Quyết định 36/2014/QĐ-UBND

Quyết định 36/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 34/2014/QĐ-UBND sửa đổi quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở ngoại ngữ - tin học trên địa bàn tỉnh An Giang

Quyết định 36/2014/QĐ-UBND sửa đổi 34/2014/QĐ-UBND hoạt động cơ sở ngoại ngữ tin học An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 462/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định tổ chức và hoạt động cơ sở ngoại ngữ tin học An Giang 2017 và được áp dụng kể từ ngày 01/03/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 36/2014/QĐ-UBND sửa đổi 34/2014/QĐ-UBND hoạt động cơ sở ngoại ngữ tin học An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2014/QĐ-UBND

An Giang, ngày 06 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2014/QĐ-UBND NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giáo dục 2005 được Quốc Hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 7, ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Nghị định 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học;

Căn cứ Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên;

Theo đề nghị của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 8, Điều 1, Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở ngoại ngữ - tin học trên địa bàn tỉnh An Giang như sau:

"8. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 như sau:

Điều 17. Tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận

1. Sau khi hoàn thành chương trình của mỗi khóa học, cơ sở tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cho học viên;

2. Các hoạt động giảng dạy ngoại ngữ, tin học trong Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” hàng năm do Tỉnh đoàn tổ chức có liên kết với các trung tâm ngoại ngữ, tin học của các học viện, trường đại học, cao đẳng không được tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Sở GD&ĐT (02 bản);
- Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các trường ĐH, CĐ, TCCN trong tỉnh;
- Các TT: GDTX, ngoại ngữ, tin học trong tỉnh; (Qua Sở GD&ĐT)
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Website An Giang;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Phòng và Trung tâm: VHXH, TH, CB-TH;
- Lưu: HC-TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu36/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2014
Ngày hiệu lực16/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 36/2014/QĐ-UBND sửa đổi 34/2014/QĐ-UBND hoạt động cơ sở ngoại ngữ tin học An Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 36/2014/QĐ-UBND sửa đổi 34/2014/QĐ-UBND hoạt động cơ sở ngoại ngữ tin học An Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu36/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýVương Bình Thạnh
       Ngày ban hành06/10/2014
       Ngày hiệu lực16/10/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2017
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 36/2014/QĐ-UBND sửa đổi 34/2014/QĐ-UBND hoạt động cơ sở ngoại ngữ tin học An Giang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 36/2014/QĐ-UBND sửa đổi 34/2014/QĐ-UBND hoạt động cơ sở ngoại ngữ tin học An Giang