Quyết định 36/2019/QĐ-UBND

Quyết định 36/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 72/2017/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích tháp Pô Klong Garai, tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 36/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định về phí thăm quan tháp Pô Klong Garai Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2019/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 01 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 72/2017/QĐ-UBND NGÀY 21/8/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THĂM QUAN DI TÍCH THÁP PÔ KLONG GARAI, TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25/11/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hưng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/ 2019 của Hội đồng nhân dân tnh Sửa đổi, b sung một số điều của Nghị quyết s 32/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích tháp Pô Klong Garai, tỉnh Ninh Thuận;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình s 92/TTr-SVHTTDL ngày 22/7/2019 và Báo cáo thẩm định s 923/BC-STP ngày 14/5/2019 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, b sung Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích tháp Pô Klong Garai, tnh Ninh Thuận

“1. Mức thu

a) Người lớn (từ đủ 16 tuổi trở lên): 20.000 đồng/người/lượt.

b) Trẻ em (từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi): 10.000 đồng/người/lượt.”

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hp với Sở Tài chính, Cục Thuế triển khai việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích tháp Pô Klong Garai theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 8 năm 2019.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban ngành thuộc tnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ pháp chế - Bộ Tài chính;
- Vụ pháp chế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND t
nh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- TT HĐND các huyện, th
ành phố;
- Tr
ung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở TTTT);
- Cổng TTĐT t
nh;
- VPUB: PVP (HTMN), VXNV;
- Lưu: VT
. My

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu36/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2019
Ngày hiệu lực11/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 36/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định về phí thăm quan tháp Pô Klong Garai Ninh Thuận


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 36/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định về phí thăm quan tháp Pô Klong Garai Ninh Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu36/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýLê Văn Bình
       Ngày ban hành01/08/2019
       Ngày hiệu lực11/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 36/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định về phí thăm quan tháp Pô Klong Garai Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 36/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định về phí thăm quan tháp Pô Klong Garai Ninh Thuận

           • 01/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực