Quyết định 360/QĐ-UBND

Quyết định 360/QĐ-UBND năm 2017 về cho hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thường trực 24/24 giờ đối với công, viên chức Trung tâm Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 360/QĐ-UBND 2017 chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp Sở Lao động Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 360/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 27 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO HƯỞNG CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI THEO NGHỀ; PHỤ CẤP THƯỜNG TRỰC 24/24 GIỜ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI TRỰC THUỘC SLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập;

Căn c Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối vi công chức, viên chức và người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 26/02/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg của Th tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 145/TTr-SNV ngày 19/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thường trực 24/24 giờ kể từ ngày 01/7/2017 đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc theo chế độ hợp đng, điều động, biệt phái đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ (sau đây gọi chung là công chức, viên chức) làm công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ tại Trung tâm Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cụ thể:

1. Phụ cấp ưu đãi theo nghề

a) Mức phụ cấp 70% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp người bệnh HIV/AIDS, người khuyết tật đặc biệt nặng.

b) Mức phụ cấp 60% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp cho người cao tuổi không tự phục vụ được, trẻ em dưới 04 tuổi.

c) Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với công chức, viên thường xuyên, trực tiếp xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp người khuyết tật nặng.

d) Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp trẻ em từ 4 tuổi trở lên, đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp, người cao tuổi.

đ) Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với công chức, viên chức quản lý làm phục vụ không trực tiếp xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc, nuôi dưng, trợ giúp đối với người nhiễm HIV/AIDS, người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng; người cao tuổi không tự phục vụ được, trẻ em dưới 04 tuổi.

e) Mức phụ cấp 20% áp dụng đối với công chức, viên chức không trực tiếp làm chuyên môn công tác xã hội và y tế; công chức, viên chức công tác xã hội và y tế làm công tác quản lý, phục vụ tại các cơ sở.

2. Chế độ phụ cấp thường trực 24/24 giờ

a) Mức phụ cấp thường trực ngày thường: Là mức bình quân người/phiên trực vào ngày thường: Mức hưởng 65.000đ/người/phiên trực.

b) Mức phụ cấp thường trực ngày nghỉ, ngày lễ: Vào ngày nghỉ tiêu chuẩn hàng tuần (thứ 7, chủ nhật) bằng 1,3 lần phụ cấp thường trực ngày thường; trực ngày lễ, ngày tết mức phụ cấp bằng 1,8 lần phụ cấp thường trực ngày thường.

c) Hỗ trợ tiền ăn ca trực: Người lao động thường trực 24/24 giờ được hỗ trợ tiền ăn 15.000 đồng/người/phiên trực.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh về việc cho hưởng phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp; phụ cấp thường trực 24/24 giờ đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm Công tác xã hội, Trung tâm Chăm sóc trẻ em khuyết tật trực thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.

Điều 3. Thủ trưởng cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trung tâm Công tác xã hội và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC.
Bản điện tử:
- CT, c
ác PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 360/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu360/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2017
Ngày hiệu lực27/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 360/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 360/QĐ-UBND 2017 chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp Sở Lao động Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 360/QĐ-UBND 2017 chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp Sở Lao động Bắc Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu360/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
       Người kýNguyễn Văn Linh
       Ngày ban hành27/06/2017
       Ngày hiệu lực27/06/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 360/QĐ-UBND 2017 chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp Sở Lao động Bắc Giang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 360/QĐ-UBND 2017 chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp Sở Lao động Bắc Giang

          • 27/06/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 27/06/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực