Quyết định 3622/2005/QĐ-BCN

Quyết định 3622/2005/QĐ-BCN sửa đổi khoản 4, khoản 6 Điều 1 Quyết định 2628/QĐ-BCN phê duyệt phương án và chuyển Nhà máy Dệt Hà Đông của Công ty Dệt – May Hà Nội thành Công ty cổ phần Dệt Hà Đông HANOSIMEX do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3622/2005/QĐ-BCN phương án chuyển Nhà máy Dệt Hà Đông thành Công ty cổ phần Dệt Hà Đông HANOSIMEX sửa đổi Quyết định 2628/QĐ-BCN


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3622/2005/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 4, KHOẢN 6 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 2628/QĐ-BCN NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN VÀ CHUYỂN NHÀ MÁY DỆT HÀ ĐÔNG CỦA CÔNG TY DỆT – MAY HÀ NỘI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG HANOSIMEX

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Dệt – May Việt Nam (Công văn số 1678/CV-CPH ngày 31 tháng 10 năm 2005);
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 4, khoản 6 Điều 1 Quyết định số 2628/QĐ-BCN ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Nhà máy Dệt Hà Đông của Công ty Dệt – May Hà Nội thành Công ty cổ phần Dệt Hà Đông HANOSIMEX như sau:

“4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành:

a) Vốn điều lệ: 13.000.000.000 đồng (Mười ba tỷ đồng chẵn).

b) Cổ phần phát hành lần đầu là: 13.000.000.000 đồng, tương ứng với 1.300.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:

- Cổ phần Công ty Dệt – May Hà Nội nắm giữ: 679.318 cổ phần, chiếm 52,26% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 368.182 cổ phần, chiếm 28,32% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán đấu giá công khai: 252.500 cổ phần, chiếm 19,42% vốn điều lệ”.

“6. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 448 lao động trong doanh nghiệp là 368.182 cổ phần, danh sách theo Phương án cổ phần hóa của doanh nghiệp”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ, Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt – May Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty Dệt – May Hà Nội, Giám đốc Nhà máy Dệt Hà Đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt Hà Đông HANOSIMEX chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban chỉ đạo ĐM và PTDN;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ LĐTB và XH;
- Bộ Nội vụ;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- UBND tỉnh Hà Tây;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ;
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
Bùi Xuân Khu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3622/2005/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3622/2005/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2005
Ngày hiệu lực01/11/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3622/2005/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 3622/2005/QĐ-BCN phương án chuyển Nhà máy Dệt Hà Đông thành Công ty cổ phần Dệt Hà Đông HANOSIMEX sửa đổi Quyết định 2628/QĐ-BCN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3622/2005/QĐ-BCN phương án chuyển Nhà máy Dệt Hà Đông thành Công ty cổ phần Dệt Hà Đông HANOSIMEX sửa đổi Quyết định 2628/QĐ-BCN
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3622/2005/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýBùi Xuân Khu
        Ngày ban hành01/11/2005
        Ngày hiệu lực01/11/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3622/2005/QĐ-BCN phương án chuyển Nhà máy Dệt Hà Đông thành Công ty cổ phần Dệt Hà Đông HANOSIMEX sửa đổi Quyết định 2628/QĐ-BCN

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3622/2005/QĐ-BCN phương án chuyển Nhà máy Dệt Hà Đông thành Công ty cổ phần Dệt Hà Đông HANOSIMEX sửa đổi Quyết định 2628/QĐ-BCN

            • 01/11/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/11/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực