Quyết định 36/2018/QĐ-UBND

Quyết định 36/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 36/2018/QĐ-UBND quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2018/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật X lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn c Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều và biện pháp thi hành Luật X lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điu và biện pháp thi hành Luật X lý vi phạm hành chính;

Xét ý kiến của Giám đốc S Tư pháp tại Tờ trình s 9301/TTr-STP-THPL ngày 26 tháng 9 năm 2018 và đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sa đi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp qun nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Quy chế), cụ thể như sau:

1. Điểm a khon 1 Điều 10 Quy chế được sa đi, bổ sung như sau:

“a) Chtịch Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo công tác thi hành pháp luật xlý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi qun lý của địa phương mình đến Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 05 tháng 7 đi với báo cáo 06 tháng; trước ngày 05 tháng 01 năm tiếp theo đối với báo cáo hàng năm.

2. Điểm b Khon 1 Điều 10 Quy chế được sa đi, b sung như sau:

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp chtrì phối hợp với các phòng ban chuyên môn lập báo cáo tình hình xphạt vi phạm hành chính và báo cáo tình hình áp dụng các biện pháp x lý hành chính tại địa phương: các cơ quan chun môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan được tchức theo ngành dọc đóng trên địa bàn Thành phố báo cáo công tác thi hành pháp luật v xlý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi qun lý của mình gi STư pháp trước ngày 10 tháng 7 đối với báo cáo 06 tháng; trước ngày 10 tháng 01 năm tiếp theo đối với báo cáo hàng năm để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.”

3. Khoản 3 Điều 10 Quy chế được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Thời điểm lấy sliệu đi với báo cáo 06 tháng tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 6 hàng năm; đi với báo cáo hàng năm tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm.”

4. Khoản 4 Điều 10 Quy chế được sửa đổi, bổ sung như sau:

“4. Nội dung báo cáo thực hiện theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 31 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ; hướng dẫn của Bộ Tư pháp và đề nghị của Sở Tư pháp.”

5. Khoản 1 Điều 15 Quy chế được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Chỉ đạo thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính đthực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính; Chương II Nghị định số 81/2013/NĐ-CP , được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Quy chế này.”

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở-ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, phường-xã-thị trn, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2018.

Các nội dung khác của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ginguyên giá trị hiệu lực thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư pháp và Cục QLXLVPHC&TDTHPL, Cục Kiểm tra văn bản, Cục Công tác phía Nam;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- TT Hội đồng nhân dân TP;
- TT UB: CT
, các PCT;
- TAND TP. Viện KSND TP;
- Ban Pháp chế HĐND TP;
- Sở Tư pháp: THPL, Kiểm tra văn bản;
- VPUB: Các PVP; các Phòn
g Chuyên viên;
- Trung tâm Công báo, Tin học TP;
- Ban Tiếp công dân TP;
- Lưu: VT, (NCPC-TNh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Cách Mạng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu36/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2018
Ngày hiệu lực15/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 36/2018/QĐ-UBND quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Hồ Chí Minh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 36/2018/QĐ-UBND quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu36/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýHuỳnh Cách Mạng
       Ngày ban hành02/10/2018
       Ngày hiệu lực15/10/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 36/2018/QĐ-UBND quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 36/2018/QĐ-UBND quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Hồ Chí Minh

           • 02/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực