Quyết định 36/2007/QĐ-UBND

Quyết định 36/2007/QĐ-UBND về chính sách đối với cán bộ luân chuyển Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 36/2007/QĐ-UBND chính sách cán bộ luân chuyển Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 36/2007/QĐ-UBND

 Lạng Sơn, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ LUÂN CHUYỂN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 98/2007/NQ-HĐND ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về chính sách đối với cán bộ luân chuyển;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 160 /TTr- SNV ngày 11 tháng 12 năm 2007
;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chính sách đối với cán bộ luân chuyển như sau:

1. Đối tượng

Cán bộ, công chức, viên chức (gọi chung là cán bộ) trong quy hoạch, kế hoạch được luân chuyển để giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý nhằm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho tỉnh, gồm:

a) Cán bộ đang công tác tại các cơ quan đảng, đoàn thể; các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước cấp tỉnh được luân chuyển đến giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan đảng, đoàn thể và các cơ quan nhà nước cấp huyện, cấp xã.

b) Cán bộ đang công tác tại các cơ quan đảng, đoàn thể, các cơ quan nhà nước cấp huyện được luân chuyển đến giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan đảng, đoàn thể và các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp nhà nước cấp tỉnh; các cơ quan đảng, đoàn thể và các cơ quan nhà nước cấp xã hoặc đến giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan đảng, đoàn thể, cơ quan nhà nước huyện khác.

c) Cán bộ đang công tác tại các cơ quan đảng, đoàn thể, các cơ quan nhà nước cấp xã được luân chuyển đến giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan đảng, đoàn thể và các cơ quan nhà nước cấp huyện hoặc đến giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan đảng, đoàn thể, cơ quan nhà nước xã khác.

Không áp dụng đối với cán bộ luân chuyển trên cùng địa bàn thị trấn thuộc huyện lỵ và cán bộ luân chuyển trên cùng địa bàn thành phố Lạng Sơn.

2. Chính sách đối với cán bộ luân chuyển

a) Về lương và phụ cấp:

Nếu lương và phụ cấp chức vụ của cán bộ được luân chuyển đến vị trí mới cao hơn so với trước khi được luân chuyển thì cán bộ được hưởng mức lương và phụ cấp của chức vụ mới; nếu thấp hơn thì cán bộ được hưởng bảo lưu mức lương và phụ cấp của chức vụ trước khi luân chuyển.

b) Về chế độ hỗ trợ kinh phí:

Thống nhất hỗ trợ một lần đối với cán bộ luân chuyển theo các mức sau:

- Luân chuyển đến huyện hoặc đến tỉnh: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

- Luân chuyển đến xã và thị trấn khu vực II : 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng).

- Luân chuyển đến xã khu vực III và xã thuộc Chương trình 135: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

Các mức hỗ trợ trên đây không áp dụng đối với những cán bộ đã được luân chuyển trước khi ban hành chính sách này. 

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- BT, PBT Tỉnh uỷ;
- CT, PCT HĐND tỉnh;
- CT PCT UBND tỉnh;
- Như điều 4;
- HĐND huyện, thành phố;
- Các cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh, huyện;
- Toà án, Viện KSND, Công an tỉnh;
- PVP, các CV, HCQT;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT, Q.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vy Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu36/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực31/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 36/2007/QĐ-UBND chính sách cán bộ luân chuyển Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 36/2007/QĐ-UBND chính sách cán bộ luân chuyển Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu36/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýVy Văn Thành
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực31/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 36/2007/QĐ-UBND chính sách cán bộ luân chuyển Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 36/2007/QĐ-UBND chính sách cán bộ luân chuyển Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

            • 21/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực