Quyết định 362/QĐ-BTP

Quyết định 362/QĐ-BTP năm 2016 về Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 362/QĐ-BTP kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự 2016


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 362/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thủ trưởng các đơn vị khác có liên quan thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Th
tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTgCP Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để p/h);
- Tòa án nhân dân tối cao (để p/h);
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao (để p/h);
- Các Thứ tr
ưởng Bộ Tư pháp (để chỉ đạo thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu VT, Vụ PLDSKT (3b).

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 362/QĐ-BTP ngày 07 tháng 3 năm 2016 của của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được phân công tại Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự ban hành kèm theo Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp về triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ tổ chức trin khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (BLTTDS) mà Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì hoặc phi hợp thực hiện theo Kế hoạch triển khai thi hành BLTTDS của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, hiệu quả;

b) Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ được giao về triển khai thi hành BLTTDS, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn và bảo đảm chất lượng.

2. Yêu cầu

a) Bám sát nội dung Kế hoạch triển khai thi hành BLTTDS ban hành kèm theo Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và sự chủ động, tích cực của các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc trin khai thi hành BLTTDS; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc;

c) Bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thi hành BLTTDS; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch;

d) Có lộ trình cụ thể để bảo đảm sau ngày 01 tháng 07 năm 2016, BLTTDS được thi hành thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên phạm vi cả nước;

đ) Bộ Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ưu tiên và tập trung thực hiện Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến BLTTDS

a) Tổ chức biên soạn đề cương giới thiệu BLTTDS

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Viện Khoa học pháp lý, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu luật học, Nhà xuất bản Tư pháp và các đơn vị liên quan khác thuộc Bộ.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kim sát nhân dân tối cao.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 3 năm 2016.

b) Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về những điểm mới của BLTTDS (dưới hình thức trực tuyến)

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị chịu trách nhiệm về nội dung: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công tác phía Nam, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục Công nghệ thông tin, Vụ Pháp luật quốc tế, Viện Khoa học pháp lý, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Btrợ Tư pháp, Cục Trợ giúp pháp lý, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, các đơn vị liên quan khác thuộc Bộ; Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 4 năm 2016.

c) Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền BLTTDS trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Đơn vị chủ trì: Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Cng thông tin điện tử xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của BLTTDS, tập trung vào những nội dung mới của BLTTDS và tình hình triển khai thi hành BLTTDS.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Pháp luật quốc tế, các đơn vị liên quan khác thuộc Bộ; Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2016.

2. Tập huấn chuyên sâu về BLTTDS

a) Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu (dưới hình thức hội nghị trực tuyến) cho báo cáo viên pháp luật Trung ương và cấp tỉnh, đại diện của Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành liên quan, đại diện của Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư; đại diện pháp chế của các Bộ, ngành

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị chịu trách nhiệm về nội dung: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin, Cục Công tác phía Nam, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và các đơn vị liên quan khác thuộc Bộ; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9 năm 2016.

b) Tập huấn chuyên sâu trong lĩnh vực thi hành án dân sự

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế và các đơn vị liên quan khác thuộc Bộ.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đối tượng được tập huấn: Đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành án dân sự của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thừa phát lại.

- Thời gian hoàn thành: tháng 9 năm 2016.

c) Tập huấn chuyên sâu trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Cục Bổ trợ tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế và các đơn vị liên quan khác thuộc Bộ; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, các Hội Công chứng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đối tượng được tập huấn: Đơn vị, cá nhân đang thực hiện các hoạt động nghnghiệp trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9 năm 2016.

d) Tập huấn chuyên sâu trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

- Đơn vị chủ trì: Cục Trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế và các đơn vị liên quan khác thuộc Bộ; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đối tượng được tập huấn: Đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp pháp lý ở Trung ương và cấp tỉnh.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9 năm 2016.

3. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến BLTTDS trong phạm vi quản lý của Bộ, tổng hợp kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến BLTTDS của các Bộ, ngành, địa phương và xây dựng Báo cáo về kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật trình Thủ tướng Chính phủ

a) Phối hợp với các Bộ, ngành trong việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, ngành có liên quan.

- Thời gian hoàn thành:

+ Kết quả rà soát gửi về Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế trước ngày 10/6/2016.

+ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế tổng hợp kết quả rà soát và xây dựng Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01/7/2016.

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

- Thời gian hoàn thành:

+ Kết quả rà soát gửi về Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế trước ngày 10/6/2016.

+ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế tổng hợp kết quả rà soát và xây dựng Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01/7/2016.

4. Phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong việc ban hành các Thông tư liên tịch hướng dẫn một số quy định của BLTTDS; Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn một số quy định của BLTTDS

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

- Thời gian hoàn thành: Theo Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự của Tòa án nhân dân ti cao.

5. Kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất của Cơ quan thi hành án dân sự; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ chấp hành viên bảo đảm việc thi hành án có hiệu quả phù hợp với quy định của BLTTDS

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Tư pháp và các đơn vị liên quan khác thuộc Bộ.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Năm 2016 và các năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành BLTTDS được phân công tại Kế hoạch này; ưu tiên tập trung nguồn lực và tổ chức thực hiện bằng các hình thức phù hợp để bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm; kịp thời thông báo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch cho Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế để báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Giao Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế làm nhiệm vụ đơn vị đầu mối thực hiện Kế hoạch này; có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, kịp thời tổng hợp tình hình thực hiện và đề xuất phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và dự toán trong kinh phí hoạt động của Bộ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể tại Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi Vụ Kế hoạch - tài chính và Văn phòng Bộ thẩm định, tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Vụ Kế hoạch - tài chính và Văn phòng Bộ bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ; hướng dẫn cụ thể các đơn vị thuộc Bộ trong việc lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 362/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu362/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2016
Ngày hiệu lực07/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 362/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 362/QĐ-BTP kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 362/QĐ-BTP kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu362/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýHà Hùng Cường
        Ngày ban hành07/03/2016
        Ngày hiệu lực07/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 362/QĐ-BTP kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 362/QĐ-BTP kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự 2016

           • 07/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực