Quyết định 36/2018/QĐ-UBND

Quyết định 36/2018/QĐ-UBND về Quy chế lựa chọn thương nhân được phép tái xuất hàng hóa tạm nhập, tái xuất có điều kiện và hàng hóa tạm nhập, tái xuất theo Giấy phép qua cửa khẩu phụ biên giới trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Quyết định 36/2018/QĐ-UBND lựa chọn thương nhân được phép tái xuất hàng hóa Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2018/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ LỰA CHỌN THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC PHÉP TÁI XUẤT HÀNG HÓA TẠM NHẬP, TÁI XUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ HÀNG HÓA TẠM NHẬP, TÁI XUẤT THEO GIẤY PHÉP QUA CỬA KHẨU PHỤ BIÊN GIỚI TRONG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền;

Căn cứ Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới;

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Căn cứ Thông tư số 69/2018/NĐ-CP">12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế lựa chọn thương nhân được phép tái xuất hàng hóa tạm nhập, tái xuất có điều kiện và hàng hóa tạm nhập, tái xuất theo Giấy phép qua cửa khẩu phụ biên giới trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Cục Hải quan Tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh, Công an Tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh, Cục Thuế Tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thương nhân thực hiện tái xuất hàng hóa tạm nhập, tái xuất có điều kiện và hàng hóa tạm nhập, tái xuất theo Giấy phép qua cửa khẩu phụ biên giới trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Báo Đồng Tháp, Đài PTTH tỉnh;
- Công báo tỉnh, website tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH-HSĩ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Châu Hồng Phúc

 

QUY CHẾ

LỰA CHỌN THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC PHÉP TÁI XUẤT HÀNG HÓA TẠM NHẬP, TÁI XUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ HÀNG HÓA TẠM NHẬP, TÁI XUẤT THEO GIẤY PHÉP QUA CỬA KHẨU PHỤ BIÊN GIỚI TRONG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 26/12 /2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc lựa chọn thương nhân được phép tái xuất hàng hóa tạm nhập, tái xuất có điều kiện và hàng hóa tạm nhập, tái xuất theo Giấy phép qua cửa khẩu phụ biên giới trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thương nhân Việt Nam hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện và kinh doanh tạm nhập, tái xuất theo Giấy phép.

2. Các cơ quan, tổ chức liên quan đến việc lựa chọn thương nhân được phép tái xuất hàng hóa tạm nhập, tái xuất có điều kiện và hàng hóa tạm nhập, tái xuất theo Giấy phép qua cửa khẩu phụ biên giới trong Khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh Đồng Tháp.

3. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc đối tượng áp dụng tại Quy chế này.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Cửa khẩu phụ biên giới tái xuất hàng hóa

Cửa khẩu phụ biên giới trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp được phép tái xuất hàng hóa bao gồm: Cửa khẩu Sở Thượng và Cửa khẩu Thông Bình.

Điều 4. Phân nhóm hàng hóa được phép tái xuất

1. Hàng hoá thuộc Nhóm 1:

Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất theo Giấy phép: hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam; hàng hóa thuộc diện quản lý bằng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Hàng hoá thuộc Nhóm 2:

Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện: hàng thực phẩm đông lạnh, hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt, hàng hóa đã qua sử dụng (quy định tại các Phụ lục VII, VIII, IX ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ- CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương).

Điều 5. Điều kiện lựa chọn thương nhân được phép tái xuất hàng hóa tạm nhập, tái xuất

Thương nhân thực hiện hoạt động tái xuất qua cửa khẩu phụ biên giới tỉnh Đồng Tháp đối với nhóm hàng hóa quy định tại Điều 4 phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Hàng hóa thuộc Nhóm 1:

a) Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

b) Đã được Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất hoặc Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tự động.

2. Hàng hóa thuộc Nhóm 2:

a) Thương nhân Việt Nam được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp).

b) Phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều 23 hoặc Điều 24 hoặc Điều 25 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và được Bộ Công Thương cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa.

Điều 6. Hồ sơ đăng ký để lựa chọn thương nhân được phép tái xuất hàng hóa tạm nhập, tái xuất

1. Trường hợp thương nhân đăng ký tái xuất hàng hóa thuộc Nhóm 1, hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đăng ký tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ biên giới tỉnh Đồng Tháp theo Phụ lục I, nêu rõ loại hàng hóa và cửa khẩu đề nghị tái xuất:

(01 bản chính).

b) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01 bản sao có đóng dấu của thương nhân.

c) Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa do Bộ Công Thương cấp cho thương nhân hoặc Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tự động: 01 bản sao có đóng dấu của thương nhân.

2. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký tái xuất hàng hóa thuộc Nhóm 2, hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đăng ký tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ biên giới tỉnh Đồng Tháp theo Phụ lục II, nêu rõ loại hàng hóa và cửa khẩu đề nghị tái xuất: 01 bản chính.

b) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 01 bản sao có đóng dấu của doanh nghiệp.

c) Giấy chứng nhận Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất do Bộ Công Thương cấp cho doanh nghiệp: 01 bản sao có đóng dấu của doanh nghiệp.

Điều 7. Quy trình công bố thương nhân được phép tái xuất hàng hóa tạm nhập, tái xuất có điều kiện và hàng hóa tạm nhập tái xuất theo Giấy phép

1. Thương nhân đăng ký tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ biên giới tỉnh Đồng Tháp gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Công Thương Đồng Tháp.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương gửi văn bản thông báo để thương nhân hoàn thiện hồ sơ.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, Sở Công Thương trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh danh sách thương nhân đáp ứng đủ điều kiện để thực hiện tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ biên giới.

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách đề nghị của Sở Công Thương, Uỷ ban nhân dân Tỉnh công bố danh sách thương nhân được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ biên giới. Trường hợp từ chối lựa chọn thương nhân, Uỷ ban nhân dân Tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Uỷ ban nhân dân Tỉnh thông báo danh sách thương nhân được phép tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ biên giới tỉnh Đồng Tháp về Bộ Công Thương để phối hợp điều hành.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công Thương

a) Thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, xem xét hồ sơ của thương nhân đăng ký tái xuất hàng hóa tạm nhập, tái xuất có điều kiện và hàng hóa tạm nhập, tái xuất theo Giấy phép; trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh ra quyết định công bố danh sách thương nhân đủ điều kiện được phép tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ biên giới tỉnh Đồng Tháp.

b) Hướng dẫn, ban hành biểu mẫu báo cáo; chế độ thông tin báo cáo định kỳ cho các đơn vị liên quan và thương nhân theo Quy chế này.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện các quy định tại Quy chế này.

d) Theo dõi việc kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ biên giới theo Quy chế này; tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh tình hình tuân thủ quy định pháp luật của thương nhân để điều chỉnh, bổ sung hoặc đưa các thương nhân vi phạm quy định trong hoạt động tạm nhập, tái xuất hàng hóa ra khỏi danh sách.

2. Cục Hải quan Tỉnh

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc tái xuất hàng hóa tạm nhập, tái xuất có điều kiện và hàng hóa tạm nhập, tái xuất theo Giấy phép qua cửa khẩu phụ biên giới tỉnh Đồng Tháp.

b) Báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh khi có thương nhân vi phạm quy định về tái xuất hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc có hiện tượng ách tắc hàng hóa khi tái xuất qua cửa khẩu phụ biên giới tỉnh Đồng Tháp.

c) Định kỳ hàng tháng, phối hợp Sở Công Thương cung cấp thông tin, số liệu thống kê về hoạt động tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ biên giới theo quy định tại Quy chế này.

3. Các cơ quan có liên quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Y tế; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh; Công an Tỉnh; Cục Thuế Tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của các đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương trong việc triển khai thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Điều 9. Trách nhiệm của thương nhân

1. Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định tại Quy chế này khi đăng ký tái xuất hàng hóa tạm nhập, tái xuất có điều kiện và hàng hóa tạm nhập, tái xuất theo Giấy phép.

2. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ kết quả hoạt động kinh doanh hàng tháng trước ngày 05 của tháng kế tiếp và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc hoặc có vấn đề không phù hợp, yêu cầu các tổ chức, cá nhân, đơn vị liên quan báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Công Thương) để tổng hợp, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC I

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ TÁI XUẤT HÀNG HÓA QUA CỬA KHẨU PHỤ BIÊN GIỚI TỈNH ĐỒNG THÁP
(Kèm theo Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

TÊN THƯƠNG NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……/
V/v đăng ký tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ biên giới

….., ngày     tháng     năm 20…

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ TÁI XUẤT HÀNG HÓA QUA CỬA KHẨU PHỤ BIÊN GIỚI TỈNH ĐỒNG THÁP

Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Tháp.

- Tên thương nhân: ....................

- Địa chỉ trụ sở đăng ký kinh doanh: ...................

- Điện thoại: ................. Fax: ........... Email: ..............Website: .............

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ...... do ........... cấp ngày.....

- Ngành, nghề kinh doanh chính: .........................

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Căn cứ Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       /     /2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy chế lựa chọn thương nhân được phép tái xuất hàng hóa tạm nhập, tái xuất có điều kiện và hàng hóa tạm nhập, tái xuất theo Giấy phép qua cửa khẩu phụ biên giới trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp;

(Thương nhân) đề nghị Sở Công Thương trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho phép thực hiện hoạt động tái xuất hàng hóa: ....... qua cửa khẩu phụ biên giới ...........

Hồ sơ kèm theo gồm: .........................

(Thương nhân) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các giấy tờ trong hồ sơ gửi kèm Đơn này và cam kết thực hiện theo đúng các quy định về tái xuất hàng hóa tạm nhập, tái xuất qua cửa khẩu phụ biên giới của tỉnh Đồng Tháp; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định đối với nhà nước./.

 

 

Đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký tên và đóng dấu)

 

PHỤ LỤC II

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ TÁI XUẤT HÀNG HÓA QUA CỬA KHẨU PHỤ BIÊN GIỚI TỈNH ĐỒNG THÁP
(Kèm theo Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……/
V/v đăng ký tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ biên giới

….., ngày     tháng     năm 20…

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ TÁI XUẤT HÀNG HÓA QUA CỬA KHẨU PHỤ BIÊN GIỚI TỈNH ĐỒNG THÁP

Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Tháp

- Tên doanh nghiệp: ...................

- Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp: ............

- Điện thoại: ................. Fax: ........... Email: ..............Website: .............

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ...... do ........ cấp ngày.....

- Ngành, nghề kinh doanh chính: .........................

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Căn cứ Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /        /2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy chế lựa chọn thương nhân được phép tái xuất hàng hóa tạm nhập, tái xuất có điều kiện và hàng hóa tạm nhập, tái xuất theo Giấy phép qua cửa khẩu phụ biên giới trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp;

(Doanh nghiệp) đề nghị Sở Công Thương trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho phép thực hiện hoạt động tái xuất hàng hóa: ....... qua cửa khẩu phụ biên giới ...........

Hồ sơ kèm theo gồm: .........................

(Doanh nghiệp) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các giấy tờ trong hồ sơ gửi kèm Đơn này và cam kết thực hiện theo đúng các quy định về tái xuất hàng hóa tạm nhập, tái xuất qua cửa khẩu phụ biên giới của tỉnh Đồng Tháp; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định đối với nhà nước./.

 

 

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký tên và đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2018/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 36/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/12/2018
Ngày hiệu lực 15/01/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 36/2018/QĐ-UBND lựa chọn thương nhân được phép tái xuất hàng hóa Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 36/2018/QĐ-UBND lựa chọn thương nhân được phép tái xuất hàng hóa Đồng Tháp
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 36/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đồng Tháp
Người ký Châu Hồng Phúc
Ngày ban hành 26/12/2018
Ngày hiệu lực 15/01/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 36/2018/QĐ-UBND lựa chọn thương nhân được phép tái xuất hàng hóa Đồng Tháp

Lịch sử hiệu lực Quyết định 36/2018/QĐ-UBND lựa chọn thương nhân được phép tái xuất hàng hóa Đồng Tháp

  • 26/12/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/01/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực