Quyết định 3615/QĐ-BGTVT

Quyết định 3615/QĐ-BGTVT năm 2013 công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2012 cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3615/QĐ-BGTVT năm 2013 xếp loại doanh nghiệp 2012 Tổng công ty Quản lý bay


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3615/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2012 CHO TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BGTVT ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT;

Căn cứ Công văn số 10799/BTC-TCDN ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến xếp loại doanh nghiệp năm 2012;

Xét đề nghị của Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tại Tờ trình số 127/TTr-HĐTV ngày 27/3/2013;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2012 cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam như sau:

1. Xếp loại doanh nghiệp:

- Tổng công ty: Xếp loại A

- Công ty mẹ - Tổng công ty: Xếp loại A

2. Xếp loại kết quả hoạt động của Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Điều 2. Căn cứ kết quả xếp loại doanh nghiệp nêu tại Điều 1, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thực hiện trích lập Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành Tổng công ty năm 2012 với mức trích là 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng chẵn).

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Quản lý doanh nghiệp, Tài chính, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Phạm Quý Tiêu;
- Bộ Tài chính;
- Trung tâm Tin học Bộ GTVT;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, QLDN (đcm-05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3615/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3615/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2013
Ngày hiệu lực12/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3615/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 3615/QĐ-BGTVT năm 2013 xếp loại doanh nghiệp 2012 Tổng công ty Quản lý bay


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3615/QĐ-BGTVT năm 2013 xếp loại doanh nghiệp 2012 Tổng công ty Quản lý bay
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3615/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Hồng Trường
        Ngày ban hành12/11/2013
        Ngày hiệu lực12/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3615/QĐ-BGTVT năm 2013 xếp loại doanh nghiệp 2012 Tổng công ty Quản lý bay

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3615/QĐ-BGTVT năm 2013 xếp loại doanh nghiệp 2012 Tổng công ty Quản lý bay

            • 12/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực