Quyết định 361/QĐ-UBND

Quyết định 361/QĐ-UBND năm 2017 về việc cho hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thường trực 24/24 giờ đối với công, viên chức Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 361/QĐ-UBND 2017 chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp Sở Lao động Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 361/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 27 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO HƯỞNG CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI THEO NGHỀ; PHỤ CẤP THƯỜNG TRỰC 24/24 GIỜ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHC TRUNG TÂM CHĂM SÓC VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI TÂM THẦN TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập;

Căn cứ Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 26/02/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg của Th tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 145/TTr-SNV ngày 19/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thường trực 24/24 giờ kđối với công chức, viên chức và người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng, điều động, biệt phái đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ (sau đây gọi chung là công chức, viên chức) làm công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bc Giang, cụ thể:

1. Phụ cấp ưu đãi theo nghề

a) Mức phụ cấp 70% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp người tâm thần.

b) Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với công chức, viên chức quản lý làm phục vụ không trực tiếp xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp đối với người tâm thần.

c) Mức phụ cấp 20% áp dụng đối với công chức, viên chức không trực tiếp làm chuyên môn công tác xã hội và y tế; công chức, viên chức công tác xã hội và y tế làm công tác quản lý, phục vụ tại các cơ sở tâm thn.

2. Chế độ phụ cấp thường trực 24/24 giờ

a) Mức phụ cấp thường trực ngày thường: Là mức bình quân người/phiên trực vào ngày thường: Mức hưởng 65.000đ/người/phiên trực.

b) Mức phụ cấp thường trực ngày nghỉ, ngày lễ: Vào ngày nghỉ tiêu chuẩn hàng tuần (thứ 7, chủ nhật) bằng 1,3 lần phụ cấp thường trực ngày thường; trực ngày lễ, ngày tết mức phụ cấp bằng 1,8 lần phụ cấp thường trực ngày thường.

c) Hỗ trợ tiền ăn ca trực: Người lao động thường trực 24/24 giờ được hỗ trợ tiền ăn 15.000 đồng/người/phiên trực.

Điều 2. Thời điểm hưởng phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp thường trực 24/24 tính từ khi tiếp nhận đối tượng tâm thần của Trung tâm Công tác xã hội chuyển sang.

Điều 3. Thủ trưởng cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC.
Bản điện tử
:
- CT, c
ác PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 361/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu361/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2017
Ngày hiệu lực27/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 361/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 361/QĐ-UBND 2017 chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp Sở Lao động Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 361/QĐ-UBND 2017 chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp Sở Lao động Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu361/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Văn Linh
        Ngày ban hành27/06/2017
        Ngày hiệu lực27/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 361/QĐ-UBND 2017 chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp Sở Lao động Bắc Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 361/QĐ-UBND 2017 chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp Sở Lao động Bắc Giang

           • 27/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực