Quyết định 359/QĐ-TCTS-VP

Quyết định 359/QĐ-TCTS-VP năm 2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm ngư Vùng V trực thuộc Cục Kiểm ngư do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản ban hành

Quyết định 359/QĐ-TCTS-VP 2015 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Chi cục Kiểm ngư Vùng V đã được thay thế bởi Quyết định 1231/QĐ-TCTS-VP 2017 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Chi cục Kiểm ngư Vùng V và được áp dụng kể từ ngày 26/12/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 359/QĐ-TCTS-VP 2015 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Chi cục Kiểm ngư Vùng V


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 359/QĐ-TCTS-VP

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC KIỂM NGƯ VÙNG V TRỰC THUỘC CỤC KIỂM NGƯ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY SẢN

Căn cứ Quyết định số 57/2014/QĐ-TTg ngày 22/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản;

Căn cứ Quyết định số 5348/QĐ-BNN-TCCB ngày 15/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm ngư trực thuộc Tổng cục Thủy sản;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm ngư và Chánh Văn phòng Tổng cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Chi cục Kiểm ngư Vùng V trực thuộc Cục Kiểm ngư, giúp Cục trưởng Cục Kiểm ngư thực hiện chức năng thực thi pháp luật về Kiểm ngư và thanh tra chuyên ngành thủy sản trên vùng biển Tây Nam Bộ.

Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật. Kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Chi cục Kiểm ngư Vùng V đặt tại tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luật về thủy sản trên vùng biển Tây Nam Bộ.

2. Thực hiện thanh tra chuyên ngành thủy sản trên các vùng biển được phân công theo quy định của pháp luật.

3. Xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với hành vi vi phạm pháp luật thủy sản của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động thủy sản trên các vùng biển được phân công.

4. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về thủy sản.

5. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế liên quan đến hoạt động của người và tàu cá trên các vùng biển theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện lệnh điều động lực lượng và phương tiện trong trường hợp khẩn cấp theo sự chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

7. Tổ chức và thực hiện theo các quy chế, kế hoạch phối hợp với các lực lượng tuần tra, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của các Bộ, ngành, địa phương, các Chi cục Kiểm ngư Vùng và Trung tâm Thông tin Kiểm ngư.

8. Triển khai thực hiện và tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực kiểm ngư theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

9. Tham gia công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố trên biển, bảo vệ tài sản Nhà nước, tính mạng, tài sản của người và phương tiện hoạt động thủy sản, phòng chống ô nhiễm môi trường trên vùng biển được phân công; ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá và ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, xử lý.

10. Tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển.

11. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về thủy sản theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập theo sự phân công của Cục trưởng Cục Kiểm ngư.

12. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, Kiểm ngư viên, Thuyền viên tàu Kiểm ngư, lao động hợp đồng của Chi cục.

13. Quản lý tàu Kiểm ngư; trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, cờ hiệu, thẻ Kiểm ngư; ấn chỉ xử lý vi phạm hành chính; vũ khí, công cụ hỗ trợ và trang thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động của Kiểm ngư theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực Kiểm ngư theo kế hoạch cải cách hành chính của Cục Kiểm ngư, Tổng cục Thủy sản và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

15. Xây dựng đề án vị trí việc làm Chi cục trình Cục Kiểm ngư thẩm định để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, người lao động; quản tài sản, tài chính và các nguồn lực khác theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách, chế độ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Kiểm ngư và Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Chi cục Kiểm ngư Vùng V có Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định và phân cấp của Tổng cục Thủy sản.

a) Chi cục trưởng điều hành hoạt động của Chi cục, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Kiểm ngư và pháp luật về hoạt động của Chi cục.

b) Phó Chi cục trưởng giúp Chi cục trưởng theo dõi, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ theo sự phân công và ủy quyền của Chi cục trưởng; chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Cơ cấu tổ chức

- Phòng Tổng hợp;

- Phòng Nghiệp vụ;

- Đội tàu Kiểm ngư;

- Trạm Kiểm ngư Phú Quốc.

Các đơn vị trực thuộc Chi cục có cấp trưởng, cấp phó được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định và phân cấp quản lý của Tổng cục Thủy sản.

Chi cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, đội tàu Kiểm ngư; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các quy chế nội bộ của Chi cục.

Biên chế của Chi cục được Cục trưởng Cục Kiểm ngư phân bổ theo phê duyệt của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản.

3. Công chức, lao động hợp đồng của Chi cục chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về việc thi hành nhiệm vụ được giao; có nghĩa vụ và quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Tổng cục, Cục trưởng Cục Kiểm ngư, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư Vùng V và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục;
- Lưu; VT, VP(TCCB).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 359/QĐ-TCTS-VP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu359/QĐ-TCTS-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2015
Ngày hiệu lực08/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/12/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 359/QĐ-TCTS-VP

Lược đồ Quyết định 359/QĐ-TCTS-VP 2015 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Chi cục Kiểm ngư Vùng V


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 359/QĐ-TCTS-VP 2015 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Chi cục Kiểm ngư Vùng V
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu359/QĐ-TCTS-VP
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuỷ sản
        Người kýVũ Văn Tám
        Ngày ban hành08/07/2015
        Ngày hiệu lực08/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/12/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 359/QĐ-TCTS-VP 2015 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Chi cục Kiểm ngư Vùng V

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 359/QĐ-TCTS-VP 2015 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Chi cục Kiểm ngư Vùng V