Quyết định 3565/QĐ-UBND

Quyết định 3565/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 3565/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hoạt động của liên hiệp hợp tác xã Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3565/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công b, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 4175/TTr-SKHĐT ngày 11/9/2017 và Giám đốc S Tư pháp tại Công văn số 1246/STP-KSTTHC ngày 30/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 06 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết đnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2 QĐ;
- Cục Kiểm soát TTHC
- VP Chính phủ (để b/c);
-
Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Lưu
: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thị Thìn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THANH HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3565/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

PHN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

STT

Số hồ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã

1

 

Đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Quyết định số 2850/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4764/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2

 

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia

3

 

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách

4

 

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất

5

 

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập

6

 

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền gii quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính.

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã.

1

T-THA-288300-TT

Đăng ký liên hiệp hợp tác xã.

Lý do công bố bãi bỏ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: Bị sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 2850/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4764/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2

T-THA-288301-TT

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia.

3

T-THA-288302-TT

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách.

4

T-THA-288303-TT

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất.

5

T-THA-288304-TT

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập.

6

T-THA-288305-TT

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3565/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3565/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2017
Ngày hiệu lực20/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3565/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3565/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hoạt động của liên hiệp hợp tác xã Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3565/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hoạt động của liên hiệp hợp tác xã Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3565/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýLê Thị Thìn
        Ngày ban hành20/09/2017
        Ngày hiệu lực20/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (07/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3565/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hoạt động của liên hiệp hợp tác xã Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3565/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hoạt động của liên hiệp hợp tác xã Thanh Hóa

            • 20/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực