Quyết định 3618/QĐ-UBND

Quyết định 3618/QĐ-UBND năm 2007 phê chuẩn quy chế làm việc, quy trình xét chọn của Hội đồng thi đua khen thưởng mở rộng đề nghị các danh hiệu thi đua năm 2007 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3618/QĐ-UBND phê chuẩn quy chế làm việc quy trình xét chọn Hội đồng thi đua khen thưởng mở rộng đề nghị các danh hiệu thi đua năm 2007


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN GÒ VẤP
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 3618/QĐ-UBND

Gò Vấp, ngày 20 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN QUY CHẾ LÀM VIỆC, QUY TRÌNH XÉT CHỌN CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG MỞ RỘNG ĐỀ NGHỊ CÁC DANH HIỆU THI ĐUA NĂM 2007

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ hướng dẫn số 56/HD-BTĐKT TW ngày 12/01/2006 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ quyết định 169/2006/QĐ-UBND ngày 22/11/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng thi đua - Khen thưởng Quận
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn bản Quy chế làm việc, quy trình xét chọn của Hội đồng thi đua khen thưởng mở rộng để đề nghị các danh hiệu thi đua trong phong trào thi đua yêu nước năm 2007 quận Gò Vấp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND quận Gò Vấp, Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể, đơn vị trực thuộc Quận, Hội đồng thi đua - Khen thưởng Quận và Chủ tịch UBND 16 Phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3; “để thực hiện”
- TT.HĐTĐKT Thành phố; “để báo cáo”  (Đã ký)
- TT Quận ủy, HĐND Quận; “để báo cáo”
- CT, các PCT UBND Quận ; “để báo cáo”
- Lưu: VT, MT.

CHỦ TỊCH
Trương Văn Non

 

QUY CHẾ

LÀM VIỆC, QUY TRÌNH XÉT CHỌN CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG MỞ RỘNG ĐỀ NGHỊ CÁC DANH HIỆU THI ĐUA NĂM 2007

Nhằm đảm bảo xét chọn được những tập thể và cá nhân tiêu biểu nhất trong Phong trào thi đua yêu nước của quận năm 2007 để đề nghị các cấp khen thưởng theo các quy phạm quy định tại Luật thi đua khen thưởng, Nghị định 121/2005/NĐ-CP của Chính phủ và quyết định 169/2006/QĐ-UBND của UBND thành phố Hồ Chí Minh; Hội nghị mở rộng của Hội đồng TĐKT Quận năm 2007 họp ngày 20/12/2007 (sau đây viết tắt là hội đồng) được tiến hành như sau:

I. THẢO LUẬN THỐNG NHẤT QUY CHẾ LÀM VIỆC, QUY TRÌNH XÉT CHỌN CỦA HỘI ĐỒNG, VÀ LÀM VIỆC THEO QUY CHẾ, QUY TRÌNH ĐÃ THỐNG NHẤT.

II. PHẠM VI LÀM VIỆC TƯ VẤN CỦA HỘI ĐỒNG: CHỈ XÉT ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG TẬP THỂ CÓ ĐĂNG KÝ VÀ CÓ BÁO CÔNG HOẶC CHẤM ĐIỂM:

Đối với cá nhân:

Về nguyên tắc hội đồng thống nhất giao Thường trực HĐTĐKT tư vấn cho Chủ tịch HĐTĐKT chọn, đề nghị khen từ bằng khen của UBND Thành phố, Bộ trưởng các cơ quan ngang Bộ trở xuống;

Các trường hợp đề nghị khen từ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên do tập thể hội đồng chọn, (trường hợp HĐ không họp thì thường trực hội đồng tổ chức phiếu xin ý kiến, tổng hợp và báo cáo đề nghị);

Để đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng bộ trong đề nghị xét khen thưởng cá nhân bậc cao nói trên, Thường trực HĐTĐKT giúp Chủ tịch UBND quận báo cáo và tiến hành các thủ tục đề nghị sau khi có văn bản đồng thuận của Ban thường vụ Quận Uỷ.

III. TRÌNH TỰ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG:

1. Chủ tịch Hội đồng điều hành hội nghị, cử Chuyên viên chuyên trách thi đua ghi biên bản tổng hợp, Chuyên viên văn phòng HĐND-UBND ghi kết luận cuối cùng của hội nghị hội đồng.

2. Thường trực HĐTĐKT báo cáo tổng hợp danh sách điểm đánh giá các đơn vị theo từng khối; gồm kết quả khen thưởng năm trước, đơn vị tự đánh giá cho điểm; điểm ngành cấp trên, lãnh đạo trực tiếp, của Thường trực HĐTĐKT, dự kiến kết quả hiệp thương của các ban Đảng Quận ủy đề nghị xét công nhận xây dựng đơn vị Đảng bộ, Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2007 và đề xuất danh hiệu hình thức khen thưởng năm 2007;

3. Việc công nhận và khen thưởng các đơn vị Đảng bộ, Chi bộ trong sạch vững mạnh do Ban thường vụ Quận Uỷ quyết định theo thẩm quyền, tại hội nghị nếu cần Ủy viên HĐTĐKT là Trưởng ban tổ chức Quận Ủy sẽ thay mặt các ban trao đổi lại với đơn vị;

4. Chất vấn và trả lời:

4.1. Thủ trưởng các đơn vị bày tỏ quan điểm của mình về số điểm đánh giá nói phần 2, về dự kiến xét phân loại Đảng bộ, Chi bộ năm 2007 nói phần 3; trình bày bổ sung những điểm nổi bật xuất sắc, những kinh nghiệm sáng kiến hoặc những giải pháp cải tiến công tác phục vụ công vụ và nhân dân có hiệu quả được công nhận, những yếu kém tồn tại cần chú ý khắc phục, (nếu cần và trình bày gọn không quá 5 phút);

4.2. Các cơ quan, đơn vị được chất vấn nói phần 4.1 trên, trả lời công khai các thắc mắc của đơn vị; trường hợp đặc biệt người điều hành hội nghị có thể cho phép cơ quan chất vấn và bị chất vấn đối thoại và trả lời riêng.

5. Các thành viên Hội đồng có quyền yêu cầu thủ trưởng đơn vị và các thành viên khác của hội đồng giải trình việc đánh giá cho đơn vị, cho cụm thi đua (nếu cần). Khi yêu cầu, câu hỏi cần đặt thẳng vấn đề, thủ trưởng đơn vị hoặc đơn vị liên quan giải trình trực tiếp vấn đề được nêu;

6. Kết thúc phần chất vấn, trả lời và giải trình; Chỉ các thành viên HĐTĐKT đánh giá đề nghị và ghi trực tiếp vào cột “Kết luận của Hội đồng” Với các mức Cờ Đơn vị xuất sắc (dẩn đầu cụm), Bằng khen, Đơn vị Xuất sắc của CT.UBNDTP tặng; Đơn vị tiên tiến, Giấy khen của CT.UBND quận, Giấy khen một số mặt vào Bảng tổng kết đánh giá do Thường trực HĐTĐKT phát hành có đóng dấu giáp lai của Văn phòng HĐND-UBND quận (trong hội nghị các thành viên dùng chung một danh sách, nhưng chỉ thành viên hội đồng, danh sách mới có dấu giáp lai);

7. Thường trực hội đồng tổ chức thu phiếu, tổng hợp các kết luận của thành viên Hội đồng đánh giá cho điểm từng đơn vị và công bố công khai. Trong quá trình thu phiếu, tổng hợp điểm Thường trực HĐ có thể huy động các chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND để hỗ trợ. Các chuyên viên được huy động có trách nhiệm bảo mật về các thông tin liên quan.

Danh hiệu và Hình thức khen được coi là kết luận đề nghị của hội đồng khi đơn vị được đa số thành viên hội đồng có mặt suy tôn, (Trường hợp ngang phiếu nhau do Chủ tịch hội đồng kết luận).

IV. QUY TRÌNH CHỌN VÀ ĐỀ NGHỊ CÁC HÌNH THỨC KHEN CHO TẬP THỂ:

Đơn vị có Chi bộ, Đảng bộ phải đạt đơn vị xây dựng Đảng Trong sạch vững mạnh (sau đây viết tắt TSVM) mới xét đến các điều kiện 7.1, 7.2 và 7.3 mà các thành viên hội đồng chọn sau đây:

7.1. Chọn đơn vị có điểm trung bình dẫn đầu của mỗi khối để đề nghị Chủ tịch UBND Thành phố công nhận “Tập thể xuất sắc” và tặng “Cờ đơn vị xuất sắc năm 2007” (Mỗi cụm chọn 1 cờ);

7.1.1. Cờ Thi đua xuất sắc của Chủ tịch UBNDTP tặng cho các đơn vị có tư cách pháp nhân, đạt thành tích dẫn đầu trong các phong trào thi đua của từng khối, từng cụm, từng khu vực có tổ chức giao ước thi đua, được tặng một lá cờ và kèm tiền thưởng theo quy định.

Tiêu chuẩn, điều kiện để xét tặng Cờ Thi đua xuất sắc:

- Đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc nói điểm 7.1.2.

- Hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ công tác được giao trong năm, có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, hiệu suất công tác cao, thuộc loại tiêu biểu xuất sắc của thành phố.

- Có nhân tố mới, mô hình mới, có các biện pháp cải tiến trong công tác và hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các biện pháp làm giảm các tệ nạn xã hội có hiệu quả tốt.

- Thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành, địa phương, xây dựng đơn vị đoàn kết vững mạnh.

- Các cụm thi đua, khối thi đua thuộc Ủy ban nhân dân thành phố được Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố thông báo từ đầu năm; các cụm thi đua, khối thi đua trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, các quận - huyện phải do các cơ quan, đơn vị này phân chia và đăng ký trước với Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố về số lượng các đơn vị trong cụm, khối thi đua ít nhất là 05 đơn vị, nhiều nhất không nên quá 15 đơn vị.

7.1.2. Tập thể Lao động xuất sắc, được cấp giấy chứng nhận và tiền thưởng theo quy định cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

- Đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến, Đơn vị tiên tiến.

- Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nhiệm vụ đối với Nhà nước.

- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả.

- Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

- Có cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và không có cá nhân bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

7.2. Chọn tiếp đơn vị đạt TSVM và có số điểm liền kề được đề nghị cờ đơn vị xuất sắc để công nhận “tập thể đơn vị xuất sắc” và đề nghị “Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố”, trường hợp không đủ điều kiện tặng bằng khen dưới đây thì chỉ đề nghị công nhận “Tập thể xuất sắc” nói điểm 7.1.2;

Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố

Tiêu chuẩn để xét Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố:

- Những tập thể được công nhận Tập thể Lao động xuất sắc 02 năm liền,  cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 02 năm liền, hoặc những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

- Các ấp, khu phố, tổ dân phố, tổ nhân dân văn hóa 5 năm liền.

- Những thành tích cụ thể, đột xuất, gương người tốt, việc tốt tiêu biểu có tác dụng ảnh hưởng trong phạm vi thành phố.

- Những hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình Văn hóa” 10 lần trở lên.

7.3. Chọn tiếp 40% đến 60% đơn vị đạt TSVM (TS trong khối) và có số điểm liền kề công nhận “tập thể đơn vị tiên tiến” và đề nghị Chủ tịch UBND Quận tặng Giấy khen.

Tập thể Lao động tiên tiến, Đơn vị tiên tiến

Được xét tặng hàng năm, được cấp giấy chứng nhận và tiền thưởng theo quy định cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

- Hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả.

- Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

- Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tập thể thuộc lực lượng vũ trang nhân dân đạt các tiêu chuẩn quy định nêu trên có 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” thì được xét tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”.

Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, Đơn vị tiên tiến xét tặng cho các đối tượng sau:

+ Đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh xét tặng cho các đơn vị cơ sở và các đơn vị trực thuộc cơ sở như: công ty, xí nghiệp, phòng, tổ, đội, phân xưởng…

+ Đối với lực lượng vũ trang xét tặng cho tiểu đội, trung đội, đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn và tương đương…

+ Đối với các đơn vị thuộc thành phố xét tặng cho các tập thể, đơn vị thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Văn phòng các sở - ngành và các phòng ban thuộc sở - ngành; đối với cấp quận - huyện là cơ quan Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, các phòng, ban thuộc quận - huyện và các đơn vị trực thuộc, các xã, phường, thị trấn…

+ Đối với đơn vị sự nghiệp xét tặng cho trường học, bệnh viện, viện, trung tâm và đơn vị trực thuộc như: khoa, phòng, tổ bộ môn và tương đương.

7.4. Các đơn vị có Chi bộ, Đảng bộ không đạt TSVM tùy theo thành tích chuyên môn có thể xét tặng giấy khen của UBND Quận về một số mặt nếu có mặt, hoặc một số mặt đã hoàn thành thốt trong năm.

8. Về cá nhân: Nguyên tắc chung là công nhận các hình thức của đơn vị đề nghị đối với lao động tiên tiến và Chiến sỹ thi đua cơ sở; trong đó Hội đồng ủy quyền cho Thường trực HĐ xét đề nghị khen thủ trưởng các đơn vị trong các trường hợp:

8.1. Đơn vị được Cờ, Bằng khen, được công nhận đơn vị xuất sắc (7.1, 7.2. nói trên) của Chủ tịch UBND Thành phố thì thủ trưởng được đề nghị Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố và danh hiệu CSTĐ cơ sở (nếu đủ điều kiện tặng bằng khen của CT.UBNDTP nói điểm 7.2);

8.2. Đơn vị được công nhận đơn vị tiên tiến và giấy khen của Chủ tịch UBND Quận (7.3), thì lãnh đạo đơn vị có thể được xét tặng giấy khen của CT UBND Quận;

8.3. Đơn vị không được khen thưởng (7.4): Không khen thưởng Thủ trưởng.

8.4. Chỉ xét danh hiệu khen thưởng cho cá nhân hình thức khen cao hơn điểm 8.1. trong số Bằng Khen của UBND Thành phố và CSTĐ cơ sở.

9. Tổng hợp kết quả khen thưởng của các đơn vị, thủ trưởng đơn vị; được Thường trực HĐTĐKT thông báo công khai bằng hình thức văn bản phát hành rộng rãi gửi đến từng đơn vị; Hội đồng chỉ nhận khiếu nại bằng văn bản của Tập thể đơn vị trong vòng 5 ngày kể từ ngày phát hành văn bản; Khi có khiếu nại Thường trực HĐTĐKT trình Chủ tịch HĐTĐKT nội dung khiếu nại và Hội đồng Ủy nhiệm Chủ tịch UBND kiêm Chủ tịch HĐ Quyết định.

Những trường hợp đặc biệt Chủ tịch HĐTĐKT báo cáo và thực hiện theo kết luận của Tập thể Ban thường vụ Quận Ủy khi:

- Không thống nhất được trong hội đồng TĐKT;

- Những trường hợp Thủ trưởng đơn vị ở các đơn vị không được khen thưởng mới được bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm;

10. Tại hội nghị Tổng kết thi đua của Quận:

10.1. Công bố đề nghị các hình thức cấp trên khen và trao tặng khen thưởng (nếu có);

10.2. Công bố các mức khen thưởng của Chủ tịch UBND Quận và chỉ trao Giấy khen cho tập thể và một số cá nhân tượng trưng.

10.3. Văn phòng HĐND&UBND chịu trách nhiệm chuyển giấy khen và tiền thưởng cho cá nhân còn lại.

Quy chế làm việc và quy trình xét chọn này đã được các thành viên HĐTĐKT Quận thảo luận, biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ số 17/17/18 thành viên vào lúc 08 giờ 30 ngày 20 tháng 12 năm 2007, và có hiệu lực thi hành ngay sau khi biểu quyết./

 

 

Nơi nhận:
- Ban thi đua Khen thưởng TP “báo cáo”
- Các thành viên HĐTĐKT;
- Các thành viên dự họp mở rộng;
- TTQU, HĐND Quận
- Các đơn vị thuộc Quận &UBND 16 Phường
- Lưu: TTHĐ, VP.

TM. HỘI ĐỒNG TĐKT
CHỦ TỊCH UBND QUẬN
Trương Văn Non

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3618/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3618/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2007
Ngày hiệu lực20/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3618/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3618/QĐ-UBND phê chuẩn quy chế làm việc quy trình xét chọn Hội đồng thi đua khen thưởng mở rộng đề nghị các danh hiệu thi đua năm 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3618/QĐ-UBND phê chuẩn quy chế làm việc quy trình xét chọn Hội đồng thi đua khen thưởng mở rộng đề nghị các danh hiệu thi đua năm 2007
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3618/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrương Văn Non
        Ngày ban hành20/12/2007
        Ngày hiệu lực20/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3618/QĐ-UBND phê chuẩn quy chế làm việc quy trình xét chọn Hội đồng thi đua khen thưởng mở rộng đề nghị các danh hiệu thi đua năm 2007

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3618/QĐ-UBND phê chuẩn quy chế làm việc quy trình xét chọn Hội đồng thi đua khen thưởng mở rộng đề nghị các danh hiệu thi đua năm 2007

           • 20/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực