Quyết định 356/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 356/QĐ-BVHTTDL năm 2016 công bố Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tính đến ngày 31/12/2015

Nội dung toàn văn Quyết định 356/QĐ-BVHTTDL Danh mục Văn bản hết hiệu lực Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch 2016


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 356/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2015

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tính đến ngày 31/12/2015, gồm 35 văn bản ( Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng
báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Du lịch các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ TP;
- Công báo Chính phủ;
- Lưu: VT. PC. NA.(200)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ, HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2015
(Ban hành theo Quyết định số: 356/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2015

STT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Nghị định

S: 61/2002/NĐ-CP
Ngày 11/6/2002

Về chế độ nhuận bút

Chương II, V và VI bị bãi bỏ bởi Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản

01/6/2014

Chương I, III, IV, VII, VIII, IX, và X bị bãi bỏ bởi Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với việc sáng tạo, khai thác, sử dụng tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác

15/4/2015

2.

Nghị định

Số 144/2004/NĐ-CP
Ngày 14/7/2004

Về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra Thể dục thể thao

Bị thay thế bởi Nghị định số 71/2009/NĐ-CP ngày 28/8/2009 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/11/2009

3.

Nghị định

Số 138/2005/NĐ-CP
Ngày 09/11/2005

Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Văn hóa - Thông tin

Bị thay thế bởi Nghị định số 71/2009/NĐ-CP ngày 28/8/2009 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/11/2009

4.

Quyết định

Số 180/2006/QĐ-TTg
Ngày 09/8/2006

Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành văn hóa-thông tin

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 14/2015/QĐ-TTg ngày 20/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn

05/7/2015

5.

Quyết định

S: 458/QĐ-TCDL
Ngày 18/10/1996

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành du lịch

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2015/TT-BVHTTDL ngày 17/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/02/2016

6.

Quyết định

S: 199/1998/UBTDTT-QĐ
Ngày 27/02/1998

Về việc thành lập Cụm, tỉnh thể dục thể thao

B bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2015/TT-BVHTTDL ngày 17/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/02/2016

7.

Chỉ thị

S: 04/1998/VH-CT
Ngày 19/3/1998

Về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong các đơn vị thuộc Bộ

B bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2015/TT-BVHTTDL ngày 17/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/02/2016

8.

Quyết định

Số: 536/QĐ-UBTDTT
Ngày 02/7/1998

Ban hành Quy chế quản lý điều hành chương trình quốc gia về thể thao

B bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2015/TT-BVHTTDL ngày 17/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/02/2016

9.

Chỉ thị

S: 08/1998/VH-CT
Ngày 24/7/1998

Về thực hiện Pháp lệnh Cán bộ công chức, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; chống tham nhũng trong các đơn vị thuộc Bộ

B bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2015/TT-BVHTTDL ngày 17/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/02/2016

10.

Chỉ thị

S: 06/1998/CT-BVHTT
Ngày 23/8/1998

Về tăng cường hoạt động quảng cáo

B bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2015/TT-BVHTTDL ngày 17/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/02/2016

11.

Chỉ thị

Số: 12/1998/VH- CT
Ngày 19/10/1998

Về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các đơn vị trực thuộc Bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/20157TT-BVHTTDL ngày 17/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/02/2016

12.

Chỉ thị

S: 26/1998/VH- CT
Ngày 29/12/1998

Về việc triển khai Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin

Bbãi bỏ bởi Thông tư số 13/2015/TT-BVHTTDL ngày 17/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/02/2016

13.

Thông tư

Số: 01/1999/TT-TCDL
Ngày 02/6/1999

Về việc áp dụng một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2015/TT-BVHTTDL ngày 17/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/02/2016

14.

Chỉ thị

Số: 63/1999/CT-BVHTT
Ngày 29/5/1999

Về tăng cường tuyên truyền hoạt động văn hóa - thông tin trong tình hình mới

B bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2015/TT-BVHTTDL ngày 17/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/02/2016

15.

Chỉ thị

Số: 84/1999/CT-BVHTT
Ngày 18/6/1999

Về kiện toàn hệ thống lưu trữ ở các cơ quan đơn vị nhà nước thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin

B bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2015/TT-BVHTTDL ngày 17/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/02/2016

16.

Chỉ thị

Số: 97/1999/CT-BVHTT
Ngày 01/7/1999

Về công tác tuyên truyền bảo đảm chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm

B bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2015/TT-BVHTTDL ngày 17/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/02/2016

17.

Quyết định

Số: 39/2001/QĐ-BVHTT
Ngày 23/8/2001

Ban hành Quy chế tổ chức lễ hội

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điu 16 Thông tư số 15/2015/TT-BVTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức lễ hội

05/02/2016

18.

Thông tư liên tịch

Số: 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC
Ngày 01/7/2003

Hướng dẫn việc chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút đối với một số loại hình tác phẩm quy định tại Nghị định s 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút

Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút đã bị thay thế bởi Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình biểu diễn khác, vì vậy, Thông tư liên tịch số 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC hướng dẫn Nghị định số 61/2002/NĐ-CP cũng hết hiệu lực thi hành

15/4/2015

19.

Quyết định

Số: 664/2004/QĐ-UBTDTT
Ngày 11/5/2004

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước ngành thể dục, thể thao

B bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2015/TT-BVHTTDL ngày 17/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/02/2016

20.

Quyết định

Số: 1928/2004/QĐ-UBTDTT
Ngày 31/12/2004

Về việc ban hành Quy chế quản lý đoàn ra và các đoàn nước ngoài vào Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao

B bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2015/TT-BVHTTDL ngày 17/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/02/2016

21.

Thông tư

Số: 48/2006/TT-BVHTT
Ngày 05/5/2006

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Bị thay thế bởi Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/3/2015

22.

Chỉ thị

Số: 116/2006/CT-UBND
Ngày 26/5/2006

Về nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học ngành Thể dục thể thao giai đoạn 2006 - 2010

B bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2015/TT-BVHTTDL ngày 17/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/02/2016

23.

Quyết định

Số: 93/2006/QĐ-BVHTT
Ngày 16/11/2006

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam

B bãi bỏ bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 93/2006/QĐ-BVHTT">05/2015/TT-BVHTTDL ngày 23/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bãi bỏ Quyết định số 93/2006/QĐ-BVHTT ngày 16/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin và Điểm 1.2/1/VII Điều 2 Thông tư số 07/2011 /TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

06/8/2015

24.

Thông tư liên tịch

Số: 94/2006/TTLT-BVHTT-BNV-BTC
Ngày 01/12/2006

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg ngày 09/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về phụ cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành Văn hóa-Thông tin

Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg đã bị thay thế bởi Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg ngày 20/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, vì vậy Thông tư liên tịch s 94/2006/TTLT-BVHTT-BNV-BTC hướng dẫn Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg cũng hết hiệu lực thi hành.

05/7/2015

25.

Thông tư

Số: 95/2006/TT-BVHTT
Ngày 06/12/2006

Bổ sung Thông tư số 48/2006/TT-BVHTT ngày 05/5/2005 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Bị thay thế bởi Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/3/2015

26.

Thông tư

Số: 01/2007/TT-UBTDTT
Ngày 09/01/2007

Hướng dẫn Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển cơ sở dịch vụ ngoài công lập trong lĩnh vực thể dục, th thao

Căn cứ ban hành Thông tư là Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển cơ sở dịch vụ ngoài công lập trong lĩnh vực thdục, thể thao đã hết hiệu lực thi hành

 

27.

Quyết định

Số: 12/2008/QĐ-BVHTTDL
Ngày 10/3/2008

Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ thẻ các ngạch viên chức ngành Thể dục thể thao

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 17/10/2014 của Bộ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao

15/12/2014

28.

Thông tư liên tịch

Số: 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV
Ngày 06/06/2008

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phòng văn hóa và thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

01/11/2015

29.

Thông tư liên tịch

Số: 05/2011/TTLT-BVHTTDL-BGTVT
Ngày 26/01/2011

Quy định về vận chuyển khách du lịch bng ô tô và cấp biển hiệu cho ô tô vận chuyển khách du lịch

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 25/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về vận tải khách du lịch bằng xe ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch.

15/7/2015

30.

Thông tư

Số: 03/2012/TT-BVHTTDL
Ngày 30/3/2012

Quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bị thay thế bởi Thông tư số 16/2015/TT-BVHTTDL ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/02/2016

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2015

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

Số: 44/2005/QĐ-UBTDTT
Ngày 13/01/2005

Về việc ban hành quy chế đảm bảo y tế cho vận động viên các đội tuyển thể thao

Mục I chương II bị bãi btheo Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 03/2015/TT-BVHTTDL ngày 03/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về giám định khoa học đánh giá trình độ tập luyện thể thao và kiểm tra sức khỏe của vận động viên

01/3/2016

Quy định về sử dụng thuốc và nghiêm cấm sử dụng doping tại Mục III Chương II bị bãi bỏ theo Khoản 2 Điều 24 Thông tư số 17/2015/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao

01/3/2016

2

Quyết định

Số: 49/2008/QĐ-BVHTTDL
Ngày 09/7/2008

Ban hành Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim

Điểm c Khoản 1 Điu 10 bị sửa đi, bổ sung theo Điều 1 Thông tư số 12/2015/TT-BVHTTDL ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 09/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/01/2017

3

Thông tư

Số: 04/2009/TT-BVHTTDL
Ngày 16/12/2009

Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ

Điều 7, Điều 8 hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 15/2015/TT-BVTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức lễ hội

05/02/2016

4

Thông tư

Số: 02/2010/TT-BVHTTDL
Ngày 16/3/2010

Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình

- Khoản 6 Điều 3 được sửa đổi, bsung theo Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình

- Điều 5 được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014

- Khoản 1 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014

- Khoản 2, 4 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014

- Khoản 2 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014

- Điều 14 được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 6 Điều 1 Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014

20/02/2015

5

Thông tư

Số: 07/2011/TT-BVHTTDL
Ngày 07/6/2011

Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng qun lý của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch

Mục V Điều 2 được thay thế bởi Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”,“Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “p văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

24/12/2011

Điều 1.2/1/VII Điều 2 bị bãi bỏ theo Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 93/2006/QĐ-BVHTT">05/2015/TT-BVHTTDL ngày 23/6/2015 bãi bỏ Quyết định s 93/2006/QĐ-BVHTT ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin và Điểm 1.2/1/VII Điều 2 Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

06/8/2015

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 356/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 356/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/01/2016
Ngày hiệu lực 26/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 356/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 356/QĐ-BVHTTDL Danh mục Văn bản hết hiệu lực Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 356/QĐ-BVHTTDL Danh mục Văn bản hết hiệu lực Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 356/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành Thể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
Người ký ***, Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành 26/01/2016
Ngày hiệu lực 26/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 356/QĐ-BVHTTDL Danh mục Văn bản hết hiệu lực Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 356/QĐ-BVHTTDL Danh mục Văn bản hết hiệu lực Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch 2016

  • 26/01/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/01/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực