung có liên quan trong Điều lệ quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND ngày 20/01/2009.

Điều 2. Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội kiểm tra và xác nhận bản vẽ Điều chỉnh cục bộ một phần ô đất công cộng đô thị khu ở trong Quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/5000 để lập dự án xây dựng Trường THPT phù hợp với nội dung Quyết định này;

- Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức công bố công khai quy hoạch theo quy định, đồng thời chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát xây dựng theo quy hoạch và xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của Pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch-Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Công chính; Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm; Chủ tịch UBND xã Dương Quang; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c CT UBND TP;
- Các Đ/c PCT UBND TP: Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn Thị Bích Ngọc;
- VPUB: PVP: Ng. Văn Thịnh, Đỗ Đình Hồng, Phạm Chí Công; các phòng: TH, VX, TNMT, QHXDGT;
- Lưu VT (20 bản), QHH1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3557/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3557/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2012
Ngày hiệu lực08/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3557/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3557/QĐ-UBND 2012 điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Gia Lâm Hà Nội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3557/QĐ-UBND 2012 điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Gia Lâm Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3557/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Thế Thảo
       Ngày ban hành08/08/2012
       Ngày hiệu lực08/08/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3557/QĐ-UBND 2012 điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Gia Lâm Hà Nội

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3557/QĐ-UBND 2012 điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Gia Lâm Hà Nội

          • 08/08/2012

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 08/08/2012

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực