Quyết định 359/QĐ-UBND

Quyết định 359/QĐ-UBND năm 2019 về đính chính Quyết định 08/2019/QĐ-UBND do tỉnh Đắk Nông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 359/QĐ-UBND 2019 đính chính Quyết định 08/2019/QĐ-UBND Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 359/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 22 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2019/QĐ-UBND NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 2019 CỦA UBND TỈNH ĐẮK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, như sau:

- Điều 7 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND , quy định: “Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2019...”

- Đính chính như sau: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2019...

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một phần không tách rời của Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông - Vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, TH, CTTĐT, NN (Thi).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Thanh Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 359/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu359/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2019
Ngày hiệu lực22/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 359/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 359/QĐ-UBND 2019 đính chính Quyết định 08/2019/QĐ-UBND Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 359/QĐ-UBND 2019 đính chính Quyết định 08/2019/QĐ-UBND Đắk Nông
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu359/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
       Người kýTrương Thanh Tùng
       Ngày ban hành22/03/2019
       Ngày hiệu lực22/03/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 359/QĐ-UBND 2019 đính chính Quyết định 08/2019/QĐ-UBND Đắk Nông

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 359/QĐ-UBND 2019 đính chính Quyết định 08/2019/QĐ-UBND Đắk Nông

           • 22/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực