Quyết định 3600/QĐ-BYT

Quyết định 3600/QĐ-BYT năm 2021 về phân bổ vắc xin phòng COVID-19 AstraZenceca đợt 15 và đợt 16 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3600/QĐ-BYT 2021 phân bổ vắc xin phòng COVID19 AstraZenceca đợt 15


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3600/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ASTRAZENECA ĐỢT 15 VÀ ĐỢT 16

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 và Quyết định 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân bổ vắc xin COVID-19 Vaccine AstraZeneca đợt 15 (nguồn vắc xin do VNVC nhập khẩu) và đợt 16 (nguồn vắc xin từ COVAX Facility) cho các đơn vị, địa phương như sau:

1. Phân bổ cho các các tỉnh, thành phố theo Phụ lục 1 đính kèm.

2. Phân bổ cho các đơn vị theo Phụ lục 2 đính kèm.

Điều 2.

1. Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phối hợp với Dự án TCMR khu vực thực hiện tiếp nhận, bảo quản, gửi mẫu kiểm định chất lượng và vận chuyển vắc xin tới các khu vực để phân bổ cho các đơn vị theo danh sách tại Điều 1.

2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tiếp nhận, bảo quản theo hướng dẫn của nhà sản xuất và tổ chức triển khai tiêm chủng ngay số vắc xin được phân bổ theo Khoản 1 Điều 1 cho các đối tượng theo đúng Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ; Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 và lực lượng được điều động hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố tại Phụ lục 3 đủ điều kiện tiêm chủng thì chủ động liên hệ với Sở Y tế trên địa bàn để tiếp nhận vắc xin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tổ chức tiêm chủng cho nhân viên đơn vị mình. Sở Y tế phân công đơn vị đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn tổ chức tiêm chủng cho các đơn vị tại Phụ lục 3 không tự tổ chức tiêm chủng được.

3. Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế tại Khoản 2 Điều 1 tổ chức tiếp nhận, bảo quản và tiêm vắc xin cho các cơ quan Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ trên địa bàn, Tập đoàn, Tổng Công ty (công lập và tư nhân), Tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao... theo qui định tại Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ, Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế; lực lượng được điều động hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 và tiêm cho cán bộ, nhân viên của đơn vị mình.

Đối với đơn vị trực thuộc Bộ Y tế tại Phụ lục 3 trên địa bàn Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh chủ động liên hệ với các đơn vị tại Khoản 2 Điều 1 để tổ chức tiêm chủng cho nhân viên của đơn vị mình nếu không tự tổ chức tiêm chủng được hoặc tiếp nhận vắc xin để tiêm cho nhân viên của đơn vị mình nếu đủ điều kiện tiêm chủng.

Trường hợp các đơn vị không sử dụng hết vắc xin hoặc có nhu cầu sử dụng thêm thì phối hợp với Dự án TCMR Quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh để chủ động điều phối, tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng ưu tiên khác theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ, Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế, đảm bảo sử dụng vắc xin hiệu quả.

4. Cục Quân y, Bộ Quốc phòng và Cục Y tế, Bộ Công an chủ động liên hệ với Dự án TCMR Quốc gia để tiếp nhận và tiêm vắc xin cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý.

5. Các đơn vị, địa phương tổ chức tiêm ngay số vắc xin phòng COVID-19 được phân bổ, hoàn thành trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn.

6. Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia, TCMR khu vực, các đơn vị, địa phương tiếp nhận, sử dụng vắc xin chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, báo cáo theo từng nguồn vắc xin được phân bổ (bao gồm các vắc xin đã điều phối giữa các đơn vị, địa phương); thực hiện báo cáo kết quả tiêm chủng về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) và Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur phân theo vùng quản lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur; Cục trưởng Cục Quân y, Bộ Quốc phòng; Cục Y tế, Bộ Công an và Thủ trưởng các đơn vị tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
Như Điều 4;
Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
PTTg Vũ Đức Đam  báo cáo);
BT. Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
Các Đ/c Thứ trưởng;
Văn phòng Chính phủ;
SYT, TTKSBT tỉnh, TP, các Viện, Bệnh viện tại Điều 1 (để thực hiện);
Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế tại phụ lục 3  thực hiện);
Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

PHỤ LỤC 1

PHÂN BỔ CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3600/QĐ-BYT ngày 28/7/2021 của Bộ Y tế)

 TT

Các địa phương, đơn vị

Vắc xin AstraZeneca

Tổng

Nguồn VNVC nhập khẩu

Đợt 15

Nguồn COVAX Facility

Đợt 16

1

Tỉnh Phú Thọ

19.000

19.000

38.000

 

PHỤ LỤC 3

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3600/QĐ-BYT ngày 28/7/2021 của Bộ Y tế)

TT

Đơn vị

1

Bệnh viện 71 Trung ương

2

Bệnh viện 74 Trung ương

3

Bệnh viện Châm cứu Trung ương

4

Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam

5

Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Trung ương

6

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới

7

Bệnh viện Mắt Trung ương

8

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa

9

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập

10

Bệnh viện Phụ - Sản Trung ương

11

Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương Hà Nội

12

Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương

13

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

14

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2

15

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí

16

Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương

17

Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương

18

Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên NXB Y học

19

Công ty TNHH Một thành viên NXB y học

20

Công ty TNHH Một thành viên vắc xin Pateur Đà Lạt

21

Học viện Y - dược học cổ truyền Việt Nam

22

Tạp chí Y Dược học

23

Tổng Công ty Dược Việt Nam - Công ty cổ phần

24

Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người

25

Trung tâm Nghiên cứu, sản xuất vắc xin và Sinh phẩm y tế

26

Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc

27

Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung

28

Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ

29

Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây nguyên

30

Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực thành phố Hồ Chí Minh

31

Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương

32

Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị y tế

33

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

34

Trường Đại học Dược Hà Nội

35

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng

36

Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương

37

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

38

Trường Đại học Y Dược Thái Bình

39

Trường Đại học Y tế công cộng

40

Viện chiến lược và chính sách y tế

41

Viện Dinh dưỡng

42

Viện Dược liệu

43

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

44

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

45

Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh

46

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

47

Viện Pháp y Quốc gia

48

Viện Pháp Y Quốc gia chi nhánh Hồ Chí Minh

49

Viện Pháp y tâm thần Trung ương

50

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa

51

Viện Pháp Y tâm thần Trung ương Nghệ An

52

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn

53

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng thành phố Hồ Chí Minh

54

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

55

Viện Trang thiết bị và Công trình y tế

56

Viện vắc xin và sinh phẩm y tế

57

Viện Y học Biển

58

Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3600/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3600/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2021
Ngày hiệu lực28/07/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(05/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3600/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 3600/QĐ-BYT 2021 phân bổ vắc xin phòng COVID19 AstraZenceca đợt 15


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3600/QĐ-BYT 2021 phân bổ vắc xin phòng COVID19 AstraZenceca đợt 15
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3600/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýTrương Quốc Cường
        Ngày ban hành28/07/2021
        Ngày hiệu lực28/07/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (05/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 3600/QĐ-BYT 2021 phân bổ vắc xin phòng COVID19 AstraZenceca đợt 15

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 3600/QĐ-BYT 2021 phân bổ vắc xin phòng COVID19 AstraZenceca đợt 15

              • 28/07/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/07/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực