Quyết định 36/2010/QĐ-UBND

Quyết định 36/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quy định hệ thống chỉ huy điều hành và cơ chế quản lý thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 39/2008/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 36/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 39/2008/QĐ-UBND Lai Châu


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2010/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 31 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH HỆ THỐNG CHỈ HUY ĐIỀU HÀNH VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2008/QĐ-UBND NGÀY 31/12/2008 CỦA UBND TỈNH LAI CHÂU

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 09/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng;

Căn cứ Thông tư số 62/2005/TTLT-BTC-BNN&PTNT ngày 04/8/2005 về việc: Hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng;

Căn cứ Thông tư số 61/2007/TTLT-BTC-BNN&PTNT ngày 22/06/2007 về việc: Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, phòng cháy chữa cháy rừng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số: 494/TTr- SNN ngày 22 tháng 12 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quy định hệ thống chỉ huy điều hành và cơ chế quản lý thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Lai Châu như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung danh sách tổ xung kích phòng cháy chữa cháy rừng thôn (bản) được hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại tiết 2.1 khoản 2 điều 3 như danh sách kèm theo.

2. Sửa đổi, bổ sung điều 5 như sau:

2.1. Sửa đổi, bổ sung mức chi bồi dưỡng cho những người được huy động để chữa cháy rừng quy định tại tiết 1.2 khoản 1 như sau:

- Chi bồi dưỡng cho những người được huy động để chữa cháy rừng (bao gồm cả lực lượng Công an, Quân đội, cán bộ, công nhân, viên chức), mức chi: 65.000 đồng/người/ngày. Trong trư­ờng hợp xảy ra cháy ở những nơi địa hình phức tạp, nguy hiểm, núi cao việc huy động nhiều ng­ười và ph­ương tiện để chữa cháy sẽ tốn kém và không hiệu quả, Trưởng Ban chỉ đạo Bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng từ cấp huyện trở lên được quyền huy động người dân địa ph­ương có sức khỏe và thông thạo địa hình trực tiếp chữa cháy và có quyền quyết định mức khoán chi cho cả vụ chữa cháy;

2.2. Sửa đổi định mức dự toán chi cho hoạt động phòng cháy chữa cháy rừng đối với cấp xã và tổ xung kích thôn (bản) quy định tại khoản 2 như sau:

- Cấp xã: 3.500.000 đồng/năm;

- Tổ xung kích thôn (bản): 2.500.000 đồng/năm.

Điều 2. Ngoài việc sửa đổi, bổ sung danh sách tổ xung kích phòng cháy chữa cháy rừng thôn (bản) được hỗ trợ kinh phí hoạt động và các khoản mục tại điều 5 nêu trên, các điều, khoản khác trong Quy định hệ thống chỉ huy điều hành và cơ chế quản lý thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Lai Châu giữ nguyên hiệu lực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT; Tài Chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trọng Quảng

 

DANH SÁCH

TỔ XUNG KÍCH PCCCR THÔN (BẢN) ĐƯỢC HỖ TRỢ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
(Kèm theo Quyết định số 36 /2010/QĐ-UBND, ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh Lai Châu)

TT

Huyện, thị xã/ xã, phường, thị trấn

Số xã

Số tổ xung kích PCCCR

Ghi chú

Tổng cộng

75

790

 

I

Tam Đường

14

145

 

1

Xã Sơn Bình
 07 tổ

 

Gồm: Chu Va 6, Chu Va 8, Chu Va 12, Bản 46, Bản Huổi Ke, Cò Lạt Thái, Hua Bó 2

 

2

Xã Bản Bo
16 tổ

 

Gồm: Hư­ng Phong, Nậm Tàng, Nà Sảng, Cốc Phung, Nà Ly, Nà Van, Cốc Phát, Bản Bo, Phiêng Pẳng, Nà út, Nà Khuy, Nà Khương, Nà Can, Phiêng Hoi, Cò Nọt Mông, Phiêng Tiên.

 

3

Xã Bản Hon
09 tổ

 

Gồm: Bản Hon 1, Bản Hon 2, Nà Khum, Bãi Trâu, Bản Thẳm, Bản Đông Pao 1, Đông Pao 2, Chăn Nuôi, Hoa Dì Hồ

 

4

Xã Nà Tăm
09 tổ

 

Gồm: Coóc Noọc, Nà Riềng, Nà Tăm, Nà Vàn, Nà ít, Phiêng Giẳng, Coóc Cuông, Nà Kiêng, Nà Luồng

 

5

Xã Nùng Nàng
08 tổ

 

Gồm: Phan Chu Hoa, Nùng Nàng, Sáy San 1, Sáy San 2, Sáy San 3, Lao Tỷ Phùng, Chin Chu Chải, Sỳ Mìn Khan

 

6

TT Tam Đường
13 tổ

 

Gồm: Nà Đa, Tiên Bình, Tắc Tình, Nậm Tư­ờng, Mường Cấu, Mư­ờng Mớ, Máy Đường, Hô Ta, Cò Lá, Tắc Cạn, Sân Bay, Bản Trung Tâm. Hua Bó 1

 

7

Xã Tả Lèng
11 tổ

 

Gồm: Thèn Pả, Tả Lèng, Lao Chải, Lùng Than Trung Chải, Phìn Ngan Lao Chải, Phìn Ngan Sin Chải, Pho Sin Chải, San Cha Mán, San Cha Mông, Lùng Chù Hồ Pên, Pho Lao Chải

 

8

Xã Giang Ma

08

 

Gồm: Mào Phô, Giang Ma, Ngài Trù, Sin Chải, Sử Thàng, Sin Câu, Bãi Bằng; Phìn Chải.

 

9

Xã Hồ Thầu

11 tổ

 

Gồm: Chu Lìn, Nhiêu Sáng, Rừng ổi, Bản Phô, Hồ Thầu, Gia Khâu, Kèo Thầu, Tả Chải, Sì Thâu Chải, Tế Suối Ngài; Đội 4.

 

10

Xã Bình lư
15 tổ

 

Gồm: Thèn Thầu, Hoa Lư­, Vân Bình, Tùng Pẳn, Nà Đon, Nà Cà, Nà Hum, Tân Bình, H­ưng Bình, Pa Pe, Nà Khan, Nà Phát, Nà San, Noong Luống; Bản Km2

 

11

Xã Sùng Phài
08 tổ

 

Gồm: Sin Páo Chải, Tả Chải, C­ Nhà La, Làng Giảng, Suối Thầu, Sùng Phài, Căn Câu, Trung Chải.

 

12

Xã Bản Giang
09 tổ

 

Gồm: Nà Bỏ, Hà Giang, Bản Giang, Nà Sài, Nà Cơ, Cốc Pa, Suối Thầu, Sin Chải, Tẩn Phù Nhiêu.

 

13

Xã Khun Há
13 tổ

 

Gồm: Lao Chải, Ngài Thầu Cao, Ngài Thầu Thấp, Nậm Đích, Thèn Thầu, Can Hồ, Sàn Phàng Thấp, Sàn Phàng Cao, Chu Khèn Thấp, Chu Khèn Cao, Sin Chải, Ma Seo Phìn Cao, Ma Seo Phìn Thấp

 

14

Xã Thèn Sin
08 tổ

 

Gồm: Thèn Sin 1, Thèn Sin 2, Đông Phong, Lở Thàng 1, Lở Thàng 2, Na Đông, Sin Câu, Pan Khèo

 

II

Thị xã Lai Châu

5

24

 

1

Xã Nậm Loỏng
02 tổ

 

Gồm: Bản Gia Khâu 1, Gia Khâu 2

 

2

San Thàng:
13 tổ

 

Gồm: Bản Mới, Thành Công, San Thàng 1, San Thàng 2, Séo Sin Chải, Tả Sin Chải 1, Tả Sin Chải 2, Chin Chu Chải, Lò Suối Tủng, Phan Lìn, Nùng Than, Trung Chải, Cắng Đắng.

 

3

P. Đoàn Kết
03 tổ

 

Gồm: Tổ dân phố số 2, Tổ dân phố số 3, Tổ dân phố số 8

 

4

P. Quyết Thắng
03 tổ

 

Gồm: Tổ dân phố số 1, Tổ dân phố số 2, Tổ dân phố số 12

 

5

P. Tân Phong
03 tổ

 

Gồm: Tổ dân phố số 10, Tổ dân phố số 11, Tổ dân phố số 19

 

III

Phong Thổ

5

50

 

1

TT Phong Thổ
09 tổ

 

Gồm: Pa So, Thẩm Bú,Thôn 41, Thèn N­a, Nậm Pậy, Vàng Bó, Vàng Khon, Thèn N­a, Chiềng Na

 

2

Xã Lản Nhì Thàng
10 tổ

 

Gồm: Lản Nhì Thàng, Chiêu Sả Phìn, Cung Mù Phìn, Séo Chiên Pho, Hồng Thu Mán, Hông Thu Mông, Sin Chải, Lồng Cú Seo Phả, Tô Y Phìn, Sỳ Lèng Chải.

 

3

Xã Hoang Thèn
09 tổ

 

Gồm: Nậm Cáy, Mồ Sin Câu, Tả Lèng, Séo Lẻng, Nậm Và, Sin Chải, Huổi Luông, Lèng Suối Chin, Hoang Thèn

 

4

Xã Khổng Lào
12 tổ

 

Gồm: Huổi Co Muông, Huổi Lả, Bản Cang, Chi Bú, Bản Đớ, Khổng Lào, Huổi Loỏng, Ho Sao Chải, Nậm Khay, Phong Cát 1, Phong Cát 2, Huổi Pặc (02 tổ đội)

 

5

Xã Mư­ờng So
10 tổ

 

Gồm: Phiêng Đanh, Nà Củng, Huổi én, Vàng Bâu, Tây An, Tây Sơn, Huổi Bảo, Vàng Khon, Huổi Sen, Nậm Cung

 

IV

Than Uyên

12

150

 

1

TT Than Uyên
08 tổ

 

Gồm: Khu 4; Khu 6, Khu 7a, Khu 7b, Khu 8, Khu 9, Khu 10, Khu 11

 

2

Xã Phúc Than
16 tổ

 

Gồm: Sân Bay, Che Bó, Noong Thăng, Nậm Vai, Sắp Ngựa 1, 2, Sam Sẩu, Nà Rắt, Nà Phát, Sang Ngà, Xa Bó, Sam Sấu, Nà Phái, Nậm Sáng, Đội 9, Đội 11

 

3

Xã Mu­ờng Than
18 tổ

 

Gồm: Xuân én, Bản Đông, Sen Đông 1, Sen Đông 2, Cẩm Trung 1, Cẩm Trung 2, Cẩm Trung 3, Cẩm Trung 4, Hô Than, Bản Ngà, Phương Quang, én Nọi, én Luông, Bản Giẳng, Bản Lằn 1, Bản Lằn 2, Mường 2, Mường 3

 

4

Hua Nà

09 tổ

 

Gồm: Đán Đăm; Nà Ban; Hua Nà; Chăm Cáy; Bản Phường; Pú Cáy; Bản Đắc; Nà Mả; Lọng Bon.

 

5

Mường Cang
20 tổ

 

Gồm: Lọng Co Phay; Pom Bó; Pom Búi; Bản Mé; Bản Mạ; Bản Muông; Phương Cẩm A; Phương Cẩm B; Mường Cang; Huổi Co Nọi; Cang Cai; Nà Mường; Cang Mường; Nà Chằm; Nà Khiết; Giao Thông; Lán Khoen; Xóm Mới; Huổi Hằm; Huổi San.

 

6

Xã M­ường Kim
25 tổ

 

Gồm: Chiềng Ban 1, Chiềng Ban 2, Chiềng Ban 3, Bản Lư­ớt, Bản Mường 1, Bản Mường 2, Bản Khiết, Nà é 1, Nà é 2, Nà Ban, Nà Dân 1, Nà Dân 2, Nà Khương, Nà Phạ, Nà Cay, Bản Chát, Thẩm Phé, Bản Hàng, Nà Then, Nà Hày, Bản Vi, Ngã 3, Nà Đình, Bản Là 1, Bản Là 2.

 

7

Xã Mư­ờng Mít
08 tổ

 

Gồm: Bản Vè, Bản Mường, Bản Hát Nam, Bản Khoang, Bản Lào, Bản Xanh, Bản Xi, Bản ít

 

8

Xã Tà Mung
08 tổ

 

Gồm: Lun 1, Lun 2, Pá Liềng, Hô Ta, Tà Mung, Tu San, Đán Tọ, Nậm Mở

 

9

Xã Ta Gia
 10 tổ

 

Gồm: Bản Củng, Bản Gia, Bản Hỷ, Bản Khem, Bản Mè, Bản Mỳ, Bản Nam, Hua Mỳ, Huổi Cày, Noong Quài

 

10

Xã Khoen On
10 tổ

 

Gồm: Bản Đốc, Bản Mùi 1, Bản Mùi 2, Bản On, Bản Sàng, Chế Hạng, Hố Đán, Noong Quang, Tà Lồm

 

11

Xã Pha Mu
08 tổ

 

Gồm: Nậm Ngùa; Nậm Pắt; Nà ít; Bản Xoong; Pá Luồng; Bản Mở, Bản Chít, Bản Khá.

 

12

Xã Tà Hừa
10 tổ

 

Gồm: Noong ỏ, Noong Ma, Khì Trên, Khì Dư­ới, Pá Chi Tấu, Huổi Bắc,Cáp Na 1, Cáp Na 2, Pá Khoang, Hô Chít

 

V

Tân Uyên

10

127

 

1

Hố Mít
 08 tổ

 

Mít Nọi, Thào (A,B,C), Tà Hử, Bản Lầu, Suối Lĩnh A, Suối Lĩnh B, Hô Pù, Khau Giềng.

 

2

Xã Nậm Cần
10 tổ

 

Gồm: Bằng Mai, Hua Cần, Hua Puông, Nà Phát, Phiêng áng, Phiêng Đúc, Phiêng Bay, Phiêng Tòng, Nậm Cần Mới, Phiêng Ly.

 

3

Xã Nậm Sỏ
21 tổ

 

Gồm: Cọ Tói, Nậm Nanh, Hô Ngò, Hô Sỏ, Hô ít, Hua Cả, Khăn Nọi, Khau Hỏm, Lán Tiển, Nà Lào, Nà Ngò, Nà Phát, Nà Ui, Nậm Sỏ 1, Nậm Sỏ 2, Ngam Ca, Phiêng Sỏ, Thó Ló, Ui Dạo, Ui Thái, ít Luông

 

4

Xã Tà Mít
08 tổ

 

Gồm: Lọng Thàng, Nậm Khăn, Pá Muôn, Pá Pha, Sài Lư­ơng, Tà Mít, ít Chom Dư­ới, ít Chom Trên.

 

5

Xã Mường Khoa
17 tổ

 

Gồm: Nà Pè, Hô Cha, Mư­ờng 1, Mư­ờng 2, Nậm Pha, Nà An 1, Nà An 2, Nà Cại, Nà Còi, Phiêng Cúm, Phiêng Khon, Phiêng Hào, Phiêng Sản, Phiêng Xe, Nà Nghè, Nậm Cung 1, Nậm Cung 2.

 

6

Xã Phúc Khoa
10 tổ

 

Gồm: Ngọc Lại, Nậm Bon 1, 2, Hô Ta+K2, Nà Lại, Hô Be, Hô Bon, Nà Khoang, Phúc Khoa, Nậm Be.

 

7

Trung Đồng
19 tổ

 

Gồm: Bút D­ưới, Bút Trên, Hua Cưởm 1, Hua Hua Cưởm 2, Noong Kim, Phiêng Phát 1, Phiêng Phát 2, Phiêng Phát 3, Tát Xôm 1, Tát Xôm 2, Tát Xôm 3; Tân Dương; Pắc Ngùa; Pắc Pu; Nà Kè; Pá Pặt; Pá Pằng; Pá Mít; Bản 25

 

8

Thân Thuộc
08 tổ

 

Gồm: Nà Pầu, Nà Ban, Nà Hoi, Nà Pắt, Chom Chăng, Tản Đán, Nà Bảo, Nậm Sát.

 

9

TT Tân Uyên
13 tổ

 

Gồm: Trạm Cả, Hua Chăng, Hua Pầu, Huổi Luồng, Nà Cóc, Nà Giàng, Nà Nọi Thái, Nà Nọi Mông; Bản Hì; Nà Bó; ít Pơi; Pá Sỏ A; Pá Sỏ B

 

10

Xã Pắc Ta
12 tổ

 

Gồm: Bó Lun, Cang A, K II, Mít Dạo Mít Thái, Nà ún, Nà Sẳng, Pắc Lý, Pắc Ta, Chiêng Ban, Thanh Sơn, Hoàng Hà.

 

VI

Sìn Hồ

13

132

 

1

Xã Phìn Hồ
07 tổ

 

Gồm: Tà Ghênh, Seo Lèng 1, Seo Lèng 2, Ngài Chồ, Phìn Hồ, Pa Phang 1, Pa Phang 2

 

2

Xã Ma Quai
17 tổ

 

Gồm: Can Tỷ 1, Can Tỷ 2, Can Tỷ 3, Co Coóc, Vàng Bon, Nậm Bó, Can Hồ, Lùng Thàng, Ma Quai Thàng, Lùng Cù, Soong Cón, Đinh Đanh, Phìn Hồ, Nậm Mạ Thái, Nậm Mạ Dạo, Pá Pao; Tân Phong.

 

3

Xã Tả Phìn
11 tổ

 

Gồm: Sèng Lảng, Sìn Thàng, Xà Choong, Tả Phìn, Gàng Lân, Bành Pán, Tầm Choong, Trị Xoang, Liều Chải, Nậm Hái, Suối Sù Tổng

 

4

TT Sìn Hồ
05 tổ

 

Gồm: Khu 1, Khu 4, Khu 5, Sìn Hồ Vây, Sìn Hồ Dao.

 

5

Xã Tả Ngảo
14 tổ

 

Gồm: Lùng Sử Phìn, Seo Sáng, Thà Giàng Chải, Giềng Thàng, Hải Hồ, Nậm Chản, Sáng Tùng, Háng Lìa 1, Háng Lìa 2, Ca Sin Chải, Chang Pa Phòng, Lao Lử Đề, Nậm Khăm 1, Nậm Khăm 2

 

6

Xã Làng Mô
10 tổ

 

Gồm: Tả Cù Nhè, Làng Mô, Sang Song Hồ, Tủa Cà Phìn, Nhiêu Sáng 1, Nhiêu Sáng 2, Pê Sử Ngài, Tả San 1, Tả San 2, Lù Suối Tủng

 

7

Xã Chăn Nư­a
17 tổ

 

Gồm: Chiềng Chăn 1, Chiềng Chăn 2, Chiềng Chăn 3, Chiềng Chăn 4; Pề Ngài 1, Pề Ngài 2, Chiêng N­a 1, Chiêng N­a 2, Nậm Cày, Pá Bon, Pá Sặp, Pá Đởn, Nậm Sập, Nậm Vời, Nậm Pì, Ma Sang; Phiêng Diển

 

8

Xã Xà Dề Phìn
07 tổ

 

Gồm: Xà Dề Phìn; Chang; Mao Sao Phìn; Sảng Phìn; Hắt Hơ; Can Hồ; Tè Qua Y.

 

9

Xã Nậm Mạ
03 tổ

 

Gồm: Huổi Ca, Co Đớ, Co Lẹ

 

10

Xã Pú Đao
04 tổ

 

Gồm: Hồng Ngài, Nậm Đoong, Nậm Đắc, Nậm Pỳ

 

11

Xã Lê Lợi
08 tổ

 

Gồm: Trang, Lai Hà, Phiêng Ban, Huổi Sáng, Chiêng Lề, Nậm Na, Pa Cuổi, Bản Chợ

 

12

Xã Hồng Thu
16 tổ

 

Gồm: Pa Chi Hô, Chin Chải, Làng Sảng, Phong Ngảo, Tả Thàng, Hồng Thu, Hồng Thu Chồ 1, Hồng Thu Chồ 2, Phìn Thang, Nà Kế 1, Nà Kế 2, Nà Kế 3, Than Chi Hồ, Sà Chải, Trung Chải, Pê Cờ.

 

13

Xã Nậm Cha
13 tổ

 

Gồm: Nậm Cha 1, Nậm Cha 2, Hồng Quản 1, Hồng Quản 2, Nậm Ngập, Seo Phìn, Nậm Chăng 1, Nậm Chăng 2, Nậm Pe, Ngài Chồ, Lùng Khoai, Giềng Thàng, Nậm Pẻ

 

VII

Mường Tè

16

162

 

1

Xã Nậm Hằng
14 tổ

 

Gồm: Nậm Nhùn, Nậm Hằng, Nậm Cày, Huổi Pết, Nậm Ty 1, Nậm Ty 2, Nậm Dòn, Huổi Van 1, Huổi Van 2, Huổi Đanh, Nậm Lay, Lồng Ngài, Phiêng Pa Kéo, Huổi Đanh

 

2

Xã Nậm Manh
05 tổ

 

Gồm: Huổi Chát, Nậm Manh, Nậm Pù, Nậm Nàn, Huổi Héo

 

3

Xã Mường Mô
16 tổ

 

Gồm: Tắc Ngá, Phiêng Lằn, Nậm Chà, Pá Mô, Huổi Lĩnh, Hát Mé, Huổi Mắn, Huổi Xó, Huổi Dạo, Nậm Hài, Bản Cang, Toòng Pịt, Mường Mô, Bản Giẳng, Bản Km41, Nậm Khao

 

4

Xã Kan Hồ
09 tổ

 

Gồm: Nậm Hạ A, Nậm Hạ B, Nậm Thú, Sỳ Seo Chải, Bản Seo 2, Nậm Luồng, Pô Lếch, Nậm Lọ A, Nậm Lọ B.

 

5

Xã Bum Tở
09 tổ

 

Gồm: Nậm Cấu, Nậm Sả, Huổi Han, Ta Pán, Phìn Khò, Tả Phìn, Đầu Nậm Xả, Chà Dì, Pa Thoóng

 

6

Xã Bum N­a
15 tổ

 

Gồm: Bum N­a, Nà Lang, Nà Hẻ, Nà Hừ 1, Nà Hừ 2, Phiềng Kham, Vàng Xan, Nà Phầy, Pắc Pạ, Đán Đón, Sang Sui, Nậm Xẻ, Nậm Xuổng, Huổi Cuổng, Nậm Củm

 

7

Thị trấn huyện
05 tổ

 

Gồm: Khu 5, Khu 9, Tổ 1, Tổ 2, Khối Cơ quan

 

8

Xã Tà Tổng
10 tổ

 

Gồm: Bản Tà Tổng, Giàng ly Cha, Ngài Chồ, Cố Lô Hồ, A Mé, Nậm Dính, Nậm Ngà, U Ma, Pa Tết, Tê Mà Mủ

 

9

Xã Nậm Khao
04 tổ

 

Gồm: Nậm Pục, Nậm Khao, Huổi Tát, Nậm Phìn

 

10

Xã M­ường Tè
08 tổ

 

Gồm: Nậm Củm, Mường Tè, Đon Lạt, Bản Giẳng, Pắc Ma, Bản Bó, Nậm Pặm, Nậm Hản

 

11

Xã Mù Cả
08 tổ

 

Gồm: Tó Khò, Si Nế, Mù Cả, Ma Ký, Ma ú, Gia Tè, Gò Cứ, Phìn Khò

 

12

Xã Ka Lăng
19 tổ

 

Gồm: Ka Lăng, Mé Gióng, Tụ Nạ, Lé Ma , I Ka Đa, Là ú Cò, Pạ Pù, Lè Ma, Nhóm Pố, Là Pê 1, Là Pê 2, Tạ Phu, Lò Ma, Lè Giàng, Ló Mé, Tá Pạ, Nhù Te, Nhù Cả, Là Si.

 

13

Pa Vệ Sử
16 tổ

 

Gồm: Phí Chi A, Phí Chi B, Seo Thèn A, Seo Thèn B, Khoang Thèn, Sín Chải A, Sín Chải B, Sín Chải C, Sà Phìn trên, Sà Phìn dưới, á Mại, Pá Củm, Chà Gá, Pá Hạ, Thồ Ma, Zèn Thàng.

 

14

Xã Pa ủ
12 tổ

 

Gồm: Mu Chi, Thăm Pa, Tân Biên, Chà Khế, Xà Hồ, Cửa Lò 1, Cửa lò 2, ứ Ma, Nhú Ma, Hà Si, Xa Bu, Pa ủ.

 

15

Xã Hua Bum
4 tổ

 

Gồm: Pa Cheo, Nậm Nghẹ, Pa Mu, Chang Chà Pá.

 

16

Xã Thu Lũm
08 tổ

 

Gồm: Thu Lũm, Gò Khà, Pa Thắng, U Na Tố Khoòng, Coòng Khà, Ló Na, Là Si, A Chè.

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu36/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2010
Ngày hiệu lực10/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 36/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 39/2008/QĐ-UBND Lai Châu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 36/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 39/2008/QĐ-UBND Lai Châu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu36/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
       Người kýLê Trọng Quảng
       Ngày ban hành31/12/2010
       Ngày hiệu lực10/01/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 36/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 39/2008/QĐ-UBND Lai Châu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 36/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 39/2008/QĐ-UBND Lai Châu

           • 31/12/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/01/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực