Quyết định 36/2014/QĐ-UBND

Quyết định 36/2014/QĐ-UBND sửa đổi 22/2013/QĐ-UBND về giá vàng (quy về 98%) để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định 36/2014/QĐ-UBND sửa đổi 22/2013/QĐ-UBND giá vàng tính thuế tài nguyên Quảng Nam đã được thay thế bởi Quyết định 10/2016/QĐ-UBND bổ sung bảng giá tính thuế tài nguyên Quảng Nam và được áp dụng kể từ ngày 02/05/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 36/2014/QĐ-UBND sửa đổi 22/2013/QĐ-UBND giá vàng tính thuế tài nguyên Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2014/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 31 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI GIÁ VÀNG (QUY VỀ 98%) ĐỂ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

Căn cứ Thông tư số 50/2010/NĐ-CP">105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 649/Ttr-STC ngày 02/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi giá vàng (quy về 98%) để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, tại khoản 8, mục I, Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 của UBND tỉnh, như sau:

STT

Loại tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế
(đồng)

I

Khoáng sản kim loại

 

 

8

Vàng (quy về 98%)

Gram

800.000

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Tư pháp, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP;
- Website Chính phủ;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Bộ TC, Bộ TN&MT;
- Tổng cục Thuế;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh;
- Ban KTNS và Ban P/chế HĐND tỉnh;
- VPTU, VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- CPVP;
- Trung tâm TH và CB tỉnh;
- Lưu: VT, TH, NC, KTN, KTTH Mỹ).
(D:\My\Quyet dinh\qd sửa đổi mức giá tính thuế tài nguyên vàng 2014.doc)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2014/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 36/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/10/2014
Ngày hiệu lực 10/11/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 02/05/2016
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 36/2014/QĐ-UBND sửa đổi 22/2013/QĐ-UBND giá vàng tính thuế tài nguyên Quảng Nam


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 36/2014/QĐ-UBND sửa đổi 22/2013/QĐ-UBND giá vàng tính thuế tài nguyên Quảng Nam
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 36/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Nam
Người ký Đinh Văn Thu
Ngày ban hành 31/10/2014
Ngày hiệu lực 10/11/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 02/05/2016
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 36/2014/QĐ-UBND sửa đổi 22/2013/QĐ-UBND giá vàng tính thuế tài nguyên Quảng Nam

Lịch sử hiệu lực Quyết định 36/2014/QĐ-UBND sửa đổi 22/2013/QĐ-UBND giá vàng tính thuế tài nguyên Quảng Nam