Quyết định 36/2018/QĐ-UBND

Quyết định 36/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 479/2011/QĐ-UBND quy định về đối tượng, chế độ và trình tự, thủ tục hồ sơ hưởng trợ cấp đối với Dân quân tự vệ chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc bị ốm, bị chết, bị tai nạn trong khi làm nhiệm vụ do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 36/2018/QĐ-UBND chế độ hồ sơ hưởng trợ cấp Dân quân tự vệ bị tai nạn Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2018/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 24 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 479/2011/QĐ-UBND NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG, CHẾ ĐỘ VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP ĐỐI VỚI DÂN QUÂN TỰ VỆ CHƯA THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC BỊ ỐM, BỊ CHẾT, BỊ TAI NẠN TRONG KHI LÀM NHIỆM VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tại Tờ trình số 1422/TTr-BCH ngày 18 tháng 12 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 479/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định đối tượng, chế độ và trình tự, thủ tục hồ sơ hưởng trợ cấp đối với Dân quân tự vệ chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc bị ốm, bị chết, bị tai nạn trong khi làm nhiệm vụ.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2019.

Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp;
- Các Bộ: Quố
c phòng, Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Bộ CHQS t
nh, Công an tỉnh;
- Lưu: VT,NC.
- Bản điện tử:
- CT, các PCT
UBND tnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội t
nh;
- Các cơ quan, ban, ngành thuộc Tỉnh ủy;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- LĐVP, trưởng các phòng, đơn vị.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu36/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2018
Ngày hiệu lực10/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 36/2018/QĐ-UBND chế độ hồ sơ hưởng trợ cấp Dân quân tự vệ bị tai nạn Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 36/2018/QĐ-UBND chế độ hồ sơ hưởng trợ cấp Dân quân tự vệ bị tai nạn Bắc Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu36/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
       Người kýLại Thanh Sơn
       Ngày ban hành24/12/2018
       Ngày hiệu lực10/01/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 36/2018/QĐ-UBND chế độ hồ sơ hưởng trợ cấp Dân quân tự vệ bị tai nạn Bắc Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 36/2018/QĐ-UBND chế độ hồ sơ hưởng trợ cấp Dân quân tự vệ bị tai nạn Bắc Giang

           • 24/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực