Quyết định 3574/QĐ-UBND

Quyết định 3574/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông của tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Quyết định 3574/QĐ-UBND 2018 dịch vụ công sử dụng ngân sách lĩnh vực Thông tin Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3574/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 11 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC DCH VỤ SNGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 1911/TTr-STTTT ngày 25/9/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông của tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

1. Hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

2. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông để quản lý cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thông tin và truyền thông sử dụng ngân sách nhà nước.

4. Đề xuất, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ quy định tại Điều 1 Quyết định này khi cần thiết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh
-Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- TT. Công b
áo;
- Lưu: VT, KT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỦA TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định s 3574/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

STT

Tên dịch vụ sự nghiệp công

I

Nhóm sản phẩm, dịch vụ báo chí

1

Báo hình

2

Báo nói

3

Báo in

4

Báo điện tử

5

Tạp chí in

6

Tạp chí điện tử

II

Sản phẩm, dịch vụ có tính chất báo chí

1

Trang thông tin điện tử

2

Truyền thanh cấp huyện

3

Các ấn phẩm truyền thông khác

III

Xuất bản phẩm

1

Xuất bản phẩm in

2

Xuất bản phẩm điện tử

IV

Sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin

1

Dịch vụ tư vấn

2

Dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin

2.1

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, knăng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức, viên chức, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh

2.2

Thiết kế, biên tập nội dung, bảo trì Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử, Công báo điện tử.

2.3

Xây dựng, cung cấp (chuyển giao hoặc cho thuê dịch vụ), hiệu chỉnh các phần mềm

2.4

Triển khai, bảo trì các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin

3

Dịch vụ an toàn thông tin

3.1

Triển khai các giải pháp công nghệ lĩnh vực công nghệ thông tin

3.2

Thu thập, phân tích, cảnh báo nguy cơ, sự cố, tấn công mạng

3.3

Ứng cứu, ngăn chặn, xử lý, khắc phục và diễn tập phòng chng tấn công mạng

3.4

Hỗ trợ phòng, chống, ngăn chặn thư rác, tin nhắn rác

3.5

Giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin thuộc hệ thng Chính phủ điện tử

3.6

Kiểm định, đánh giá an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước

3.7

Hỗ trợ, quản lý, sử dụng, vận hành chng thư số, chữ ký scho các cơ quan nhà nước.

3.8

Gia hạn bản quyền phần mềm và thiết bị an toàn thông tin

4

Dịch vụ khác

4.1

Cho thuê dịch vụ khai thác hạ tầng trung tâm tích hợp dữ liệu

4.2

Lắp đặt, bảo trì, nâng cấp phần cứng, thiết bị tại các Trung tâm tích hợp dữ liệu trên địa bàn tỉnh

4.3

Trực hệ thống tại các trung tâm tích hợp dữ liệu trên địa bàn tỉnh.

4.4

Dịch vụ sao lưu, thuê, khai thác dữ liệu online

4.5

Dịch vụ mạng (Internet, Wan, Mobile, SMS)

4.6

Dịch vụ bảo trì thiết bị công nghệ thông tin

4.7

Dịch vụ SSL

4.8

Dịch vụ tên miền

4.9

Dịch vụ chợ ứng dụng và tài khoản phát triển đối với các phần mềm trên thiết bị di động (mobile)

4.10

Điều tra, thu thập, xây dựng dữ liệu

4.11

Dịch vụ hội nghị truyền hình, giao ban trực tuyến

4.12

Dịch vụ thanh toán điện tử

4.12

Dịch vụ phân tích báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh

4.13

Dịch vụ cảnh báo cháy nhanh

V

Sản phẩm dịch vụ viễn thông, internet

1

Kiểm định thiết bị viễn thông phục vụ quản lý, giám sát của cơ quan qun lý nhà nước

2

Triển khai mạng viễn thông dùng riêng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước

3

Phát triển và duy trì địa chỉ Internet (IP Public)

VI

Dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

1

Dịch vụ KT 1

2

Dịch vụ KT 1 theo độ khẩn: hỏa tốc, hẹn giờ

3

Dịch vụ KT 1 theo độ mật: A, B, C

4

Dịch vụ khác

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3574/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3574/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2018
Ngày hiệu lực11/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 tháng trước
(07/11/2018)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3574/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3574/QĐ-UBND 2018 dịch vụ công sử dụng ngân sách lĩnh vực Thông tin Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3574/QĐ-UBND 2018 dịch vụ công sử dụng ngân sách lĩnh vực Thông tin Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3574/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Quốc Hùng
        Ngày ban hành11/10/2018
        Ngày hiệu lực11/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 tháng trước
        (07/11/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3574/QĐ-UBND 2018 dịch vụ công sử dụng ngân sách lĩnh vực Thông tin Đồng Nai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3574/QĐ-UBND 2018 dịch vụ công sử dụng ngân sách lĩnh vực Thông tin Đồng Nai

            • 11/10/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/10/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực