Quyết định 358/QĐ-UBND

Quyết định 358/QĐ-UBND năm 2018 về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ năm 2017 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 358/QĐ-UBND 2018 Danh mục văn bản hết hiệu lực quản lý nhà nước Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 10

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 358/QĐ-UBND

Quận 10, ngày 12 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017 THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp Quận 10 tại Tờ trình số 13/TTr- PTP ngày 09 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 10 hết hiệu lực, ngưng hiệu lc toàn bộ năm 2017 (đính kèm Danh mục văn bản).

Điều 2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 10 chịu trách nhiệm niêm yết và đăng tải Quyết định này tại trụ sở và trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 10.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 10, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- STP (Phòng KTrVB);
- TT.Công báo TP;
- QU/Q10;
- H
ĐND/Q10;
- UBND/Q10: CT, các PCT;
- VP.HĐND&UBND/Q10: CPVP;
- Lưu: VT, PTP (03b).

CHỦ TỊCH
Trần Xuân Điền

 

Mu số: 03

Ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP

DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 10
(Kèm theo Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10)

A. VĂN BẢN HT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017:

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND ngày 31/3/2011

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Q10.

Thay thế bằng Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 17/10/2017

17/10/2017

2

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND ngày 31/3/2011

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp Q10.

Thay thế bằng Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 24/11/2017

30/11/2017

3

Quyết định

26/2011/QĐ-UBND ngày 11/11/2011

V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X về chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng Chính quyền đô thị giai đoạn 2011- 2015.

Hết hiệu lực theo năm ban hành

 

4

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND ngày 04/5/2012

V/v ban hành quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và nơi để phế thải xây dựng trên địa bàn Q10.

Bãi bỏ toàn bộ theo Quyết định 04/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017

08/11/2017

5

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân Q10.

Thay thế bằng Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017

11/9/2017

6

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Q10.

Thay thế bằng Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017

11/9/2017

7

Quyết đnh

04/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014

V/v ban hành quy chế làm việc của UBND Quận 10

Thay thế bằng Quyết định số 7536/QĐ-UBND ngày 25/7/2017

25/7/2017

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN B TRƯỚC NGÀY 01/01/2017:

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Chỉ thị

21/2011/CT-UBND ngày 09/8/2011

Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2012 - 2015 của Quận 10.

Hết hiệu lực theo năm ban hành

 

2

Chỉ thị

02/2015/CT-UBND ngày 27/4/2015

Về tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2015

Hết hiệu lực theo năm ban hành

 

3

Chỉ thị

01/2015/CT-UBND ngày 22/01/2015

V/v công tác Đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân; công tác tuyển sinh quân sự và công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2015.

Hết hiệu lực theo năm ban hành

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 358/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu358/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2018
Ngày hiệu lực12/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 358/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 358/QĐ-UBND 2018 Danh mục văn bản hết hiệu lực quản lý nhà nước Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 358/QĐ-UBND 2018 Danh mục văn bản hết hiệu lực quản lý nhà nước Hồ Chí Minh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 358/QĐ-UBND 2018 Danh mục văn bản hết hiệu lực quản lý nhà nước Hồ Chí Minh

          • 12/01/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 12/01/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực