Quyết định 357/QĐ-BKHĐT

Quyết định 357/QĐ-BKHĐT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nội dung toàn văn Quyết định 357/QĐ-BKHĐT 2021 công bố thủ tục hành chính đầu tư theo đối tác công tư


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 357/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, SỬA ĐỔI, BÃI BỎ/HỦY BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ, ĐẤU THẦU THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ/hủy bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phụ lục I về Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ/hủy bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phụ lục II về nội dung của từng thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chuyên mục “Thủ tục hành chính” tại địa chỉ: http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=49556&idcm=156.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Quyết định này thay thế danh mục và nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đấu thầu được ban hành tại Quyết định số 244/QĐ-BKHĐT ngày 12/3/2019; sửa đổi danh mục và nội dung cụ thể của thủ tục “danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất” ban hành tại Quyết định số 1463/QĐ-BKHĐT ngày 06/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục KSTTHC (VPCP
);
- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Cơ quan TW của tổ chức chính trị, VKSNDTC,
TANDTC, Kiểm toán NN, Văn phòng Chủ tịch nước,
Văn phòng Quốc hội, Cơ quan TW của Mặt trận Tổ quốc VN và của tổ chức chính trị - xã hội;
- UBND, Sở KH&ĐT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- TTTH (để đưa tin, cập nhật trên cổng dịch vụ công của Bộ);
- Các đơn vị: TCCB, VPB
2 (P. KSTH);
- Lưu: VT, QLĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Trung

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 357/QĐ-BKHĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu357/QĐ-BKHĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2021
Ngày hiệu lực02/04/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 tháng trước
(16/04/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 357/QĐ-BKHĐT

Lược đồ Quyết định 357/QĐ-BKHĐT 2021 công bố thủ tục hành chính đầu tư theo đối tác công tư


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 357/QĐ-BKHĐT 2021 công bố thủ tục hành chính đầu tư theo đối tác công tư
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu357/QĐ-BKHĐT
     Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
     Người kýNguyễn Văn Trung
     Ngày ban hành02/04/2021
     Ngày hiệu lực02/04/2021
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật9 tháng trước
     (16/04/2021)

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 357/QĐ-BKHĐT 2021 công bố thủ tục hành chính đầu tư theo đối tác công tư

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 357/QĐ-BKHĐT 2021 công bố thủ tục hành chính đầu tư theo đối tác công tư

         • 02/04/2021

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 02/04/2021

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực