Quyết định 3608/QĐ-UBND

Quyết định 3608/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 3608/QĐ-UBND 2017 hỗ trợ nhà ở hộ nghèo theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3608/QĐ-UBND

An Giang, ngày 01 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH SÁCH HỖ TRỢ NHÀ Ở ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2015/QĐ-TTG NGÀY 10/8/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 2472/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở giai đoạn 2016 – 2020 (đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015) trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1927/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh An Giang về việc phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 134/TTr-SXD ngày 20 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh danh sách hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017 cho các huyện: Tri Tôn Và Chợ Mới (Danh sách theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở lao động Thương binh và Xã hội, các ngành có liên quan và UBND các huyện: Tri Tôn và Chợ Mới khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các huyện: Tri Tôn, Chợ Mới chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh An Giang;
- Các sở: XD, LĐTBXH, TC, KHĐT;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Ngân hàng CSXH chi nhánh An Giang;
- UBND các huyện, thị xã;
- VP.UBND tỉnh: LĐVP, P.KTTH, KTN, KGVX;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

DANH SÁCH

ĐIỀU CHỈNH HỘ NGHÈO CÓ NHU CẦU HỖ TRỢ TỪ SỬA CHỮA SANG XÂY DỰNG MỚI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2015/QĐ-TTG
 (Kèm theo Quyết định số 3608/QĐ-UBND ngày 01/ 12/2017 của UBND tỉnh An Giang)

STT huyện

STT

Hộ nghèo theo DS được phê duyệt tại Quyết định số 2472/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 và QĐ số 3280/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh

Lý do điều chỉnh

Họ và tên hộ nghèo

Địa chỉ

HUYỆN TRI TÔN

31 hộ

 

 

 

1. Xã Lương An Trà

 

 

1

1

Néang Sóc Dem

ấp Giồng Cát

Nhà đã xuống cấp không thể sửa chữa

 

 

2. Xã Châu Lăng

 

 

2

1

Chau Sóc Phol

ấp Tà On

Nhà đã xuống cấp không thể sửa chữa

3

2

Néang Pét

ấp Tà On

Nhà đã xuống cấp không thể sửa chữa

4

3

Chau Lao

ấp Tà On

Nhà đã xuống cấp không thể sửa chữa

5

4

Dương Thị Xuyến

ấp Tà On

Nhà đã xuống cấp không thể sửa chữa

6

5

Neáng Thanh

ấp Tà On

Nhà đã xuống cấp không thể sửa chữa

7

6

Chau Nuôn

ấp Tà On

Nhà đã xuống cấp không thể sửa chữa

8

7

Đặng Hồng Tùng

ấp Tà On

Nhà đã xuống cấp không thể sửa chữa

9

8

Neáng Tiêm

ấp Tà On

Nhà đã xuống cấp không thể sửa chữa

10

9

Neáng Túch

ấp Tà On

Nhà đã xuống cấp không thể sửa chữa

11

10

Chau Linh

ấp Tà On

Nhà đã xuống cấp không thể sửa chữa

12

11

Trần Ngọc Anh

ấp Tà On

Nhà đã xuống cấp không thể sửa chữa

13

12

Chau Hùng

ấp Tà On

Nhà đã xuống cấp không thể sửa chữa

 

 

3. Xã An Tức

 

 

14

1

Nguyễn Văn Hưởng

ấp Ninh Thạnh

Nhà hư hỏng nặng

15

2

Đổ Công Dẫn

ấp Ninh Thạnh

Nhà Dột Nát

16

3

Neáng Nang

ấp Ninh Lợi

Nhà hư hỏng nặng

17

4

Nguyễn Văn Hòa

ấp Ninh Thạnh

Nhà ở hiện nay đang xuống cấp

18

5

Nguyễn Thị Ngời

ấp Ninh Thạnh

Nhà ở hiện nay đang xuống cấp

 

 

4. Lê Trì

 

 

19

1

Neáng Dinh

ấp Sóc Tức

Nhà hư hỏng nặng nên không sửa chữa, xin chuyển sang cất mới đề nghị chuyển sang cất mới

 

 

5. Tân Tuyến

 

 

20

1

Huỳnh Văn Minh

ấp Tân An

Nhà đã xuống cấp không thể sửa chữa

21

2

Huỳnh Văn Cường

ấp Tân An

Nhà đã xuống cấp không thể sửa chữa

22

3

Lê Văn Lủy

ấp Tân Lợi

Nhà đã xuống cấp không thể sửa chữa

23

4

Nguyễn Văn Bình

ấp Tân Lợi

Nhà đã xuống cấp không thể sửa chữa

 

 

6. Thị trấn Ba Chúc

 

 

24

1

Nguyễn Văn Hậu

khóm An Hòa A

Nhà đang hư hỏng, có nguy cơ sụp đổ

25

2

Châu Thị Gái

khóm An Hòa A

Nhà đang hư hỏng, có nguy cơ sụp đổ

 

 

7. Thị trấn Tri Tôn

 

 

26

1

Nguyễn Thị Tiếp (Con là: Võ Văn Dổng)

Khóm V

Nhà đã xuống cấp không thể sửa chữa xin chuyển sang cất mới, ủy quyền cho con là Võ Văn Dổng sinh năm 1969 đứng ra va y vì chủ hộ lớn tuổi

 

 

8. Xã Lương Phi

 

 

27

1

Chau Đuôl

ấp Tà Miệt

Nhà xuống cấp, bị hư hỏng

28

2

Chau Qunh

ấp Sà Lôn

Nhà xuống cấp, bị hư hỏng

29

3

Chau Pheach

ấp Sà Lôn

Nhà xuống cấp, bị hư hỏng

 

 

9. Xã Tà Đảnh

 

 

30

1

Hồ Văn Ngữa

ấp Tân Bình

Nhà đã xuống cấp, không thể sửa chữa

 

 

10. Xã Cô Tô

 

 

31

1

Chau Pheáp

ấp Tô An

Nhà đã xuống cấp, không thể sửa chữa

HUYỆN CHỢ MỚI

12 hộ

 

 

 

I. Xã Kiến Thành

 

 

32

1

Nguyễn Thị Hằng

Kiến Thuận 1

Nhà đã xuống cấp, không thể sửa chữa

 

 

II. Xã Long Điền B

 

 

33

1

Nguyễn Ngọc Tuyết Tâm

ấp Long Quới 1

Nhà đã xuống cấp, không thể sửa chữa

 

 

III. Long Kiến

 

 

34

1

Huỳnh Văn Hổ

ấp Long Bình

Nhà đã xuống cấp, không thể sửa chữa

35

2

Nguyễn Thanh Tòng

ấp Long An

Nhà đã xuống cấp, không thể sửa chữa

 

 

IV. Xã Hội An

 

 

36

1

Phan Thị Mỹ Linh

ấp Thị 2

Nhà đã xuống cấp, không thể sửa chữa

37

2

Võ Thị Cẩm Định

ấp Thị 2

Nhà đã xuống cấp, không thể sửa chữa

38

3

Lê Văn Hiếu

ấp An Ninh

Nhà đã xuống cấp, không thể sửa chữa

39

4

Trần Thị Liểu

ấp An Ninh

Nhà đã xuống cấp, không thể sửa chữa

40

5

Lê Hồng Phượng

ấp An Ninh

Nhà đã xuống cấp, không thể sửa chữa

41

6

Ngô Văn Phục

ấp An Thái

Nhà đã xuống cấp, không thể sửa chữa

42

7

Hà Kim Phú

ấp An Thịnh

Nhà đã xuống cấp, không thể sửa chữa

43

8

Lê Văn Lâu

ấp An Thịnh

Nhà đã xuống cấp, không thể sửa chữa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3608/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3608/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2017
Ngày hiệu lực01/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3608/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3608/QĐ-UBND 2017 hỗ trợ nhà ở hộ nghèo theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg An Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3608/QĐ-UBND 2017 hỗ trợ nhà ở hộ nghèo theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg An Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3608/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýLê Văn Nưng
       Ngày ban hành01/12/2017
       Ngày hiệu lực01/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3608/QĐ-UBND 2017 hỗ trợ nhà ở hộ nghèo theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg An Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3608/QĐ-UBND 2017 hỗ trợ nhà ở hộ nghèo theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg An Giang

           • 01/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực