Quyết định 36/2017/QĐ-UBND

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND về quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 36/2017/QĐ-UBND Quy chế Thi đua khen thưởng Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2017/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 04 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2005, năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 811/TTr-SNV ngày 03 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Sơn La”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2017 và thay thế Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Sơn La.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ T
ư pháp;
- Hội đồng TĐKT Trung ương;
- Ban Thi đua Khen thư
ng Trung ương;
- Thường trực tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-B
Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ;
- Thành viên HĐ TĐKT t
nh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP, CVCK, TT Thông tin;

- Lưu: VT, NC, D100b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Cầm Ngọc Minh

 

QUY CHẾ

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 04/
10/2017 của UBND tỉnh Sơn La)

Chương I

NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định một số nội dung về tổ chức phát động phong trào thi đua, đối tượng, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, tuyến trình khen thưởng, hồ sơ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; Hội đồng Thi đua, khen thưởng.

Những nội dung về công tác thi đua, khen thưởng không quy định trong văn bản này được thực hiện theo Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 2. Đối tưng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với công dân Việt Nam, các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức kinh tế, gia đình, người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, người nước ngoài và các tổ chức người nước ngoài tham gia phong trào thi đua, có thành tích tiêu biu xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội tỉnh Sơn La.

Điều 3. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng

Nguyên tắc thi đua, khen thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 6, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003.

1. Nguyên tắc thi đua: Thi đua thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác, công khai, đảm bảo tinh thn đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.

2. Nguyên tắc khen thưởng: Thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 6, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Điều 3, Nghị định số 91/2017/NH-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

a) Khi xét khen thưởng người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải căn cứ vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo, quản lý;

b) Chưa xét khen thưởng đối với: tập thể, cá nhân đang xem xét kỷ luật; tập th, cá nhân có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang chờ kết luận của cơ quan chức năng (không bao gồm đơn thư nặc danh); Các địa phương, đơn vị có cá nhân là lãnh đạo chủ chốt đang bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên; đơn vị có thời gian hoạt động dưới 01 năm (12 tháng);

c) Trong một năm, mỗi tập thể, cá nhân có thể được xét tng 01 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích toàn diện và 01 Bằng khen vthành tích thi đua theo chuyên đề (nếu phong trào thi đua theo chuyên đề đó có thời gian từ 03 năm trở lên), trừ các trường hợp khen thưởng thành tích đột xuất;

d) Không xét thi đua đối với các trường hợp: không đăng ký thi đua; không tổ chức hoặc không tham gia phong trào thi đua.

Điều 4. Đăng ký thi đua

1. Hàng năm các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo tổ chức cho các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý đăng ký thi đua.

2. Việc đăng ký danh hiệu thi đua của cá nhân, tập thể được tiến hành tại cơ quan, đơn vị và gửi lên cơ quan thường trực của hội đồng thi đua khen thưởng các cấp theo quy định.

3. Các danh hiệu đăng ký thi đua hàng năm về Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng) gồm: Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh, Tập thể lao động xuất sắc.

4. Thời gian gửi đăng ký thi đua: Trong Quý I hàng năm; riêng các đơn vị thuộc hệ thống giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp đăng ký vào Quý III hàng năm.

Chương II

TỔ CHỨC THI ĐUA, DANH HIỆU VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA

Điều 5. Hình thức, nội dung tổ chức phong trào thi đua

1. Hình thức tổ chức phong trào thi đua.

a) Thi đua thường xuyên: được tổ chức thực hiện hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, chương trình công tác, mục tiêu, chỉ tiêu được giao hoặc đề ra của mỗi tập thể, cá nhân. Đối tượng của thi đua thường xuyên là các cá nhân trong một tập thể, các tập thể trong cùng một đơn vị hoặc giữa các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc tương đồng như nhau;

b) Thi đua theo chuyên đề (hoặc thi đua theo đợt): nhằm thực hiện tốt những mục tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm, cấp bách của cơ quan, đơn vị theo từng giai đoạn với thời gian xác định. Khi tiến hành sơ, tng kết thi đua theo chuyên đề (theo đợt) các cơ quan, đơn vị chủ yếu xét khen thưởng của cấp mình.

2. Nội dung tổ chức phong trào thi đua

a) Thực hiện theo Điều 5, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;

b) Hàng năm các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và gửi báo cáo về Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng).

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc triển khai tổ chức phong trào thi đua

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo và phát động phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh; đánh giá, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc để khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

2. Sở Nội vụ chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh tổ chức, kiểm tra thực hiện các phong trào thi đua, đề xuất tuyên truyền, tôn vinh các điển hình tiên tiến và thực hiện chính sách thi đua, khen thưởng.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; người đứng đầu các tổ chức kinh tế đóng trên địa bàn tỉnh; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp chủ trì tổ chức phát động phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị mình; tổ chức tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến, giữ vững và phát huy tác dụng của các điển hình trong hoạt động thực tiễn; chủ động phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phạm vi quản lý của mình để khen thưởng.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp: tổ chức và phối hợp với cơ quan nhà nước để phát động, triển khai các phong trào thi đua, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh. Giám sát thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng; kịp thời phản ánh, đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nội dung về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

5. Các cơ quan báo chí của tỉnh, có trách nhiệm thường xuyên tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; ph biến, nêu gương các đin hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; cổ động phong trào thi đua. Phát hiện các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; đấu tranh phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưng.

Điều 7. Tiêu chuẩn xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”

Tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” thực hiện theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

Điều 8. Tiêu chuẩn xét danh hiu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”

1. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” xét tặng hàng năm thực hiện theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

2. Tỷ lệ công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 15% tổng số cá nhân được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp nếu có số dư > 0,5 được làm tròn thành 01, số dư ≤ 0,5 thì giữ nguyên

Điều 9. Tiêu chuẩn xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”

1. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 9, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

2. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” được xét tặng vào năm đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” lần thứ ba.

Điều 10. Tiêu chuẩn danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” thực hiện theo quy định tại Điều 28 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003.

Điều 11. Đối tượng, tiêu chuẩn danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”

1. Đối tượng được xét tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”

a) Các phòng, ban và tương đương thuộc các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các phòng, khoa và tương đương thuộc đơn vị cấp 2 của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh;

b) Các cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp huyện;

c) Các xã, phường, thị trấn;

d) Các phòng, ban, phân xưởng và tương đương trực thuộc doanh nghiệp;

đ) Các khoa, phòng và tương đương trực thuộc các trường đại học, cao đẳng, trung cấp;

e) Các tổ chuyên môn, văn phòng, hành chính, nuôi dưỡng, phục vụ có từ 10 thành viên trở lên thuộc các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND cấp huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” được thực hiện theo quy định tại Điều 27, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Tổ chức đảng, đoàn thể (nếu có) đạt trong sạch vững mạnh.

3. Tỷ lệ công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”: không quá 40% tổng số phòng, ban, đơn vị trực thuộc cơ quan, đơn vị. Đối với phòng, ban, đơn vị trực thuộc cơ quan, đơn vị nếu có số dư > 0,5 được làm tròn thành 01, số dư ≤ 0,5 thì giữ nguyên.

Điều 12. “Cờ Thi đua của UBND tỉnh”

1. Đối tượng xét tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh

a) Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện; các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tham gia các khối thi đua của tỉnh; các doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh;

b) Các đơn vị cấp 2 trực thuộc các cơ quan cấp tỉnh (chỉ xét tặng cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh có từ 03 đơn vị trở lên);

c) Các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện ủy, UBND cấp huyện;

đ) Các xã, phường, thị trấn.

2. Tiêu chuẩn xét tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh

a) Tiêu chuẩn xét danh hiệu “Cờ Thi đua của UBND tỉnh” được thực hiện theo quy định tại Điều 26, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003;

b) Tổ chức Đảng, đoàn thể (nếu có) phải đạt trong sạch, vững mạnh.

3. Việc công nhận là tập thể tiêu biểu xuất sắc để được xét tặng “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh” phải được thông qua bình xét, đánh giá, so sánh và suy tôn tại cụm khối thi đua theo quy định.

4. Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh xét tặng hàng năm

Giao Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh quy định số lượng Cờ cho các Cụm, Khối thi đua và các cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Điều 13. Danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”

Thực hiện theo Điều 29, 30 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”,

Chương III

HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

Mục 1. BẰNG KHEN VÀ GIẤY KHEN

Điều 14. Khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ hàng năm

1. Tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, Điều 39, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;

b) Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 2, Điều 39, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; tổ chức Đảng, đoàn thể (nếu có) đạt trong sạch, vững mạnh.

2. Tỷ lệ xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể:

a) Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: được xét không quá 20% trên tổng số phòng, ban, đơn vị trực thuộc; đối với cơ quan, đơn vị có số khoa, phòng, ban, trực thuộc tính theo tỷ lệ trên nếu có số dư > 0,5 được làm tròn thành 01, số dư ≤ 0,5 thì giữ nguyên.

b) Cấp xã: được xét không quá 15% trên tổng số xã, phường, thị trấn của từng huyện, thành phố;

3. Tỷ lệ xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với cá nhân:

a) Các đơn vị có đến 20 người: được xét khen thưng không quá 15% tổng sngười của đơn vị;

b) Đơn vị có trên 20 người đến 50 người: ngoài số người được khen thưởng như 20 người, số người còn lại khen thưởng không được quá 10%;

c) Đơn vị có trên 50 người đến 100 người: ngoài số người được khen thưởng như 50 người, số người còn lại khen thưởng không được quá 6%;

d) Đơn vị có trên 100 người đến 200 người: Ngoài số người được khen thưởng như 100 người, số người còn lại khen thưởng không được quá 4%;

đ) Đơn vị có trên 200 người: Ngoài số người được khen thưởng như 200 người, số người còn lại khen thưởng không được quá 2%.

Điều 15. Khen thưởng thành tích chuyên đề

1. Bằng khen tặng cho cá nhân, tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

b) Đạt thành tích xuất sắc, được bình xét trong các phong trào thi đua do Chủ tịch UBND tỉnh phát động;

c) Mỗi ngành, địa phương, đơn vị lựa chọn không quá 02 tập thể và không quá 02 cá nhân có thành tích tiêu biu xuất sắc đđề nghị khen thưởng. Đối với phong trào thi đua có thời gian từ 5 năm trở lên, cơ quan chủ trì phát động phối hợp với Sở Nội vụ ban hành hướng dẫn.

2. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho tập thể, cá nhân đạt giải cao các cuộc thi, hội diễn, liên hoan... đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Tập thể, cá nhân đạt giải Nhất, Nhì, Ba (hoặc tương đương) tại các kỳ thi học sinh giỏi, Hội khỏe Phù Đổng, Đại hội Thể dục Ththao, Thông tin truyền thông, Văn học nghệ thuật, khoa học công nghệ.... cấp Quốc gia trở lên;

b) Những người trực tiếp bồi dưỡng, huấn luyện học sinh, vận động viên đạt giải Nhất, Nhì, Ba (hoặc tương đương) tại các kỳ thi học sinh giỏi, Hội khoẻ Phù Đổng, Đại hội Thể dục Thể thao,.... cấp Quốc gia trở lên;

c) Tập thể, cá nhân đạt giải Nhất (hoặc tương đương) tại các cuộc thi, hội thi, hội diễn liên hoan cấp tỉnh trở lên do các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đăng cai tổ chức theo định kỳ hoặc theo chương trình, kế hoạch của bộ, ngành Trung ương;

d) Trong một hội thi, liên hoan, nếu một cá nhân tham dự và đạt giải cao ở nhiều nội dung thì chỉ xét tặng 01 Bằng khen cho thành tích cao nhất.

3. Khen thưởng đại hội, tổng kết nhiệm kỳ:

a) Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho tập thể, cá nhân tại đại hội (do tỉnh tổ chức), tổng kết nhiệm kỳ đạt các tiêu chuẩn sau: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian tham gia hoạt động của nhiệm kỳ;

b) Đối tượng khen thưởng: Tập thể, cá nhân báo cáo tham luận điển hình tiên tiến tại Đại hội; cá nhân trong ban chấp hành không tham gia nhiệm kỳ khóa mới (thời gian tham gia phải cả nhiệm kỳ).

4. Khen kỷ niệm ngày thành lập hoặc ngày truyền thống của ngành, địa phương, đơn vị (chỉ xét tặng đối với cá nhân):

a) Các ngành, địa phương, đơn vị có tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập hoặc ngày truyền thống vào năm tròn (10 năm, 20 năm,...); xây dựng kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm và xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Tỉnh ủy về việc tổ chức lễ kỷ niệm và đề nghị khen thưởng;

b) Cá nhân được xét tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phải đạt các tiêu chuẩn sau: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tham gia công tác tại ngành, địa phương, đơn vị và có thời gian làm việc tại cơ quan, đơn vị đó tương ứng với số năm kỷ niệm ngày thành lập hoặc từ 15 năm trở lên.

5. Bằng khen cho công nhân, nông dân, người lao động gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chun sau:

a) Lập được thành tích đột xuất trong lao động, sản xuất có phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn xã, phường, thị trấn, cơ quan đơn vị, tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã;

b) Là nông dân tiêu biểu, có mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả và ổn định từ 2 năm trở lên, giúp đỡ được một hộ nông dân thoát nghèo hoặc tạo việc làm thường xuyên và có thu nhập ổn định cho 02 lao động trở lên;

c) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua “Lao động sản xuất kinh doanh giỏi”.

6. Các trường hợp khen đối ngoại và các trường hợp đặc biệt khác phải có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Trường hợp khen thưng cho người nước ngoài cần lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan trước khi trình khen thưởng.

Điều 16. Khen thưởng thành tích đột xuất

1. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để tặng cho cá nhân, tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có hành động dũng cảm phòng chống tội phạm, cứu người, bảo vệ tài sản của nhân dân, của nhà nước, trong đu tranh bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn, bảo vệ an ninh trật tự xã hội; khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn,... hay trong những hoàn cảnh hiểm nghèo khác;

b) Có phát minh sáng kiến, sáng chế, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ đem lại hiệu quả được Hội đồng Khoa học cấp tỉnh hoặc Trung ương chng nhận.

2. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh để tặng cho gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có đóng góp lớn về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.

Điều 17. Giấy khen

Giấy khen thực hiện theo quy định tại Điều 40, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

Mục 2. HUY HIỆU “VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH SƠN LA”

Điều 18. Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La

1. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện xét tặng Huy hiệu thực hiện theo quy định tại Nghị quyết của Hội đng nhân dân tỉnh Sơn La.

2. Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh căn cứ đối tượng, tiêu chuẩn quy định để tổng hợp danh sách, đối chiếu với giấy tờ làm căn cứ xác định tiêu chuẩn xét tặng Huy hiệu, lập hồ sơ đề nghị xét tặng Huy hiệu gửi về Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng).

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị xét tặng Huy hiệu chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, trung thực về thông tin của cá nhân đề nghị xét tặng Huy hiệu.

3. Sở Nội vụ thẩm định và xin ý kiến các đơn vị liên quan (nếu có), trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định tặng Huy hiệu cho các cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

4. Tuyến trình xét tặng Huy hiệu:

a) Đối với cá nhân là lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo chủ chốt của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển tỉnh Sơn La thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh y;

b) Cá nhân đang tham gia công tác tại cơ quan, đơn vị nào thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó có trách nhiệm hướng dẫn thủ tục, hồ sơ và đề nghị UBND tỉnh xét tặng Huy hiệu cho các cá nhân đó;

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị tặng Huy hiệu cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng, đoàn thể cấp huyện, cơ quan trực thuộc UBND cấp huyện, cấp xã; người lao động trên địa bàn huyện, thành phố.

d) Cá nhân đã nghỉ hưu chuyển cư trú hoặc chuyển công tác ra ngoài địa bàn tỉnh thì Thủ trưởng đơn vị quản lý cán bộ trước khi nghỉ hưu hoặc chuyn công tác có trách nhiệm hướng dẫn thủ tục, hồ sơ và đề nghị UBND tỉnh xét tặng Huy hiệu cho các cá nhân đó;

đ) Cơ quan, đơn vị đã giải thể hoặc sáp nhập thì đơn vị tiếp nhận nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đó có trách nhiệm xem xét, đề nghị UBND tỉnh xét tặng Huy hiệu cho các cá nhân đó;

e) Đối với cá nhân là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan trước khi trình UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.

5. Thời gian đề nghị xét tặng.

a) Việc xét tặng được thực hiện vào tháng 6, tháng 12 hàng năm. Chủ tịch UBND tỉnh, quyết định việc xét tặng đột xuất cho một số đối tượng trong trường hợp cần thiết.

b) Việc xét tặng cho cá nhân ngoài tỉnh, người nước ngoài và người Việt Nam sống nước ngoài được thực hiện thường xuyên, ngay sau khi có thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát triển tỉnh Sơn La, được các cơ quan, đơn vị có liên quan đề nghị xét tặng.

Chương IV

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Điều 19. Quy định chung về tuyến trình khen thưởng

1. Cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quỹ lương thì cấp đó có trách nhiệm khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưng cho đối tượng thuộc phạm vi mình quản lý.

2. Cấp nào chủ trì phát động các đợt thi đua theo chuyên đề, khi sơ kết, tổng kết lựa chọn điển hình, thì cấp đó xem xét khen thưởng. Trường hợp thành tích đặc biệt tiêu biểu xuất sắc thì đơn vị chủ trì phát động thi đua đề nghị cấp trên khen thưởng (phi hợp với cơ quan tham mưu về công tác thi đua, khen thưởng các cấp xem xét việc đề nghị khen thưởng).

3. Việc khen thưởng đối với các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp huyện (trừ Liên đoàn lao động) do Hội đồng thi đua cấp huyện trực tiếp xét đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng.

4. Các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: chỉ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua do tỉnh phát động.

5. Đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng.

6. Đối với tập thể, cá nhân thuộc ngành giáo dục và đào tạo:

a) Tập thể, cá nhân thuộc các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND cấp huyện do chủ tịch cấp huyện khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng;

b) Tập thể, cá nhân thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo do Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo khen thưng hoặc trình cấp trên khen thưởng;

c) Riêng đối với việc xét tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, trình khen.

7. Đối với những đơn vị có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, khi trình các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưng: Cờ thi đua, Bằng khen, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Tập thể lao động xuất sắc và các hình thức khen thưởng cấp nhà nước cho tập thể hoặc cá nhân là thủ trưởng đơn vị, trong báo cáo thành tích phải kê khai rõ các nội dung sau:

a) Stiền thuế và các khoản thu khác thực tế đã nộp trong năm so với đăng ký;

b) Tỷ lệ % về số nộp ngân sách nhà nước so với năm trước;

c) Cam kết đã nộp đủ, đúng các loại thuế, các khoản thu khác theo quy định của pháp luật và nộp đúng thời hạn.

8. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trình khen chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực đối với kết quả thẩm định hồ sơ và các số liệu kê khai trong Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

Điều 20. Hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng

1. Hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp Nhà nước (khen cao) được thực hiện theo quy định tại các Điều 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

2. Hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp tỉnh

a) Hồ sơ đề nghị xét tặng “Cờ thi đua của UBND tỉnh”, “Tập thể Lao động xuất sắc” thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 50, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;

b) Hồ sơ đề nghị tặng “Bằng khen” của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện theo quy định tại điểm 2, khoản 48, Điều 1, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

c) Đối với hồ sơ đề nghị khen thưởng theo chuyên đề, phải kèm theo các văn bản của bộ, ngành hoặc của tỉnh có liên quan trong việc chỉ đạo thực hiện chuyên đề đlàm căn cứ xét khen thưởng;

d) Hồ sơ đề nghị xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La” thực hiện theo quy định tại tiết a, b, c, điểm 2, khoản 48, Điều 1, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.

3. Hồ sơ, thủ tục đơn giản: Thực hiện theo quy định tại Điều 55, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

Điều 21. Thời gian trình khen

1. Đối với khen thưởng thành tích toàn diện (khen tổng kết năm):

a) Các cơ quan đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Sở Nội vụ trước ngày 10/3 hàng năm;

b) Đối với các đơn vị thuộc ngành giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/8 hàng năm.

2. Đối với khen thưởng chuyên đề và đột xuất: các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Sở Nội vụ vào các ngày làm việc trong tuần.

Chương V

HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CÁC CẤP

Điều 22. Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh

Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 63, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

Điều 23. Hội đồng Thi đua, khen thưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh

1. Hội đồng Thi đua, khen thưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh tham mưu, giúp việc cho cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị về công tác thi đua, khen thưởng.

2. Thành phần hội đồng gồm: Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị là chủ tịch hội đồng; thành viên hội đồng là đại diện tổ chức đoàn th, một số lĩnh vực chuyên môn cần thiết của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị.

3. Nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Thi đua, khen thưởng

a) Tham mưu cho thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị phát động các phong trào thi đua theo thẩm quyền;

b) Định kỳ đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng; sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị, đxuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng năm và từng giai đoạn;

c) Đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách về Thi đua, khen thưởng;

d) Tham mưu cho thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định tặng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp trên khen thưng;

e) Ban hành quy chế làm việc việc của Hội đồng Thi đua, khen thưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

4. Văn phòng hoặc phòng hành chính tổng hợp của cơ quan, đơn vị cấp tỉnh là thường trực của Hội đồng Thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị.

5. Hội đồng Thi đua, khen thưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh hoạt động theo quy chế và quy định của pháp luật.

Điều 24. Hội đồng Thi đua, khen thưởng cấp huyện

1. Hội đồng Thi đua, khen thưởng cấp huyện là cơ quan tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy, thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác thi đua, khen thưởng của địa phương.

2. Thành phần Hội đồng Thi đua, khen thưởng cấp huyện: Hội đồng từ 13 đến 15 thành viên, Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, các phó chủ tịch và thành viên do chủ tịch hội đồng quyết định.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Thi đua, khen thưởng cấp huyện:

a) Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát động các phong trào thi đua theo thẩm quyền;

b) Định kỳ đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng; sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưng; kiến nghị, để xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng năm và từng giai đoạn;

c) Đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng;

d) Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tặng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp trên khen thưởng.

4. Hội đồng Thi đua, khen thưởng cấp huyện hoạt động theo quy chế và quy định của pháp luật.

5. Phòng Nội vụ cấp huyện làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua, khen thưởng cấp huyện.

Điều 25. Hội đồng Thi đua, khen thưởng cấp xã

1. Hội đồng Thi đua, khen thưởng cấp xã là cơ quan tham mưu cho cấp ủy, thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã về công tác thi đua, khen thưởng của địa phương.

2. Thành phần Hội đồng Thi đua, khen thưởng cấp xã: Hội đồng từ 11 - đến 13 thành viên, Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, trong đó các phó chủ tịch và thành viên do chủ tịch Hội đồng quyết định.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Thi đua, khen thưởng cấp xã:

a) Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phát động các phong trào thi đua theo thẩm quyền;

b) Định kỳ đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng; sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng năm và từng giai đoạn;

c) Đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng;

d) Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tặng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp trên khen thưởng.

4. Hội đồng Thi đua, khen thưng cấp xã hoạt động theo quy chế và quy định của pháp luật.

5. Văn phòng HĐND - UBND cấp xã làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua, khen thưởng cấp xã.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

2. Giao Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có vấn đề phát sinh, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu36/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2017
Ngày hiệu lực01/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 36/2017/QĐ-UBND Quy chế Thi đua khen thưởng Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 36/2017/QĐ-UBND Quy chế Thi đua khen thưởng Sơn La
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu36/2017/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
      Người kýCầm Ngọc Minh
      Ngày ban hành04/11/2017
      Ngày hiệu lực01/12/2017
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật5 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 36/2017/QĐ-UBND Quy chế Thi đua khen thưởng Sơn La

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 36/2017/QĐ-UBND Quy chế Thi đua khen thưởng Sơn La