Quyết định 36/2020/QĐ-UBND

Quyết định 36/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 44/2013/QĐ-UBND quy định về công tác văn thư, lưu trữ của thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 36/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 44/2013/QĐ-UBND thành phố Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2020/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2013/QĐ-UBND NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA UBND THÀNH PHỐ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2502/TTr-SNV ngày 08 tháng 9 năm 2020 và kết quả ý kiến của các thành viên UBND thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ của thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 10 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ;
- Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước;
- TTTU, TT HĐND thành phố;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án trực thuộc thành phố;
- Các hội được giao biên chế cấp thành phố;
- Các cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- UBND các phường, xã;
- Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng;
- Báo Đà Nẵng; Đài PTTH Đà Nẵng;
- Lưu: VT, SNV(2). (135)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu36/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2020
Ngày hiệu lực19/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 36/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 44/2013/QĐ-UBND thành phố Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 36/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 44/2013/QĐ-UBND thành phố Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu36/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýHuỳnh Đức Thơ
        Ngày ban hành08/10/2020
        Ngày hiệu lực19/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 36/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 44/2013/QĐ-UBND thành phố Đà Nẵng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 36/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 44/2013/QĐ-UBND thành phố Đà Nẵng

              • 08/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/10/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực