Quyết định 3575/QĐ-UBND

Quyết định 3575/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính do tỉnh Hải Dương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3575/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Sở Tài chính tỉnh Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3575/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 16 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TÀI CHÍNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thtục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cThông tư s 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hưng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2854/TTr-STC, ngày 04 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính, cụ th:

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành: Chi tiết có Phụ lục I đính kèm 3 thủ tục hành hành chính. Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định 1707/QĐ-BTC ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ: Chi tiết có Phụ lục II đính kèm 3 thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Trách nhim thc hin

1. S Tài chính có trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo quy định; cung cấp nội dung các thủ tục hành chính để Trung tâm Phục vụ hành chính công niêm yết công khai, hướng dn và tchức tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan cập nhật nội dung thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này vào phần mềm Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đảm bảo kịp thời, đy đủ, chính xác, đúng quy định ngay sau khi nhận được Quyết định này.

3, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm cập nhật công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Cơ sdữ liệu thủ tục hành chính của UBND tỉnh đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: VT, KSTTHC. Kh, (15b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

PHỤ LỤC I:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TÀI CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 3575/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hi Dương)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hn giải quyết

Địa điểm thc hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

I

LĨNH VC BẢO HIỂM

1

Chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương - Tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, TP Hải Dương

Không

- Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;

- Nghị định 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về Bảo hiểm nông nghiệp.

2

Chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và hoàn phí bảo him nông nghiệp

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương - Tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, TP Hải Dương

Không

- Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;

- Nghị định 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về Bảo hiểm nông nghiệp.

3

Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bộ phận một cửa các xã, phường, thị trấn

Bộ phận một cửa các huyện, thành phố

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương Tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, TP Hải Dương

Không

- Luật Kinh doanh bảo hiểm s 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;

- Nghị/định 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về Bảo hiểm nông nghiệp.

 

PHỤ LỤC II:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HẢI DƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 3575/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tc hành chính

Tên VBQPPL quy đnh việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Quản lý Giá - Công sản

1

T-HDU-280340-TT

Thủ tục xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

- Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

- Quyết định số 850/QĐ-BTC ngày 21/5/2019 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính

2

T-HDU-280341-TT

Thủ tục xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý, để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới

Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao

II. Lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp

1

T-HDU-280344-TT

Thủ tục Cấp phát, thanh toán, quyết toán cấp bù miễn thủy lợi phí

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 62/2018/NĐ-CP ngày 02/5/2018 của Chính phủ quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

- Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phm, dịch vụ thủy li và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

- Thông tư số 280/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

- Thông tư số 73/2018/TT-BTC ngày 15/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3575/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3575/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2019
Ngày hiệu lực16/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3575/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3575/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Sở Tài chính tỉnh Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3575/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Sở Tài chính tỉnh Hải Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3575/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành16/10/2019
        Ngày hiệu lực16/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (09/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3575/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Sở Tài chính tỉnh Hải Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3575/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Sở Tài chính tỉnh Hải Dương

           • 16/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực