Quyết định 36/2009/QĐ-UBND

Quyết định 36/2009/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp liên ngành để giải quyết hồ sơ công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 36/2009/QĐ-UBND Quy chế phối hợp liên ngành giải quyết hồ sơ công nhận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 36/2009/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ÐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH ĐỂ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CÔNG NHẬN VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO TỔ CHỨC ĐANG SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 4151/STP-VB ngày 31 tháng 12 năm 2008;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2227/TNMT-ĐKKTĐ ngày 03 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ÐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp liên ngành để giải quyết hồ sơ công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Hội đồng Đấu giá quyền sử dụng đất thành phố, Thủ trưởng các Sở - ban - ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;                          
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Xây dựng;
- Ðoàn Ðại biểu Quốc hội TP.HCM;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT/TU; TT/HĐND.TP; TV/UBND.TP;
- Ban TT/UBMTTQ Việt Nam TP;
- VPUB: các PVP; các Phòng CV; TTCB;
- Lưu: VT, (ĐTMT-PTH) MH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH ĐỂ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CÔNG NHẬN VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO TỔ CHỨC ĐANG SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 36 /2009/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Để giải quyết hồ sơ công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo cơ chế “một cửa”, các sở - ngành liên quan của thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn tham gia giải quyết hồ sơ theo các quy định như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này được áp dụng để giải quyết các hồ sơ công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức đang sử dụng đất thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Hồ sơ công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được tiếp nhận và hoàn trả tại một nơi là Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Các cơ quan sau đây cùng tham gia với Sở Tài nguyên và Môi trường để giải quyết hồ sơ công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố:

1. Thành viên tham gia thường xuyên:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc;

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;

- Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn (nếu quận, huyện đề nghị).

2. Thành viên tham gia đối với những trường hợp có liên quan theo thư mời của Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Sở Xây dựng;

- Sở Giao thông vận tải;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Sở Tài chính;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Công Thương;

- Sở, ngành liên quan khác.

Điều 4. Các sở - ngành và Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn nêu tại Điều 3 Quy chế này có trách nhiệm cử cán bộ có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm vào Tổ giải quyết hồ sơ công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Tổ có tên là “Tổ Công tác Liên ngành giải quyết hồ sơ công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đang sử dụng đất”, gọi tắt là “Tổ Công tác Liên ngành giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký quyết định thành lập.

- Mỗi sở - ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện cử 02 cán bộ từ cấp Trưởng, Phó phòng trở lên để thay phiên tham dự, trường hợp chỉ cử 01 cán bộ thì phải bảo đảm tham dự đầy đủ các cuộc họp giải quyết hồ sơ.

- Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn phải là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách đất đai và cán bộ địa chính thay phiên tham dự.

- Sở Tài nguyên và Môi trường cử 02 Phó Giám đốc để thay phiên điều hành hoạt động của Tổ (làm Tổ trưởng) và một số cán bộ, chuyên viên đủ để giải quyết tất cả các hồ sơ đã tiếp nhận đảm bảo đúng thời gian quy định.

Điều 5. Các thành viên được cử vào tổ là người được giao thẩm quyền thay mặt cơ quan của mình tham gia ý kiến để trực tiếp quyết định việc giải quyết hồ sơ.

Chương II

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Nguyên tắc làm việc

Tổ Công tác Liên ngành giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm việc theo nguyên tắc thống nhất ý kiến, các ý kiến của các thành viên đều được tôn trọng và đưa ra thảo luận để đi đến thống nhất. Hồ sơ chỉ được đề xuất chấp thuận khi tất cả các thành viên Tổ nhất trí hoặc không có ý kiến khác. Trường hợp sau khi thảo luận vẫn còn có ý kiến khác nhau thì sẽ được ghi nhận vào biên bản để Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Điều 7. Chế độ làm việc

1. Tổ Công tác Liên ngành giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất họp định kỳ mỗi tuần một lần tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Trong trường hợp số lượng hồ sơ nhiều thì Tổ trưởng có quyền triệu tập các thành viên của Tổ họp đột xuất để đảm bảo các hồ sơ được giải quyết đúng thời gian quy định.

2. Trường hợp cả 02 thành viên của cơ quan được cử tham gia vào Tổ không thể dự họp được thì Thủ trưởng cơ quan đó phải có ý kiến bằng văn bản về hồ sơ họp gửi cho Tổ Công tác Liên ngành giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày họp hoặc có văn bản cử người khác thay thế để hồ sơ không bị ngưng trệ.

3. Thủ trưởng các sở - ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn chịu trách nhiệm về sự vắng mặt người của cơ quan mình trong cuộc họp giải quyết hồ sơ và nếu vắng mặt thì xem như đồng ý giải quyết hồ sơ đó, các hậu quả phát sinh nếu có sẽ do Thủ trưởng sở - ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn đó chịu trách nhiệm đối với nhiệm vụ của mình.

Điều 8. Nhiệm vụ và trách nhiệm của các thành viên trong Tổ Công tác Liên ngành giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

1. Tổ trưởng:

Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Tổ, chủ trì các phiên họp Tổ, phân phối hồ sơ cho các kỳ họp đảm bảo không tồn đọng hồ sơ, chấm công các thành viên trong Tổ và hàng tháng báo về cho cơ quan quản lý cán bộ, công chức đó; Ký văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố theo kết quả ghi tại biên bản họp Tổ Công tác Liên ngành giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Các thành viên của Tổ:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Đầu mối tiếp nhận và trả hồ sơ;

- Căn cứ vào số lượng hồ sơ tiếp nhận, bố trí thời gian họp Tổ;

- Lập báo cáo tóm tắt nội dung từng hồ sơ, các vấn đề cần xem xét quyết định giải quyết hồ sơ để gửi cho các thành viên trong Tổ chuẩn bị ý kiến trước ngày họp;

- Cung cấp các thông tin liên quan đến vị trí, hình thể, diện tích khu đất phục vụ cho việc xác định mức nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất;

- Lập biên bản cuộc họp;

- Căn cứ vào biên bản cuộc họp, lập thủ tục trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định hoặc ban hành văn bản trả lời cho tổ chức sử dụng đất biết lý do không chấp thuận; trường hợp có ý kiến của thành viên trong Tổ công tác không đồng ý, có trách nhiệm tổng hợp báo cáo và đề xuất ý kiến của Sở về biện pháp xử lý, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định;

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện và các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất;

- Chịu trách nhiệm về việc giải quyết hồ sơ đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật đất đai.

b) Sở Quy hoạch - Kiến trúc:

Có ý kiến khẳng định về quy hoạch, mục đích sử dụng đất, thời gian tiếp tục sử dụng đất.

c) Sở Xây dựng:

- Có ý kiến về việc xử lý công trình xây dựng không phép, sai phép theo pháp luật xây dựng và Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Điều 121 của Luật Xây dựng;

- Có ý kiến về việc sử dụng nhà, đất của hộ gia đình, cá nhân do các tổ chức chuyển giao cho ngành nhà đất thành phố quản lý.

d) Sở Giao thông vận tải:

- Có ý kiến về việc sử dụng đất do san lấp, xây dựng công trình trên các sông, kênh, rạch, đầm, hồ có chức năng giao thông thủy và thoát nước đô thị;

- Có ý kiến về hành lang bảo vệ sông, rạch, xác định mép bờ cao.

- Có ý kiến chuyên ngành liên quan đến các đơn vị hoạt động trong ngành giao thông vận tải theo quy định.

đ) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Có ý kiến về việc sử dụng đất do san lấp, xây dựng công trình trên các sông, kênh, rạch, đầm, hồ có chức năng tưới tiêu nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản theo quy định.

- Có ý kiến về việc sử dụng đất của các nông, lâm trường, các doanh nghiệp trực thuộc Sở quản lý.

e) Sở Tài chính:

- Xác định tiền sử dụng đất phải nộp trong trường hợp tổ chức sử dụng đất lựa chọn hình thức giao đất, xác định đơn giá thuê đất trong trường hợp thuê đất để làm cơ sở ký hợp đồng thuê đất.

- Ban Chỉ đạo 09 - Sở Tài chính có ý kiến về việc rà soát, sắp xếp xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước và Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.

g) Các sở - ban - ngành khác:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp xét giải quyết hồ sơ khi có thư mời tham dự của Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được giao quản lý, các sở - ngành thành phố có trách nhiệm tham gia ý kiến để quyết định việc giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

h) Ủy ban nhân dân quận - huyện:

- Có ý kiến về hiện trạng, nguồn gốc, pháp lý, quá trình sử dụng đất, tình hình tranh chấp, khiếu nại về đất đai và môi trường, mục đích sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt và thời gian tiếp tục sử dụng đất;

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất của tổ chức.

i) Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn:

- Có ý kiến về hiện trạng, nguồn gốc, pháp lý, quá trình sử dụng đất, tình hình tranh chấp khiếu nại về đất đai và môi trường;

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân quận, huyện kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất của tổ chức.

Điều 9. Ngoài số cán bộ tham gia Tổ xét duyệt hồ sơ liên ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức các nhóm công tác để tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, báo cáo nội dung hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định, bao gồm các nhóm:

1. Nhóm tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ có trách nhiệm:

- Hướng dẫn tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lập
hồ sơ theo quy định;

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ nộp đủ và đúng theo quy định;

- Theo dõi kiểm tra thời gian giải quyết hồ sơ, hồ sơ chậm ở khâu nào phải báo cáo ngay cho Giám đốc Sở để kịp thời xử lý;

- Thông báo cho tổ chức sử dụng đất biết kết quả giải quyết hồ sơ.

2. Nhóm nghiệp vụ có trách nhiệm:

- Lên danh mục các hồ sơ họp giải quyết, lập thư mời họp, báo cáo tóm tắt nội dung hồ sơ và gửi trước cho các thành viên tham dự, lập biên bản cuộc họp, gửi biên bản cuộc họp đến các cơ quan tham dự, lập tờ trình trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định;

- Kiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 10. Kinh phí hoạt động

Các thành viên của Tổ Công tác Liên ngành giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 02 nhóm giúp việc (Nhóm tiếp nhận hồ sơ và Nhóm nghiệp vụ) được ngân sách thành phố chi phụ cấp trách nhiệm và chi bồi dưỡng.

Căn cứ vào khối lượng hồ sơ giải quyết, hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường lập dự toán chi gửi Sở Tài chính phê duyệt.

Chương III

QUY TRÌNH PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Điều 11. Tiếp nhận và chuẩn bị hồ sơ họp giải quyết

1. Nhóm tiếp nhận hồ sơ thay phiên trực hướng dẫn thủ tục và tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các tổ chức thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: tất cả các ngày làm việc trong tuần.

- Sáng từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00;

- Chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30.

2. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Nhóm tiếp nhận hồ sơ phải nhập các dữ liệu cần thiết vào máy tính để theo dõi và chuyển ngay hồ sơ cho Nhóm nghiệp vụ để xử lý hồ sơ.

Chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc sau khi nhận hồ sơ, Nhóm nghiệp vụ có thư mời Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn và tổ chức sử dụng đất cùng phối hợp kiểm tra hiện trạng về tình hình quản lý, sử dụng đất, việc tranh chấp, khiếu nại về đất đai và môi trường. Biên bản có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất và của tổ chức sử dụng đất.

3. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc (đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận đất sản xuất, kinh doanh) hoặc 07 (bảy) ngày làm việc (đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, đất an ninh, quốc phòng, đất tôn giáo) sau khi nhận lại Biên bản kiểm tra thực địa từ tổ chức sử dụng đất, Nhóm nghiệp vụ lập báo cáo tóm tắt nội dung hồ sơ kèm tài liệu liên quan (gồm đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Bản đồ hiện trạng vị trí hoặc bản trích lục bản đồ địa chính khu đất và thư mời họp xét giải quyết) gửi các thành viên Tổ Công tác Liên ngành giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tổ chức cuộc họp liên ngành giải quyết hồ sơ. Thời gian từ lúc gửi thư mời họp đến khi tổ chức cuộc họp không tính trong thời gian giải quyết hồ sơ nhưng không được quá 10 (mười) ngày.

Điều 12. Giải quyết hồ sơ

1. Các thành viên thuộc Tổ có trách nhiệm nghiên cứu trước hồ sơ để chuẩn bị ý kiến cho cuộc họp giải quyết hồ sơ, đối với hồ sơ không thể tự mình có ý kiến quyết định thì phải xin ý kiến của lãnh đạo cơ quan trước khi tham dự cuộc họp.

2. Trong cuộc họp các thành viên Tổ phải có ý kiến về các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 8 Quy chế này và có quyền bảo lưu ý kiến của mình, nếu trong cuộc họp có những nội dung phát sinh mới do các cơ quan khác cung cấp mà người dự họp không quyết định được thì trong thời hạn 01 (một) ngày thành viên này phải xin ý kiến của lãnh đạo cơ quan mình và phản hồi lại cho Tổ trưởng Tổ Công tác Liên ngành giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để ghi vào biên bản cuộc họp.

3. Sau mỗi cuộc họp đều có lập biên bản ghi ý kiến phát biểu cụ thể của từng cơ quan và gửi cho các thành viên sau cuộc họp. Căn cứ vào ý kiến kết luận của cuộc họp, chậm nhất là 05 (năm) ngày làm việc (đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận đất sản xuất, kinh doanh) hoặc 09 (chín) ngày làm việc (đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, đất an ninh, quốc phòng, đất tôn giáo), Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Có văn bản trả lời cho người sử dụng đất biết đối với trường hợp không đủ điều kiện giải quyết;

b) Lập Phiếu đề nghị tổ chức liên hệ đơn vị đo đạc lập Bản đồ hiện trạng vị trí thể hiện các yếu tố quy hoạch đối với trường hợp đủ điều kiện giải quyết (không tranh chấp, phù hợp quy hoạch,…) được thuê hoặc giao có thời hạn hoặc ổn định lâu dài;

c) Có văn bản gửi Sở Tài chính chiết tính tiền thuê đất đối với các tổ chức sử dụng đất cơ sở sản xuất, kinh doanh không phù hợp quy hoạch, thuê đất ngắn hạn hàng năm.

4. Trường hợp tổ chức sử dụng đất cơ sở sản xuất, kinh doanh thuê đất ngắn hạn hàng năm, sau khi có văn bản xác định đơn giá thuê đất của Sở Tài chính (trong 10 (mười) ngày), Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo Hợp đồng thuê đất chuyển cho tổ chức (05 (năm) ngày làm việc) và ký Hợp đồng thuê đất (10 ngày làm việc).

5. Trường hợp sử dụng đất nêu tại điểm b khoản 3 Điều này:

a) Trong 05 (năm) ngày làm việc sau khi nhận được Bản đồ hiện trạng vị trí đã kiểm duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường lập tờ trình, dự thảo quyết định trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức (trong 05 (năm) ngày làm việc đối với đất sản xuất, kinh doanh hoặc 09 (chín) ngày làm việc đối với đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, đất an ninh, quốc phòng, đất tôn giáo);

b) Đối với tổ chức sử dụng đất cơ sở sản xuất, kinh doanh, sau khi nhận được quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường lập Phiếu chuyển đến Sở Tài chính xác định đơn giá thuê đất (trường hợp thuê đất), tiền sử dụng đất phải nộp (trường hợp giao đất).

Trình tự, thủ tục giải quyết cho đến khi tổ chức sử dụng đất được ký Hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất) và cấp Giấy chứng nhận như quy định tại khoản 4 Điều này.

c) Đối với tổ chức sử dụng đất không phải đất cơ sở sản xuất, kinh doanh, sau khi nhận được quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo và ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (14 (mười bốn) ngày làm việc).

Điều 13. Phối hợp theo dõi, kiểm tra tình hình quản lý sử dụng đất

Định kỳ 06 (sáu) tháng sau khi có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn nơi có đất kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất của đơn vị.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Thủ trưởng các sở - ngành nêu tại Điều 3 Quy chế này và các thành viên tham gia Tổ Công tác Liên ngành giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu36/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2009
Ngày hiệu lực16/05/2009
Ngày công báo01/06/2009
Số công báoSố 63
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 36/2009/QĐ-UBND Quy chế phối hợp liên ngành giải quyết hồ sơ công nhận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 36/2009/QĐ-UBND Quy chế phối hợp liên ngành giải quyết hồ sơ công nhận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu36/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành06/05/2009
        Ngày hiệu lực16/05/2009
        Ngày công báo01/06/2009
        Số công báoSố 63
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 36/2009/QĐ-UBND Quy chế phối hợp liên ngành giải quyết hồ sơ công nhận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 36/2009/QĐ-UBND Quy chế phối hợp liên ngành giải quyết hồ sơ công nhận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh

          • 06/05/2009

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/06/2009

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 16/05/2009

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực