Quyết định 3572/QĐ-BNN-TCTS

Quyết định 3572/QĐ-BNN-TCTS năm 2014 chỉ định đơn vị thiết kế mẫu tàu cá vỏ thép, khai thác hải sản, tàu dịch vụ khai thác hải sản xa bờ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3572/QĐ-BNN-TCTS 2014 chỉ định đơn vị thiết kế mẫu tàu cá vỏ thép khai thác hải sản


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3572/QĐ-BNN-TCTS

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHỈ ĐỊNH CÁC ĐƠN THIẾT KẾ MẪU TÀU CÁ VỎ THÉP, KHAI THÁC HẢI SẢN, TÀU DỊCH VỤ KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về chính sách phát triển thủy sản;

Căn cứ Quyết định số 3237/QĐ-BNN-TCTS ngày 22/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;

Căn cứ Quyết định số 3228/QĐ-BNN-TCTS ngày 21/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc thành lập Hội đồng tư vấn, thẩm định kỹ thuật;

Trên cơ sở Báo cáo trình bày thiết kế sơ bộ của các đơn vị thiết kế: Tổng công ty Thủy sản Việt Nam, Đại học Nha trang (Khoa kỹ thuật giao thông); Viện Khoa học Công nghệ tàu thủy - Trường Đại học Hàng Hải; Công ty cổ phần kỹ thuật đóng tàu Việt Nam; Công ty cổ phần Thiết kế và Dịch vụ Kỹ thuật tàu thủy Việt Hàn;

Xét đề nghị của Hội đồng tư vấn, thẩm định kỹ thuật tại biên bản họp ngày 13/8/2014 về việc xem xét lựa chọn các đơn vị thiết kế mẫu tàu cá vỏ thép, khai thác hải sản, tàu dịch vụ hậu cần khai thác thủy sản xa bờ tham gia thiết kế;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định các đơn vị thiết kế mẫu tàu cá vỏ thép, khai thác hải sản, tàu dịch vụ khai thác hải sản xa bờ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản (như phụ lục 1 kèm theo).

Điều 2. Các đơn vị được chỉ định thực hiện việc thiết kế đảm bảo theo đúng quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với thiết kế mẫu tàu cá và yêu cầu thiết kế 21 mẫu tàu vỏ thép khai thác hải sản, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ được Hội đồng tư vấn, thẩm định kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định đồng thời đảm bảo theo đúng kế hoạch và tiến độ (như phụ lục 2 kèm theo).

Điều 3. Quyết định này thay thế cho nội dung nhiệm vụ quy định tại Mục 5 của Phụ lục bảng phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ban hành kèm theo Quyết định số 3237/QĐ-BNN-TCTS ngày 22/7/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Chủ tịch Hội đồng tư vấn, thẩm định kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 1 và điều 4;
- Bộ trưởng (b/c);
- Tổng cục Thủy sản;
- Vụ Pháp chế-Bộ NN&PTNT
- Lưu: VT, TCTS (KTBVNL)(20)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

PHỤ LỤC 1

CÁC ĐƠN VỊ THIẾT KẾ VÀ CÁC THIẾT KẾ MẪU ĐƯỢC LỰA CHỌN THIẾT KẾ
(Kèm theo Quyết định số 3572/QĐ-BNN-TCTS ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn )

 

Nghề

Tên đơn vị

Lưới rê

Lưới vây mạn

Lưới vây đuôi

Lưới chụp

Nghề câu

Dịch vụ hậu cần

Tổng số

Tng công ty Thủy sản Việt Nam

02 mẫu, tàu có Lmax 27 m, vùng hoạt động Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ

02 mẫu, tàu có Lmax 27 m, vùng hoạt động Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ

 

 

- 01 mẫu, tàu Lmax 26,2 m, vùng hoạt động miền Trung

- 01 mẫu, tàu có Lmax  24m, vùng hoạt động Tây Nam Bộ

01 mẫu, tàu Lmax 26,2 m, vùng hoạt động Đông Nam Bộ

7

Khoa Kỹ thuật giao thông - Trường Đại học Nha Trang

01 mẫu, tàu có Lmax 24m, vùng hoạt động miền Trung

 

 

02 mẫu, tàu có Lmax 26 m, vùng hoạt động Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ

01 mẫu, tàu có Lmax 26 m, vùng hoạt động Đông Nam Bộ

01 mẫu, tàu có Lmax 28m, vùng hoạt động miền Trung

5

Viện Khoa học Công nghệ tàu thủy - Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

 

 

 

 

 

02 mẫu, tàu Lmax 29,93 m, vùng hoạt động Vịnh Bắc Bộ, Tây Nam Bộ

2

Công ty Cổ phần kỹ thuật đóng tàu Việt Nam

01 mẫu, tàu có Lmax 25,2 m, vùng hoạt động Vịnh Bắc Bộ

- 01 mẫu, tàu có Lmax 25 m, vùng hoạt động miền Trung

01 mẫu, tàu có Lmax 25 m, vùng hoạt động Đông Nam Bộ

02 mẫu, tàu có Lmax 30,8 m, vùng hoạt động Vịnh Bắc Bộ, miền Trung

01 mẫu, tàu có Lmax 24 m, vùng hoạt động Vịnh Bắc Bộ

 

6

Công ty Cổ phần Thiết kế Dịch vụ Kỹ thuật tàu thủy Việt Hàn

 

- 01 mẫu, tàu có Lmax 24 m, vùng hoạt động Vịnh Bắc Bộ

 

 

 

 

1

Tng s

4

4

1

4

4

4

21

 

PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH THỜI GIAN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THIẾT KẾ MẪU TÀU CÁ VỎ THÉP KHAI THÁC HẢI SẢN, TÀU DỊCH VỤ HẬU CẦN KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ
(Kèm theo Quyết định số 3275/QĐ-BNN-TCTS ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Đơn vị thiết kế

Kế hoạch, thời gian hoàn thành

Thiết kế sơ bộ

Thiết kế kỹ thuật

Công bố thiết kế mẫu

1

Tổng Công ty Thủy sản Vit Nam

Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của ngư dân tại vùng có mẫu thiết kế được giao từ ngày 16/8-25/8/2014

Các đơn vị chỉnh sửa hoàn thiện thiết kế sơ bộ xong trước ngày 30/8/2014

Các đơn vị báo cáo thiết kế kỹ thuật trước Hội đồng tư vấn, thẩm định kỹ thuật của Bộ NN&PTMT ngày 10/9/2014

Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến ngư dân tại vùng mẫu thiết kế kỹ thuật từ ngày 10-20/9/2014

Hội đồng thẩm định xem xét đề nghị Bộ NNPTNT công bố thiết kế mẫu từ ngày 20- 25/9/2014

Ngày 25/9/2014

2

Khoa Kỹ thuật giao thông - Trường Đại học Nha Trang

3

Viện Khoa học Công nghệ tàu thủy - Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

4

Công ty Cổ phần kỹ thuật đóng tàu Việt Nam

5

Công ty Cổ phần thiết kế và Dịch vụ Kỹ thuật tàu thủy Việt Hàn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3572/QĐ-BNN-TCTS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3572/QĐ-BNN-TCTS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2014
Ngày hiệu lực15/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3572/QĐ-BNN-TCTS

Lược đồ Quyết định 3572/QĐ-BNN-TCTS 2014 chỉ định đơn vị thiết kế mẫu tàu cá vỏ thép khai thác hải sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3572/QĐ-BNN-TCTS 2014 chỉ định đơn vị thiết kế mẫu tàu cá vỏ thép khai thác hải sản
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3572/QĐ-BNN-TCTS
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýVũ Văn Tám
        Ngày ban hành15/08/2014
        Ngày hiệu lực15/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3572/QĐ-BNN-TCTS 2014 chỉ định đơn vị thiết kế mẫu tàu cá vỏ thép khai thác hải sản

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3572/QĐ-BNN-TCTS 2014 chỉ định đơn vị thiết kế mẫu tàu cá vỏ thép khai thác hải sản

            • 15/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực