Quyết định 358/QĐ-CT

Quyết định 358/QĐ-CT năm 2018 về công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định 358/QĐ-CT 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp Hải Phòng đã được thay thế bởi Quyết định 1071/QĐ-CT 2018 thủ tục hành chính tư pháp thành phố Hải Phòng và được áp dụng kể từ ngày 17/05/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 358/QĐ-CT 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 358/QĐ-CT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị đnh số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Quyết định số 2571/QĐ-BTP ngày 14/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản; Quyết định số 40/QĐ-BTP ngày 08/01/2018 về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 152/TTr - STP ngày 30/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố; thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức thực hiện việc công khai Danh mục và nội dung thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP (Cục KSTTHC);
- TTTU, TT HĐNDTP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 4;
- C, PVP UBND TP;
- C
ng TTĐTTP;
- Các Phòng CV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 358/QĐ-CT ngày 13/02/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

I. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp lĩnh vực Đấu giá tài sản (12 thủ tục)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

1

Cấp Thẻ đấu giá viên

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ h sơ hợp lệ

Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Không quy định

- Luật Đu giá tài sản;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017.

2

Thu hồi Thẻ đấu giá viên

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá

Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Không quy định

- Luật Đu giá tài sản;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017

3

Cấp lại Thẻ đấu giá viên

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị

Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Không quy định

- Luật Đấu giá tài sản;

- Nghị định s 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017.

4

Đăng lý hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

1.000.000 đồng

- Luật Đu giá tài sản;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017.

5

Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp

Không quy định

Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

500.000 đồng

- Luật Đu giá tài sản;

- Nghđịnh số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017; Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017.

6

Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

500.000 đồng

- Luật Đầu giá tài sản;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017; Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017.

7

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị thay đi

Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

500.000 đồng

- Luật Đấu giá tài sản;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ny 16/5/2017;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ny 16/5/2017; Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017.

8

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt đng của doanh nghiệp đấu giá tài sản

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị

Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

500.000 đồng

- Luật Đấu giá tài sản;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017; Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017.

9

Đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Không quy định

- Luật Đấu giá tài sản;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017.

10

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

- Sau 30 ngày ktừ ngày có văn bản yêu cầu của Sở Tư pháp đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản không đáp ứng điu kiện tại khoản 3 Điều 23 Luật Đấu gá tài sản 2016;

- Sau 10 ngày làm việc ktừ ngày kết thúc thời hạn trong thông báo của Sở Tư pháp mà người được yêu cầu không đến đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản ngng hoạt đng 01 năm

Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Không quy định

- Luật Đấu giá tài sản.

11

Phê duyệt đđiều kiện thực hiện hình thức đu giá trực tuyến

90 ngày, kể từ ngày nhận được Đề án thực hiện hình thức đu giá trực tuyến của tổ chức đu giá tài sản

Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Không quy định

- Luật Đấu giá tài sản;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017.

12

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đu giá tài sản

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

2.700.000 đồng

- Luật Đấu giá tài sản;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017; Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017.

II. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật

STT

Tên thủ tục hành chính được thay thế

Tên thủ tục hành chính thay thế

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

A. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố (02 thủ tục)

1.

Công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh)

Công nhận báo cáo viên pháp luật thành phố

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật có đầy đủ thông tin theo quy định

Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Không quy định

Thông tư số 10/2016TT-BTP ngày 22/7/2016.

2.

Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh)

Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật thành phố

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật có đầy đủ thông tin theo quy định

Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Không quy định

Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016.

B. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện (02 thủ tục)

1.

Công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp huyện)

Công nhận báo cáo viên pháp luật huyện

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật có đầy đủ thông tin theo quy định

Ủy ban nhân dân các quận, huyện

Không quy định

Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016.

2.

Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp huyện)

Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật có đầy đủ thông tin theo quy định

Ủy ban nhân dân các quận, huyện

Không quy định

Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016.

C. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã (02 thủ tục)

1.

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách đề nghị công nhận tuyên truyền viên pháp luật của công chức Tư pháp-hộ tịch

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Không quy định

Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016.

2.

Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của công chức Tư pháp-hộ tịch

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Không quy định

Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016.

III. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật

STT

Tên thủ tục hành chính

A. Danh mục thtục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố (02 thủ tục)

1.

Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

2.

Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tnh

B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền gii quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện (02 thủ tục)

1.

Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện

2.

Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp huyện

C. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã (02 thủ tc)

1.

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

2.

Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 358/QĐ-CT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu358/QĐ-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2018
Ngày hiệu lực13/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/05/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 358/QĐ-CT

Lược đồ Quyết định 358/QĐ-CT 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 358/QĐ-CT 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp Hải Phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu358/QĐ-CT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành13/02/2018
        Ngày hiệu lực13/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/05/2018
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 358/QĐ-CT 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp Hải Phòng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 358/QĐ-CT 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp Hải Phòng