Quyết định 36/2019/QĐ-UBND

Quyết định 36/2019/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền quyết định áp dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Quyết định 36/2019/QĐ-UBND bảo trì tài sản hạ tầng giao thông đường thủy nội địa Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2019/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG HÌNH THỨC BẢO TRÌ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2018 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa;

Căn cứ Nghị định 159/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa;

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BGTVT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ Giao thông vận ti về tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 87/Tr-SGTVT ngày 23 tháng 8 năm 2019; của Sở Tư pháp tại Báo cáo thm định số 44/BCTĐ-STP ngày 13 tháng 8 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định áp dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa trên các tuyến đường thủy nội địa địa phương (theo danh mục công bố tuyến đường thủy nội địa địa phương của Ủy ban nhân dân thành phố).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan tới công tác quản lý và bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa trên các tuyến đường thủy nội địa địa phương (theo danh mục công bố tuyến đường thủy nội địa địa phương của Ủy ban nhân dân thành phố).

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa địa phương

1. Hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa địa phương là các hình thức: Bảo trì theo chất lượng thực hiện, bảo trì theo khối lượng thực tế và bảo trì kết hợp tận thu sản phẩm theo quy định tại Điểm a, b, c Khoản 2 Điều 8 và Điều 10 Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 31/3/2018 của Chính phủ về quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa.

2. Việc áp dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa địa phương phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, các quy trình, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật và phù hợp với điều kiện thực tế của các tuyến đường thủy nội địa.

3. Việc quyết định hình thức bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa địa phương có thể thực hiện định kỳ hàng năm hoặc quyết định 01 lần cho nhiều năm nhưng phải được thực hiện trước khi lập kế hoạch bảo trì đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 4. Phân cấp thẩm quyền quyết định việc áp dụng hình thc bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa địa phương

1. Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp thẩm quyền cho Sở Giao thông vận tải quyết định việc áp dụng đối với các hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa địa phương sau:

- Bảo trì theo chất lượng thực hiện;

- Bảo trì theo khối lượng thực tế.

2. Đối với việc áp dụng hình thức bảo trì kết hợp tận thu sản phẩm: Sở Giao thông vận tải lập danh mục chi tiết các tuyến đường thủy nội địa có thể áp dụng hình thức bảo trì kết hợp tận thu sản phẩm, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Điều 5. Trách nhiệm Sở Giao thông vận tải

1. Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu việc quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tng giao thông đường thủy nội địa địa phương theo đúng quy định của pháp luật, trình tự, quy trình, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật nhằm duy trì tình trạng kỹ thuật của tài sản, bảo đảm hoạt động bình thường và an toàn khi sử dụng, khai thác.

2. Quyết định việc áp dụng các hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa địa phương được phân cấp theo Quyết định này; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Trên cơ sở quyết định áp dụng các hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, lập kế hoạch bảo trì đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

4. Đối với các tuyến đường thủy nội địa địa phương có thể áp dụng hình thức bảo trì kết hp tận thu sản phẩm: Lập danh mục chi tiết các tuyến có thể áp dụng hình thức này, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 26 Nghị định 159/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa

Điều 6. Trách nhiệm Sở Kế hoch và Đầu tư, Sở Tài chính

Trên cơ sở các hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa do Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Giao thông vận tải quyết định, phối hp với Sở Giao thông vận tải trong quá trình lập, thẩm định kế hoạch bảo trì đường thủy nội địa địa phương, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt theo quy định.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2019.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các tchức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Chính phủ;
- Vụ pháp chế - Bộ Giao thông vận tải;
- Cục ĐTNĐ Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND Thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND Thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Công báo thành phố; Báo HP;
- C
ng Thông tin điện t thành phố;
- Đài Phát thanh và Truyền hình HP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu36/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2019
Ngày hiệu lực10/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 36/2019/QĐ-UBND bảo trì tài sản hạ tầng giao thông đường thủy nội địa Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 36/2019/QĐ-UBND bảo trì tài sản hạ tầng giao thông đường thủy nội địa Hải Phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu36/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành30/09/2019
        Ngày hiệu lực10/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 36/2019/QĐ-UBND bảo trì tài sản hạ tầng giao thông đường thủy nội địa Hải Phòng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 36/2019/QĐ-UBND bảo trì tài sản hạ tầng giao thông đường thủy nội địa Hải Phòng

            • 30/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực