Quyết định 3563/QĐ-BGTVT

Quyết định 3563/QĐ-BGTVT năm 2013 cho phép lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp tuyến luồng kênh Cái Tráp khu vực Hải Phòng theo hình thức BT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3563/QĐ-BGTVT năm 2013 Báo cáo Nâng cấp tuyến luồng kênh Cái Tráp khu vực Hải Phòng


Bộ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3563/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHO PHÉP LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÂNG CẤP TUYẾN LUỒNG KÊNH CÁI TRÁP KHU VỰC HẢI PHÒNG THEO HÌNH THỨC BT

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi bổ sung một sđiều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

Căn cNghị đinh số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), Hp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO), Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) và Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định 108/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định s15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý cht lượng công trình xây dựng;

Căn cThông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27/01/2011 của Bộ KHĐT về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009;

Căn c văn bản số 8345/VPCP-KTN ngày 07/10/2013 của Văn phòng Chính phủ về dự án đầu tư nâng cp tuyến luồng kênh Cái Tráp tại khu vực Hải Phòng;

Căn cứ văn bản số 10940/BGTVT-ĐTCT ngày 15/10/2013 của Bộ GTVT về việc thực hiện dự án đầu tư nâng cấp luồng kênh Cái Tráp tại khu vực Hải Phòng theo hình thức đầu tư BT;

Căn cứ Quyết định s 2834/QĐ-BGTVT ngày 06/11/2012 ca Bộ trưởng Bộ GTVT cho phép lập dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp luồng kênh Cái Tráp;

Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-BGTVT ngày 13/03/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt đề cương, dự toán phí khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cp luồng kênh Cái Tráp;

Căn cứ Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án đầu tư theo hình thức công - tư do Bộ GTVT quản lý;

Xét Tờ trình số 3790/CHHVN-QLKCHTCB ngày 28/10/2013 của Cục HHVN về việc xin điều chỉnh hình thức thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp luồng kênh Cái Tráp sang thực hiện theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Theo đề nghị của Vụ trưởng - Trưởng ban Ban quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến luồng kênh Cái Tráp khu vực Hải Phòng theo hình thức BT (Xây dựng- Chuyển giao).

- Địa điểm: Huyện Cát Hải, Thành phHải Phòng.

Điều 2. Tchức thực hiện

1. Chủ đầu tư (giai đoạn chuẩn bị đầu tư): Cục Hàng hải Việt Nam (theo Quyết định s2384/QĐ-BGTVT ngày 06/11/2012).

2. Tư vấn lập dự án: Sử dụng tư vấn đã thực hiện lập dự án đầu tư trước đây.

3. Kinh phí thực hiện: vốn chuẩn bị đầu tư hàng năm.

4. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 11/2013.

5. Cục Hàng hải Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo Tư vn lập dự án tiến hành cập nhật, bổ sung hồ sơ trên cơ sở nghiên cứu đã có (theo Quyết định số 2834/QĐ-BGTVT ngày 06/11/2012 và Quyết định s 599/QĐ-BGTVT ngày 13/03/2013) và các quy định hiện hành của pháp luật đlập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nâng cấp tuyến luồng kênh Cái Tráp khu vực Hải Phòng theo hình thức BT, trên nguyên tắc tận dụng toàn bộ các nghiên cứu trước đây để trình duyệt theo quy định; đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả dự án.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng Bộ, Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư, Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tài chính, Cục QLXD và CL CTGT; Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm công nghệ thông tin và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Kho bạc NN Trung ương;
- Lưu VT, ĐTCT (06).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3563/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3563/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2013
Ngày hiệu lực07/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3563/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 3563/QĐ-BGTVT năm 2013 Báo cáo Nâng cấp tuyến luồng kênh Cái Tráp khu vực Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3563/QĐ-BGTVT năm 2013 Báo cáo Nâng cấp tuyến luồng kênh Cái Tráp khu vực Hải Phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3563/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành07/11/2013
        Ngày hiệu lực07/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3563/QĐ-BGTVT năm 2013 Báo cáo Nâng cấp tuyến luồng kênh Cái Tráp khu vực Hải Phòng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3563/QĐ-BGTVT năm 2013 Báo cáo Nâng cấp tuyến luồng kênh Cái Tráp khu vực Hải Phòng

            • 07/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực