Quyết định 360/QĐ-UBND

Quyết định 360/QĐ-UBND năm 2019 quy định về mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Quyết định 360/QĐ-UBND 2019 mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 360/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 02 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUY ĐỊNH LÃI SUẤT CHO VAY TỐI THIỂU TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH ĐỒN THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-UBND-HC ngày 13 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp;

Xét đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp, như sau:

1. Mức lãi suất cho vay 6%/năm áp dụng đối với các dự án đầu tư vào lĩnh vực: môi trường, giáo dục, thể dục - thể thao, y tế.

2. Mức lãi suất cho vay áp dụng đối với các dự án đầu tư còn lại thuộc Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành, như sau:

- Lãi suất cho vay trung hạn: 7,6%/năm.

- Lãi suất cho vay dài hạn: 8,2%/năm.

3. Lãi suất nợ quá hạn tính bằng 150% lãi suất cho vay quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và được ghi trong hợp đồng tín dụng.

Điều 2. Lãi suất cho vay đối với từng dự án cụ thể do người quyết định cho vay quyết định nhưng không được thấp hơn lãi suất cho vay tối thiểu quy định tại Điều 1 Quyết định này và được ổn định trong cả thời hạn vay vốn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 45/QĐ-UBND-HC ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp.

Điều 4. Quy định chuyển tiếp

Đối với các dự án đã ký kết Hợp đồng tín dụng trước khi Quyết định này có hiệu lực thì vẫn áp dụng theo mức lãi suất cho vay đã ký kết theo Hợp đồng tín dụng.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các PCT/UBND Tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố ;
- Lưu VT, KT-HSĩ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 360/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu360/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/05/2019
Ngày hiệu lực02/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 360/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 360/QĐ-UBND 2019 mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 360/QĐ-UBND 2019 mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu360/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýNguyễn Văn Dương
        Ngày ban hành02/05/2019
        Ngày hiệu lực02/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 360/QĐ-UBND 2019 mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Tháp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 360/QĐ-UBND 2019 mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Tháp

            • 02/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực