Quyết định 36/QĐ-VTLTNN

Quyết định 36/QĐ-VTLTNN năm 2012 quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công, viên chức thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

Nội dung toàn văn Quyết định 36/QĐ-VTLTNN năm 2012 nâng bậc lương trước thời hạn


BỘ NỘI VỤ
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ
NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 36/QĐ-VTLTNN

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

CỤC TRƯỞNG CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 89/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1270/QĐ-BNV ngày 23 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Nội vụ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 222/QĐ-VTLTNN ngày 13 tháng 11 năm 2006 của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức thuộc Cục.

Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Đảng ủy Cục;
- Công đoàn Cục;
- Đoàn TNCS HCM Cục;
- Lưu: VT, TCCB.

CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Minh Hương

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 36/QĐ-VTLTNN ngày 20 tháng 02 năm 2012 của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước)

Để động viên công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, theo quy định tại Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và Quyết định số 1270/QĐ-BNV ngày 23 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Nội vụ, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước quy định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức thuộc Cục như sau:

Chương 1.

ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Điều 1. Đối tượng

1. Công chức, viên chức trong chỉ tiêu biên chế và được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ trong các tổ chức, đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Cục.

2. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các tổ chức, đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Cục đã được thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo ngạch, bậc công chức, viên chức.

Điều 2. Điều kiện áp dụng

Công chức, viên chức, lao động hợp đồng quy định tại Điều 1 (sau đây gọi chung là công chức, viên chức) được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sau:

1. Trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng không có sai phạm phải xử lý bằng các hình thức kỷ luật quy định tại Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền; được công nhận một trong các hình thức khen thưởng cá nhân như sau:

a) Được tặng thưởng Huân chương các hạng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ;

b) Được tặng thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh; Giải thưởng Nhà nước;

c) Được tặng thưởng danh hiệu vinh dự Nhà nước; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

d) Được tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

đ) Được tặng thưởng danh hiệu thi đua từ hình thức chiến sỹ thi đua cơ sở trở lên;

e) Được tặng thưởng Giấy khen của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước; Giấy khen của Thủ trưởng đơn vị thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;

g) Trường hợp đặc biệt khác do Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn của Cục và thủ trưởng cơ quan đơn vị nhất trí đề nghị khi xét thấy cần thiết.

2. Mức lương hiện hưởng chưa xếp vào bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và còn thiếu từ 01 tháng đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên (bao gồm cả diện 02 năm và 03 năm) thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định.

Chương 2.

CHỈ TIÊU, CẤP ĐỘ VÀ NGUYÊN TẮC NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

Điều 3. Chỉ tiêu xét nâng bậc lương trước thời hạn

1. Chỉ tiêu công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 5% tổng số công chức, viên chức trong biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị.

2. Các đơn vị có dưới 20 công chức, viên chức thực tế có mặt được trả lương theo chỉ tiêu biên chế giao, hàng năm Cục sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để giao chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc, bảo đảm tổng số người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc ở các đơn vị trực thuộc Cục không vượt quá 5% tổng số công chức, viên chức thực tế có mặt thuộc biên chế được giao của Cục.

Điều 4. Cấp độ thành tích tương ứng với thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn

1. Đối với trường hợp được xét nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định, trong thời gian giữ bậc lương được tặng thưởng một trong những danh hiệu và hình thức khen thưởng sau (xét ưu tiên từ cấp độ thành tích cao nhất trở xuống):

a) Huân chương Sao vàng;

b) Huân chương Hồ Chí Minh;

c) Huân chương Độc lập các hạng;

d) Danh hiệu Anh hùng lao động;

đ) Danh hiệu Nhà giáo nhân dân; Nhà giáo ưu tú;

e) Huân chương lao động các hạng;

g) Giải thưởng Hồ Chí Minh; Giải thưởng Nhà nước;

h) Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc;

i) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

k) 01 năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, các năm còn lại đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

2. Đối với trường hợp được xét nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng so với thời gian quy định, trong thời gian giữ bậc lương được tặng thưởng một trong các danh hiệu và hình thức khen thưởng sau:

a) 01 năm được Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Bằng khen, 01 năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, các năm còn lại đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;

b) 02 năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, các năm còn lại đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

3. Đối với trường hợp được xét nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng so với thời gian quy định, trong thời gian giữ bậc lương được tặng thưởng một trong các danh hiệu và hình thức khen thưởng sau:

a) 01 năm được Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Bằng khen, các năm còn lại đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;

b) 01 năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, các năm còn lại đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;

c) 02 năm (đối với đối tượng 03 năm được nâng một bậc lương) liên tục đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 01 năm (đối với đối tượng 02 năm được nâng một bậc lương) đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và được Cục trưởng hoặc Thủ trưởng đơn vị tặng Giấy khen.

Căn cứ tiêu chuẩn trên đây, trong quá trình triển khai thực hiện, người đứng đầu các đơn vị, tổ chức trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước trực tiếp quản lý công chức, viên chức xem xét để đưa vào danh sách những người được xét nâng bậc lương trước thời hạn của đơn vị mình (theo thành tích từ cao nhất trở xuống) nhưng không được quá chỉ tiêu quy định tại Điều 3.

Điều 5. Nguyên tắc nâng bậc lương trước thời hạn

1. Việc xem xét, nâng bậc lương trước thời hạn phải đảm bảo tính công bằng, dân chủ, công khai, động viên khích lệ phong trào thi đua nhằm hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.

2. Việc nâng bậc lương trước thời hạn được xét từ thành tích xuất sắc cao đến thành tích thấp hơn. Khi đã có quyết định bổ nhiệm ngạch sau khi đạt kết quả kỳ thi nâng ngạch, quyết định nâng bậc lương thường xuyên hoặc nâng bậc lương trước thời hạn thì các thành tích công tác được khen thưởng trước đó không được tính vào thành tích được xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với các lần sau.

3. Đảm bảo số người được nâng bậc lương trước thời hạn không vượt quá tỷ lệ 5% biên chế trả lương của đơn vị.

4. Thời điểm tính hưởng bậc lương mới do được nâng bậc lương trước thời hạn được tính kể từ ngày công chức, viên chức có số tháng giữ bậc lương cũ cộng với số tháng được nâng bậc lương trước thời hạn bằng số tháng theo quy định để được nâng bậc lương thường xuyên. Trường hợp ngày ký quyết định nâng bậc lương trước thời hạn sau thời điểm được tính hưởng bậc lương mới thì công chức, viên chứ được truy lĩnh tiền lương và truy lĩnh nộp bảo hiểm xã hội phần chênh lệch tiền lương tăng thêm giữa bậc lương mới so với bậc lương cũ.

Điều 6. Ưu tiên trong bình xét nâng bậc lương trước thời hạn

1. Xét hết đối tượng có cấp độ thành tích được nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng mới xét đến đối tượng có cấp độ thành tích được nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng và cuối cùng là 06 tháng.

2. Trường hợp trong một lần xét nâng bậc lương, số người đủ tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc nhiều hơn tỷ lệ quy định thì ưu tiên những người có thành tích cao hơn.

Trường hợp có từ hơn hai người đạt tiêu chuẩn ngang nhau mà không đủ chỉ tiêu để nâng bậc lương trước thời hạn cho tất cả, thì ưu tiên theo thứ tự sau:

a) Công chức, viên chức nữ;

b) Công chức, viên chức tuổi cao hơn (trừ trường hợp được nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu ở mức có lợi hơn);

c) Công chức, viên chức ngoài thành tích được dùng làm căn cứ để xét nâng bậc lương trước thời hạn còn có nhiều thành tích khác hơn;

d) Công chức, viên chức có công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến trong công tác được ứng dụng và mang lại hiệu quả rõ rệt (được Hội đồng khoa học của Cục hoặc cấp có thẩm quyền xác nhận);

đ) Công chức, viên chức có thâm niên công tác nhiều hơn;

e) Công chức, viên chức chưa được nâng bậc lương trước thời hạn lần nào.

Điều 7. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu

1. Công chức, viên chức chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc hoàn thành nhiệm vụ được giao, không có sai phạm xử lý bằng các hình thức kỷ luật theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền và tại thời điểm có thông báo nghỉ hưu còn thiếu từ 01 tháng đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên thì được nâng một bậc lương trước thời hạn (không tính vào tỷ lệ 5%).

2. Trường hợp công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và có thông báo nghỉ hưu, thì được thực hiện một chế độ nâng bậc lương trước thời hạn có lợi nhất.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Quy trình xét nâng bậc lương trước thời hạn

1. Các tổ chức, đơn vị thuộc Cục phổ biến quán triệt cho công chức, viên chức trong đơn vị mình để thực hiện Quyết định này.

Người đứng đầu các tổ chức, đơn vị thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước căn cứ vào quy định này và chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn được Cục giao thống nhất với cấp ủy, công đoàn cùng cấp, tổ chức bình chọn hàng năm đối với công chức, viên chức đủ điều kiện để đề nghị Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn của Cục xem xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Chỉ tiêu xét nâng bậc lương trước thời hạn tính đến ngày 31 tháng 12 của năm được xét. Danh sách đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn được gửi về Phòng Tổ chức - Cán bộ Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước vào tháng 01 của năm liền kề để tổng hợp trình Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn của Cục.

2. Người đứng đầu các tổ chức, đơn vị thuộc Cục có văn bản đề nghị xem xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức của đơn vị mình đạt tiêu chuẩn (kèm theo văn bản chứng nhận thành tích khen thưởng) gửi Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn của Cục. Nếu quá thời hạn quy định trên thì coi như đơn vị không có nhu cầu xét nâng bậc lương trước thời hạn cho công chức, viên chức thuộc đơn vị mình quản lý.

3. Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn của Cục căn cứ 5% tổng số công chức, viên chức trong biên chế trả lương của khối cơ quan Cục, đơn vị và tổ chức thuộc Cục, định kỳ hàng năm họp vào đầu Quý I để xem xét, bình chọn các công chức, viên chức đạt thành tích và có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và đề nghị Cục trưởng ra quyết định nâng bậc lương trước thời hạn.

4. Căn cứ kết luận của Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn của Cục, Phòng Tổ chức - Cán bộ dự thảo Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, trình Cục trưởng xem xét, quyết định.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện, Phòng Tổ chức - Cán bộ tổng hợp các nội dung phản ánh, kiến nghị của công chức, viên chức thuộc Cục để trình Cục trưởng xem xét, giải quyết.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/QĐ-VTLTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu36/QĐ-VTLTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2012
Ngày hiệu lực20/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/QĐ-VTLTNN

Lược đồ Quyết định 36/QĐ-VTLTNN năm 2012 nâng bậc lương trước thời hạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 36/QĐ-VTLTNN năm 2012 nâng bậc lương trước thời hạn
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu36/QĐ-VTLTNN
     Cơ quan ban hànhCục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
     Người kýVũ Thị Minh Hương
     Ngày ban hành20/02/2012
     Ngày hiệu lực20/02/2012
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật10 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 36/QĐ-VTLTNN năm 2012 nâng bậc lương trước thời hạn

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 36/QĐ-VTLTNN năm 2012 nâng bậc lương trước thời hạn

        • 20/02/2012

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 20/02/2012

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực