Quyết định 36/QĐ-UBND

Quyết định 36/QĐ-UBND năm 2018 về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực trong năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 36/QĐ-UBND 2018 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực Ủy ban Quận 4 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 4

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/QĐ-UBND

Quận 4, ngày 10 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 HẾT HIỆU LỰC TRONG NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp Quận 4 tại Tờ trình số 09/TTr-PTP ngày 05 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 4 hết hiệu lực trong năm 2017 (đính kèm Danh mục văn bản).

Điều 2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 4 chịu trách nhiệm niêm yết và đăng tải Quyết định này tại trụ sở và trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 4.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 4, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Sở Tư pháp Thành phố (Phòng KTrVB);
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- TT.Quận ủy Quận 4;
- TT. HĐND Quận 4;
- TT. UBND Quận 4;
- VPHĐND&UBND: CPVP;
- Lưu: VT, N (80b)

CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Quân

 

Mu s: 03
Ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUT CA ỦY BAN NHÂN DÂN QUN 4 HT HIỆU LC TOÀN BỘ TRONG NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 40/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4)

A. VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017:

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND ngày 14/4/2010

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 4.

Bị thay thế bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 4

25/4/2017

02

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

Quyết định ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Quận 4

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 4

01/6/2017

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN B TRƯỚC NGÀY 01/01/2017:

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Không có văn bản thuộc đối tượng của kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu36/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2018
Ngày hiệu lực10/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 36/QĐ-UBND 2018 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực Ủy ban Quận 4 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 36/QĐ-UBND 2018 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực Ủy ban Quận 4 Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu36/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýTrần Hoàng Quân
       Ngày ban hành10/01/2018
       Ngày hiệu lực10/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 36/QĐ-UBND 2018 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực Ủy ban Quận 4 Hồ Chí Minh

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 36/QĐ-UBND 2018 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực Ủy ban Quận 4 Hồ Chí Minh

        • 10/01/2018

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 10/01/2018

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực