Quyết định 3558/QĐ-UBND

Quyết định 3558/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ

Nội dung toàn văn Quyết định 3558/QĐ-UBND 2019 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ tỉnh Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3558/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Báo cáo số 1445/BC-SKHCN ngày 30/9/2019; Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 497/BC-STP ngày 27/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết đnh này Danh mục văn bn quy phạm pháp luật do UBND tnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ (có Danh mục văn bản km theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Website Chnh phủ;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Cục Kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
-
Chánh VP, các Phó Văn phòng;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH HÀ TĨNH BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
(Kèm theo Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

TT

Tên văn bn

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

1

Quyết định

61/2012/QĐ- UBND ngày 11/8/2012

Ban hành Quy định về quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Căn cứ pháp lý chính để ban hành Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND ngày 11/8/2012 đến nay đã hết hiệu lực; một số nội dung của quyết định không còn phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật về quản lcông nghệ.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3558/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3558/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2019
Ngày hiệu lực29/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(05/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3558/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3558/QĐ-UBND 2019 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ tỉnh Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3558/QĐ-UBND 2019 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ tỉnh Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3558/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýĐặng Quốc Vinh
       Ngày ban hành29/10/2019
       Ngày hiệu lực29/10/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 tháng trước
       (05/12/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3558/QĐ-UBND 2019 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ tỉnh Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3558/QĐ-UBND 2019 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ tỉnh Hà Tĩnh

           • 29/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực