Quyết định 3624/QĐ-UBND

Quyết định 3624/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đến ngày 30/9/2014 đã hết thời hạn, thời hiệu có hiệu lực, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng không còn

Nội dung toàn văn Quyết định 3624/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ văn bản pháp luật Ủy ban Bình Thuận hết thời hạn thời hiệu có hiệu lực


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3624/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 04 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 30/9/2014 ĐÃ HẾT THỜI HẠN, THỜI HIỆU CÓ HIỆU LỰC, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG KHÔNG CÒN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật quy định;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 13 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đã hết thời hạn, thời hiệu có hiệu lực, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng không còn (danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, và các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Tiến Phương

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH ĐẾN 30/9/2014 ĐÃ HẾT THỜI HẠN, THỜI HIỆU CÓ HIỆU LỰC, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG KHÔNG CÒN ĐƯỢC BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3624/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Stt

Số, ký hiệu VB

Ngày ban hành

Nội dung trích yếu

Lý do

Cơ quan đề xuất bãi bỏ

Ghi chú

1

90/1999/
QĐ-CTUB-BT

04/11/1999

V/v thành lập Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Bình Thuận

Nội dung không còn phù hợp với các quy định hiện hành tại Quyết định 113/2008/QĐ-TTg thành lập và ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Sở Tài chính

Trước đây đã đề xuất bãi bỏ tại kèm theo Quyết định định số 270/QĐ-UBND ngày 21/01/2009 nhưng chưa được bãi bỏ chính thức

2

72/2004/
QĐ-UBBT

29/9/2004

V/v ban hành Quy định về quản lý giá hàng hóa, dịch vụ do UBND tỉnh Bình Thuận đặt hàng thanh toán bằng nguồn ngân sách tỉnh Bình Thuận

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực. Nội dung và đối tượng thực hiện không còn phù hợp

Sở Tài chính

 

3

14/2007/
QĐ-UBND

08/3/2007

Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Thuận

UBND tỉnh đã ban hành kèm theo Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 về việc chấm dứt hoạt động bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Thuận

Sở Tài chính

 

4

76/2007/
QĐ-UBND

13/11/2007

Về việc ban hành Quy chế phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của tỉnh Bình Thuận

Vì căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực. Hiện nay hoạt động này thực hiện theo quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 01/11/2012 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015

Sở Khoa học và Công nghệ

 

5

71/2008/
QĐ-UBND

25/8/2008

Về việc Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Phí dự thi, dự tuyển (đối với cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc địa phương quản lý) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Do nội dung, mức chi không phù hợp với quy định mới của Trung ương. Đề nghị bãi bỏ và thực hiện theo quy định của Trung ương

Sở Tài chính

 

6

75/2008/
QĐ-UBND

11/9/2008

V/v sửa đổi Quy chế phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của tỉnh Bình Thuận

Vì căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực. Hiện nay hoạt động này thực hiện theo Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 01/11/2012 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015

Sở Khoa học và Công nghệ

 

7

03/2010/
QĐ-UBND

12/01/2010

Về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả an toàn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2015

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản là Quyết định số 107/2008/QĐ-TTg ngày 30/7/2008 một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả, chè an toàn đến năm 2015 hết hiệu lực

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

8

04/2011/
QĐ-UBND

08/3/2011

Về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân

Do nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định hiện hành của Trung ương. Ngoài ra, các quy định về tiếp công dân đã được quy định cụ thể tại Luật Tiếp công dân năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thanh tra tỉnh

 

9

40/2012/
QĐ-UBND

27/9/2012

Ban hành Quy định trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu cấp tỉnh

Một số nội dung không còn phù hợp quy định tại Thông tư 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 về hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu cấp tỉnh. Hiện nay Sở áp dụng theo quy định của Thông tư 05/2013 chứ không áp dụng theo Quyết định 40/2012/QĐ-UBND

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

10

15/2013/
QĐ-UBND

16/4/2013

Quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất trong năm 2013 trên địa bàn tỉnh

Hết thời hạn áp dụng vì chỉ áp dụng cho việc xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong năm 2013

Sở Tài chính

 

11

17/CT-CTUBBT

23/4/1998

V/v nghiêm cấp sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản

Ngày 22/8/2012, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 31/CT-UBND ngày 22/8/2012 về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn, xử lý hành vi sử dụng chất nổ và xung điện để khai thác thủy sản có nội dung thay thế Chỉ thị này

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

12

26/2001/
CT-CT.UBBT

20/8/2001

Về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP về việc tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản là Nghị quyết 16/2000/NQ-CP đã hết hiệu lực, được thay thế bởi nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 về tinh giản biên chế

Sở Nội vụ

 

13

36/2002/
CT-UBBT

05/8/2002

Tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng đất trên địa bàn tỉnh theo QĐ số 273/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Các nhiệm vụ tại Chỉ thị đã thực hiện xong

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3624/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3624/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2014
Ngày hiệu lực04/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3624/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3624/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ văn bản pháp luật Ủy ban Bình Thuận hết thời hạn thời hiệu có hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3624/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ văn bản pháp luật Ủy ban Bình Thuận hết thời hạn thời hiệu có hiệu lực

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3624/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ văn bản pháp luật Ủy ban Bình Thuận hết thời hạn thời hiệu có hiệu lực

          • 04/11/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 04/11/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực