Quyết định 36/2015/QĐ-UBND

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND về Quy định mức trần thù lao công chứng và mức trần chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 36/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng chi phí chứng thực Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2015/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 05 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG VÀ MỨC TRẦN CHI PHÍ CHỨNG THỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gc, chứng thực bản sao từ bản chính, chng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức trần thù lao công chứng và mức trần chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn, các tổ chức hành nghề công chứng và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Cục Kiểm tra văn bn QPPL - Bộ Tư pháp;
-
TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
-
CT, các PCT UBND tnh;
-
Cng TTĐT tnh;
-
Công báo tnh;
-
Lưu: NC, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

 

QUY ĐỊNH

MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG VÀ MỨC TRẦN CHI PHÍ CHỨNG THỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định s36/2015/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Điều 1. Đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định mức trần thù lao công chứng đối với các tổ chức hành ngh công chng (Phòng Công chứng, Văn phòng công chứng) và mức trần chi phí chứng thực đối với Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố (gi tắt cấp huyện) và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) trên địa bàn tỉnh.

2. Người yêu cu công chứng phải tr thù lao khi yêu cầu tổ chức hành nghcông chứng thực hiện việc soạn thảo hợp đồng, giao dịch, đánh máy, in, chụp, đánh máy giy tờ, văn bn và các việc khác liên quan đến việc công chứng.

3. Ngưi yêu cu chứng thực tại các tchức hành nghề công chứng, Phòng Tư pháp cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị cơ quan thực hiện chứng thực in, chụp, đánh máy giy tờ, văn bn thì phải nộp chi phí để thực hiện việc đó.

Điều 2. Mức trần thù lao công chứng

1. Soạn thảo (bao gồm soạn, đánh máy, in ấn) các hợp đồng, giao dịch và các việc khác liên quan đến công chứng.

a) Soạn thảo hợp đồng, giao dịch về các loại về bt động sản, động sản là xe ô tô, tàu thuyn, phương tiện thủy nội địa, di chúc, văn bản khai nhận di sản, thỏa thuận phân chia di sản: tối đa 120.000 đng/hợp đồng, giao dịch.

b) Soạn thảo hp đồng mua bán, tặng cho xe mô tô, gắn máy: tối đa 50.000 đồng/hợp đồng.

c) Soạn thảo giấy ủy quyền, văn bản từ chối nhận di sản, thỏa thuận hủy bỏ hợp đồng, giao dịch: tối đa 100.000 đồng/hợp đồng, giao dịch.

d) Soạn thảo các loại hợp đồng, giao dịch khác: tối đa 70.000 đồng/hợp đồng, giao dịch.

2. Đánh máy, sao chụp giấy tờ, văn bản công chứng

a) Đánh máy giấy tờ, văn bản (bao gồm in văn bản): tối đa 5.000 đồng/trang giấy A4.

b) Sao chụp (photocopy) giy tờ, văn bản: ti đa 500 đồng/trang đối với giấy A4 và 2.000 đồng/trang đối với giấy A3.

3. Dịch giấy tờ, văn bản

a) Dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài áp dụng đối với các loại giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ theo quy định pháp luật có biểu mẫu: tối đa 60.000 đồng/trang giấy A4.

b) Dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài: tối đa 100.000 đồng/trang giấy A4 (350 từ).

Trường hp hơn 1/2 trang (từ 175 từ trở lên) nhưng chưa đ 01 trang, mức thu đưc tính bằng 01 trang.

Trường hợp chưa tới 1/2 trang (dưới 175 từ), mức thu được tính bng 1/2 mức thu nêu trên.

4. Người yêu cầu công chứng chỉ trả thù lao khi có yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc soạn thảo hợp đồng, giao dịch, đánh máy, sao chụp, dịch giấy tờ, văn bản và các việc khác liên quan đến việc công chứng.

Trường hợp các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc công chứng do tổ chức, cá nhân tự soạn thảo bảo đảm các nội dung theo quy định của pháp luật thì các tổ chức hành nghề công chứng không được yêu cầu tổ chức, cá nhân trả thù lao soạn thảo hợp đồng, giao dịch, các văn bản được nêu tại Khoản 1 Điều 2 Quy định này.

Điều 3. Mức trần chi phí chứng thực

1. Đánh máy, in giấy tờ, văn bản: tối đa 5.000 đồng/trang giấy A4.

2. In giấy tờ, văn bản: tối đa 2.000 đồng/trang, từ trang thứ 3 trở đi tối đa 1.500 đồng/trang.

3. Sao chụp (photocopy) giấy tờ, văn bản: tối đa 500 đồng/trang đối với giấy A4 và 2.000 đồng/trang đối với giấy A3.

Điều 4. Quản lý, sử dụng mức trần thù lao công chứng và mức trần chi phí chứng thực

Các cơ quan, tổ chức thu có trách nhiệm lập hóa đơn tài chính, phiếu thu cho đối tượng nộp theo quy định của Bộ Tài chính; quản lý, sử dụng thù lao công chứng, chi phí chứng thực và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định hiện hành.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của các tổ chức hành nghề công chứng, Phòng Tư pháp cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã:

- Sau 05 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, căn cứ mức trần các loại thù lao công chứng và mức trần chi phí chứng thực quy định tại Điều 2, Điều 3 Quy định này, các tổ chức hành nghề công chứng, Phòng Tư pháp cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã phải xác định mức thù lao công chứng và chi phí chứng thực bằng văn bản đi với từng loại việc cụ thể nhưng không được vượt quá mức trần quy định tại Quy định này; đồng thời thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp biết.

- Niêm yết đầy đủ, công khai tại trụ sở của cơ quan, tổ chức tại vị trí thuận lợi nht cho người yêu cầu công chứng, chứng thực được biết; đồng thời có trách nhiệm giải thích rõ cho người có yêu cầu công chứng, chứng thực về mức thù lao công chứng và chi phí chứng thực.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phi hợp STài chính, Cục Thuế tỉnh kiểm tra, giám sát các cơ quan, tổ chức hành nghcông chứng trong việc thu các khoản thù lao công chứng, chi phí chứng thực và xử lý hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn việc thu, quản lý, sử dụng các khoản thù lao công chứng và chi phí chứng thực cho cơ quan, tổ chức thu theo quy định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu36/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2015
Ngày hiệu lực15/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 36/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng chi phí chứng thực Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 36/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng chi phí chứng thực Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu36/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýNguyễn Trung Hiếu
        Ngày ban hành05/11/2015
        Ngày hiệu lực15/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 36/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng chi phí chứng thực Sóc Trăng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 36/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng chi phí chứng thực Sóc Trăng

            • 05/11/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/11/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực