Quyết định 36/2017/QĐ-UBND

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND về quy định mức trích kinh phí, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ, tái định cư; cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 36/2017/QĐ-UBND mức trích kinh phí thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2017/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRÍCH KINH PHÍ, MỨC CHI TỔ CHỨC THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ; CƯỠNG CHẾ KIỂM ĐẾM, CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hi đất;

Căn cứ Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mức trích kinh phí bảo đảm cho việc t chc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hi đất

1. Mức trích kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Thực hiện theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư s74/2015/TT-BTC: Mức tch kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được trích 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiu dự án, được quy thành 100% và phân bổ cho các cơ quan, đơn vị như sau:

a) Trích chi phí cho hoạt động của Hội đồng bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư (sau đây gọi tắt là Hội đồng bồi thường) và các cơ quan liên quan 15%, cụ thể như sau:

- Trích cho UBND quận, huyện 4%;

- Trích chi phí cho hoạt động của Hội đồng bồi thường 3%;

- Trích cho cơ quan thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái đnh cư 3% (Phương án bồi thường hỗ trtái định cư do UBND thành phố phê duyệt thì trích cho cơ quan cấp thành phố; Phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư do UBND quận, huyện phê duyệt thì trích 2% cho cơ quan cấp quận, huyện, 1% cho cơ quan cấp thành phố để thực hiện nhiệm vụ);

- Trích cho Văn phòng UBND thành phố để xử lý các nội dung liên quan đến đền bù, giải tỏa, tái định cư 1%;

- Trích cho UBND phường, xã 4%.

b) Phần còn lại 85% trích cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất sử dụng để phục vụ cho các hoạt động liên quan đến công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bổ sung nguồn kinh phí thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Hàng năm, căn cứ tình hình thực hiện dự toán thu chi năm trước, kế hoạch trong năm, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố có trách nhiệm xây dựng phương án tự chủ trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, gửi Sở Tài chính tng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Các cơ quan, đơn vị phối hợp (UBND quận, huyện, Hội đồng bồi thường, cơ quan thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Văn phòng UBND thành phố, UBND phường, xã) được trích kinh phí nêu trên, sử dụng kinh phí theo đúng quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư s74/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Kinh phí dự phòng tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất

Tchức làm nhiệm vụ bồi thường căn cứ mức kinh phí được trích cụ thể của từng dự án, tiểu dự án xác định kinh phí dự phòng tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm và cưỡng chế thu hồi đất 10% kinh phí quy định tại khoản 1, Điều 1, Quyết định này để tổng hợp vào dự toán chung.

Điều 2. Nội dung chi và mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất

1. Nội dung chi và mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 4 và Điều 5 của Thông tư s 74/2015/TT-BTC.

2. Nội dung chi và mức chi tổ chức cưỡng chế kim đếm, cưỡng chế thu hồi đất: Thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 4 và Điều 5 của Thông tư s74/2015/TT-BTC Trong đó, mức chi hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia công tác cưỡng chế tại hiện trường 100.000 đồng/người/ngày (50.000 đồng/người/bui); chi họp 50.000 đồng/người/cuộc họp.

3. Các chi phí liên quan khác tính theo thực tế, trên cơ sở hóa đơn, chứng từ hp pháp.

Điều 3. Lập dự toán, sử dụng và thanh toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi

1. Lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất.

a) Xác định mức trích kinh phí tổ chức thực hiện bồi thưng, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất.

Cùng với việc lập, trình phê duyệt Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ cho các hộ giải tỏa của dự án; Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường (Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố/Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất) căn cứ tổng mức bồi thường, hỗ trợ của dự án và mức trích nêu tại khoản 1, 2 Điều 1 xác định kinh phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất và tổng hợp chung vào Phương án bồi thường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Hàng năm căn cứ mức trích 2% kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái đnh cư và nội dung chi quy định tại khoản 1, Điều 2, Quyết định này, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bao gồm cả kinh phí trích cho UBND quận, huyện; Hội đồng bồi thường; cơ quan thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Văn phòng UBND thành phố và phường, xã), trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét phê duyệt.

c) Lập dự toán kinh phí cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất

Khi có quyết định cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường căn cứ nội dung chi và mức chi quy định tại Khoản 2, Điều 2, Quyết định này để lập dự toán chi tiết kinh phí tổ chức thực hiện cưng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất gửi cơ quan tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt (các dự án do UBND cấp quận, huyện phê duyệt Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, gửi phòng Tài chính; các dự án do UBND thành phố phê duyệt Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, gửi Sở Tài chính).

2. Sử dụng kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưng chế thu hồi đất

a) Đối với kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định: Căn cứ kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định được phê duyệt trong các Quyết định phê duyệt Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ của dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thực hiện rút kinh phí tại Kho bạc Nhà nước để chuyển cho các đơn vị phối hợp và chi cho hoạt động của Trung tâm theo dự toán được duyệt.

b) Đối với kinh phí cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất: Chỉ được sử dụng khi có Quyết định cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4. Quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất

1. Đối với kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

a) Thực hiện theo khoản 3, Điều 6, Thông tư 74/2015/TT-BTC Trong đó đối với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường (Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố), việc quyết toán phần kinh phí được trích để tự chủ tài chính (bao gồm cả kinh phí chi hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị phối hợp) thực hiện quyết toán theo niên độ ngân sách hàng năm quy định tại Thông tư s01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp và các văn bản quy định hiện hành.

b) Các đơn vị phối hợp (Hội đồng bồi thường, cơ quan thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Văn phòng UBND thành phố, UBND các quận, huyện và UBND phường, xã) có trách nhiệm tổng hợp chứng từ chi từ nguồn được trích gửi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đkiểm tra và tng hp chung vào quyết toán gửi Sở Tài chính.

c) Kinh phí được trích không sử dụng hết được chuyển sang năm sau.

2. Đối với kinh phí cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường tổ chức chi trả và có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất cùng với quyết toán chi phí đền bù giải tỏa của dự án.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 và bãi bỏ các Quyết định số 7783/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2012, Quyết định số 6727/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2009, Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2007, Quyết định số 3417/QĐ-UB ngày 22 tháng 4 năm 2005 và Quyết định số 2976/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nng về việc quy định, điều chỉnh mức chi phục vụ công tác lập hồ sơ đền bù, giải tỏa các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nng và chi phí lập thủ tục thu hồi đất, giao đất thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nng.

Điều 6. Xử lý chuyển tiếp

1. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chi trả trước ngày 01 tháng 01 năm 2018 thì việc thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện theo quy định tại Quyết định số 7783/QĐ-UBND Quyết định số 6727/QĐ-UBND Quyết định số 709/QĐ-UBND Quyết định số 3417/QĐ-UB và Quyết định số 2976/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng

2. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chi trả sau ngày 01 tháng 01 năm 2018 thì việc thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện theo quy định tại Quyết định này.

3. Tổng chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho từng hồ sơ tính theo Quyết định 7783/QĐ-UBND và Quyết định này không quá 2% chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố có trách nhiệm điều chỉnh, bổ sung kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định tại Quyết định này, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt làm căn cứ triển khai thực hiện.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nng; Chtịch UBND các quận, huyện; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Giám đốc các: Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất: s 1, s 2, s3; Chủ tịch UBND các phường, xã; Giám đốc các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Đà Nng và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định để triển khai thực hiện.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mc phát sinh, các ngành, các cấp báo cáo về Sở Tài chính đ tng hợp báo cáo UBND thành phố đxem xét xử lý hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- TTTU, TT HĐND TP;
- Đoàn ĐB QH thành phố;
- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- CT, PCT, UV UBND thành phố;
- UBMTTQVN thành phố;
- CVP, các PCVP UBND thành phố;
- Các Sở: KHĐT, TNMT, XD, TP;
- Kho bạc NN Đà N
ng;
- Cổng Thông tin điện tử thành phố
- UBND các quận, huyện, phườ
ng, xã;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất
và các Chi Nhánh:
- Các Ban QLDA đầu tư XD;
-L
ưu: VT.STC, QLĐTư.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu36/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 36/2017/QĐ-UBND mức trích kinh phí thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 36/2017/QĐ-UBND mức trích kinh phí thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư Đà Nẵng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu36/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýHuỳnh Đức Thơ
       Ngày ban hành21/11/2017
       Ngày hiệu lực01/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 36/2017/QĐ-UBND mức trích kinh phí thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư Đà Nẵng

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 36/2017/QĐ-UBND mức trích kinh phí thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư Đà Nẵng