Quyết định 3591/QĐ-UBND

Quyết định 3591/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 3591/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Văn hóa tỉnh Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3591/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ v việc kim soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 1472/TTr-SVHTT, ngày 20/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh (Có danh mục thủ tục hành chính kèm theo).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

1. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao căn cứ danh mục thủ tục hành chính đã được công b, cung cấp nội dung thủ tục hành chính cho Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh và y ban nhân dân cấp huyện. Xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính chi tiết đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 để tin học hóa việc giải quyết thủ tục hành chính.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ danh mục và nội dung thủ tục hành chính đã được công bxây dựng trình tự giải quyết thủ tục hành chính chi tiết, đảm bảo ct giảm thời gian đáp ứng yêu cu theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số danh mục và nội dung các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao được công bố tại các Quyết định của UBND tỉnh, số: 3610/QĐ-UBND ngày 30/10/2016, số: 3931/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 (Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo) và số 1830/QĐ-UBND, ngày 26/4/2019 (Phụ lục I kèm theo).

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph và các tchức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Cục KSTTHC, V
ăn phòng CP (báo cáo);
- TT Tnh ủy, HĐND tnh (báo cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- V0, V2, VX1, KSTT1-4;
- Trung tâm thông tin;
- L
ưu: VT, KSTT4.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thắng

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
(Kèm theo Quyết định số 3591/QĐ-UBND, ngày 27/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn thực hiện

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

A. DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

I

Lĩnh vực Văn hóa cơ sở

 

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

3

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (Tầng 1, tòa nhà liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố H Long

- Tại các thành phố trực thuộc trung ương và tại các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh:

+ Từ 01 đến 05 phòng, mức thu phí là 6.000.000 đồng/giấy;

+ Từ 06 phòng trở lên, mức thu phí là 12.000.000 đồng/giấy.

- Tại các khu vực khác:

+ Từ 01 đến 05 phòng, mức thu phí là 3.000.000 đồng/giấy;

+ Từ 06 phòng trở lên, mức thu phí là 6.000.000 đồng/giấy.

- Nghị định số 54/2019/NĐ-CP, ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

- Thông tư s 212/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường.

x

x

2

Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

3

- Tại các thành phố trực thuộc trung ương và tại các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: Mức thu phí thẩm định cp Giấy phép là 15.000.000 đồng/giấy;

- Tại các khu vực khác; Mức thu phí thẩm định cấp Giấy phép là 10.000.000 đồng/giấy.

x

x

3

Cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

3

- Tại các thành phố trực thuộc trung ương và tại các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: Đối với trường hợp các cơ sở đã được cấp phép kinh doanh karaoke đề nghị tăng thêm phòng, mức thu là 2.000.000 đồng/phòng.

- Tại khu vực khác: Đối với trường hợp các cơ sở đã được cấp phép kinh doanh karaoke đề nghị tăng thêm phòng, mức thu là 1.000.000 đồng/phòng.

x

x

4

Cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

3

 

Không

x

x

B. DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

1

Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

5

Trung tâm phục vụ Hành chính công cấp huyện

- Tại các thành phố trực thuộc trung ương và tại các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh:

+ Từ 01 đến 05 phòng, mức thu phí là 6.000.000 đồng/giy;

+ Từ 06 phòng trở lên, mức thu phí là 12.000.000 đồng/giấy.

- Tại các khu vực khác:

+ Từ 01 đến 05 phòng, mức thu phí là 3.000.000 đồng/giấy;

+ Từ 06 phòng trở lên, mức thu phí là 6.000.000 đồng/giy.

- Nghị định số 54/2019/NĐ-CP, ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

- Thông tư số 212/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường.

x

x

2

Cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

4

- Tại các thành phố trực thuộc trung ương và tại các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: Đi với trường hợp các cơ sở đã được cấp phép kinh doanh karaoke đề nghị tăng thêm phòng, mức thu là 2.000.000 đồng/phòng.

- Tại các khu vực khác: Đối với trường hợp các cơ sở đã được cấp phép kinh doanh karaoke đề nghị tăng thêm phòng, mức thu là 1.000.000 đồng/phòng.

x

x

* Nội dung thủ tục hành chính được thực hiện theo Quyết định s 2750/QĐ-BVHTTDL ngày 7/8/2019 về việc công b thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng qun lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
(Kèm theo Quyết định số 3591/QĐ-UBND, ngày 27/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

A. DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

I

Lĩnh vực Thể dục thể thao

 

 

 

 

 

 

1

Cấp Giấy chng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

3

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (Tầng 1, tòa nhà liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long)

- Thẩm định cấp mới: 3.000.000đ/lần thẩm định

- Thẩm định cấp lại, bổ sung hoạt động kinh doanh thể thao: 2.000.000đ/lần thẩm định

- Cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh hoạt động thể thao do mất, hỏng: 200.000đ/lần cấp lại

- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006

- Luật số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018 của Quốc Hội 14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục Thể thao.

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đi, bổ sung mt số điu của Luật Thdục, thể thao.

- Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân n tỉnh theo Luật phí và lệ phí, thay thế nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

x

x

2

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

3

- Thẩm định cấp mới đối với kinh doanh huấn luyện TDTT: 500.000đ/lần thẩm định

- Thẩm định cấp mới đi với kinh doanh TDTT: 2.000.000đ/lần thẩm định

- Thẩm định cấp lại, bổ sung hoạt động kinh doanh thể thao: 1.500.000đ/lần thẩm định

- Cấp lại giấy chứng nhận kinh doanh hoạt động thể thao do mất, hỏng: 200.000đ/lần cấp lại

x

x

3

Cấp lại Giấy chứng nhn đủ điều kin kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận

3

x

x

4

Cấp lại Giấy chứng nhân đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trưng hợp bị mất hoặc hư hỏng

3

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (Tầng 1, tòa nhà liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long)

x

x

5

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga

3

x

x

6

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Golf

3

x

x

7

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông

3

x

x

8

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taekwondo

3

x

x

9

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Karate

3

x

x

10

Cấp Giấy chứng nhận đủ điu kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, Lặn

3

x

x

11

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đi với môn Billards & Snooker

3

x

x

12

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn

3

x

x

13

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượng và Diều bay

3

x

x

14

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao

3

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (Tầng 1, tòa nhà liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long)

- Thẩm định cấp mới đối với kinh doanh huấn luyện TDTT: 500.000đ/lần thẩm định

- Thẩm định cấp mới đối với kinh doanh TDTT: 2.000.000đ/lần thẩm định

- Thẩm định cấp lại, bổ sung hoạt động kinh doanh thể thao: 1.500.000đ/lần thẩm định

- Cấp lại giấy chứng nhận kinh doanh hoạt động thể thao do mất, hỏng: 200.000đ/lần cấp lại

- Luật thể dục, ththao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006

- Luật s 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018 của Quốc Hội 14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục Thể thao.

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh theo Luật phí và lệ phí, thay thế nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

x

x

15

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ

3

x

x

16

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Judo

3

x

x

17

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness

3

x

x

18

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lân Sư Rng

3

x

x

19

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Vũ đạo ththao giải trí

3

x

x

20

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quyền anh

3

x

x

21

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Võ cổ truyền, Vovinam

3

x

x

22

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Mô tô nước trên biển

3

x

x

23

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá

3

- Thẩm định cấp mới đi với kinh doanh huấn luyện TDTT: 500.000đ/ln thm định

- Thẩm định cấp mới đối với kinh doanh TDTT: 2.000.000đ/lần thẩm định

- Thẩm định cấp lại, bổ sung hoạt động kinh doanh thể thao: 1.500.000đ/lần thẩm định

- Cấp lại giấy chứng nhận kinh doanh hoạt động thể thao do mất, hỏng: 200.000đ/lần cấp lại

x

x

24

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quần vợt

3

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (Tầng 1, tòa nhà liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long)

x

x

25

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Patin

3

x

x

26

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lặn biển thể thao giải trí

3

x

x

27

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bắn súng thể thao

3

x

x

28

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném

3

x

x

29

Cấp Giấy chứng nhận đủ điu kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu

3

x

x

30

Cấp Giấy chứng nhận đủ điu kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao

3

x

x

31

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ

3

x

x

32

Cấp Giấy chứng nhận đủ điu kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao

3

x

x

* Nội dung thủ tục hành chính được thực hiện theo Quyết định số 1994/QĐ-BVHTTDL ngày 05/6/2019 về việc công b thủ tục hành chính được sửa đi, b sung trong lĩnh vực th dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

PHỤ LỤC III

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
(Kèm theo Quyết định số 3591/QĐ-UBND, ngày 27/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên Văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Ghi chú

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I

Lĩnh vực Văn hóa cơ sở

1

 

Cấp Giấy phép kinh doanh Vũ trường

Nghị định s54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.

 

2

 

Cấp Giấy phép kinh doanh karaoke

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

1

 

Cấp Giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp)

Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định v kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, có hiu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3591/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3591/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2019
Ngày hiệu lực27/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3591/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3591/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Văn hóa tỉnh Quảng Ninh


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 3591/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Văn hóa tỉnh Quảng Ninh
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu3591/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
     Người kýNguyễn Văn Thắng
     Ngày ban hành27/08/2019
     Ngày hiệu lực27/08/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 3591/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Văn hóa tỉnh Quảng Ninh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3591/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Văn hóa tỉnh Quảng Ninh

         • 27/08/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/08/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực