Quyết định 3614/QĐ-BGTVT

Quyết định 3614/QĐ-BGTVT năm 2013 công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2012 cho Tổng công ty Xây dựng Thăng Long do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3614/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2012 CHO TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THĂNG LONG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BGTVT ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT;

Căn cứ Công văn số 8181/BTC-TCDN ngày 25/6/2013 của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến xếp loại doanh nghiệp năm 2012 đối với Tổng công ty Xây dựng Thăng Long;

Xét đề nghị của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng Thăng Long tại Tờ trình số 54/TCKT-HĐTV ngày 08/4/2013;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2012 cho Tổng công ty Xây dựng Thăng Long như sau:

1. Xếp loại doanh nghiệp:

- Tổng công ty: Xếp loại B

- Công ty mẹ - Tổng công ty: Xếp loại B

2. Xếp loại kết quả hoạt động của Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty: Hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 2. Căn cứ kết quả xếp loại doanh nghiệp nêu tại Điều 1, Tổng công ty Xây dựng Thăng Long thực hiện trích lập Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành Tổng công ty năm 2012 theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Quản lý doanh nghiệp, Tài chính, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Thăng Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Trung tâm Tin học Bộ GTVT;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, QLDN (đcm-05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

 

Thuộc tính văn bản 3614/QĐ-BGTVT
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3614/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/11/2013
Ngày hiệu lực 12/11/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 3614/QĐ-BGTVT năm 2013 xếp loại doanh nghiệp Tổng công ty Thăng Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 3614/QĐ-BGTVT năm 2013 xếp loại doanh nghiệp Tổng công ty Thăng Long
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3614/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Người ký Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành 12/11/2013
Ngày hiệu lực 12/11/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

  • 12/11/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/11/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực