Quyết định 3624/QĐ-UBND

Quyết định 3624/QĐ-UBND năm 2017 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tư pháp của tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 3624/QĐ-UBND 2017 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3624/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 29 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tư pháp của tỉnh Bình Định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tư pháp:

a. Chủ động tham mưu xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tư pháp của tỉnh.

b. Xây dựng, gửi Sở Tài chính thẩm tra, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt giá dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực tư pháp của tỉnh trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí được cơ quan có thẩm quyền ban hành và lộ trình tính đủ chi phí theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ.

c. Quyết định lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực tư pháp theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo phân cấp của tỉnh và các quy định hiện hành, sau khi có ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp.

d. Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh có hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực tư pháp tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

2. Sở Tài chính:

a. Tổ chức thẩm định giá dịch vụ đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tư pháp của tỉnh theo phương án do Sở Tư pháp đề xuất.

b. Tham gia ý kiến về hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực tư pháp theo phân cấp của tỉnh và các quy định hiện hành.

3. Trường hợp Chính phủ và các cơ quan Trung ương có hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế liên quan danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực tư pháp: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tiếp tục rà soát, tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực tư pháp của tỉnh phù hợp với thực tế và theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Châu

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3624/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

STT

Tên dịch vụ sự nghiệp công

NSNN đảm bảo toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ

NSNN đảm bảo phần chi phí thực hiện dịch vụ chưa tính vào giá theo lộ trình tính giá

A

Nhóm dịch vụ trợ giúp pháp lý

1

Dịch vụ tư vấn pháp luật, cử người tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện các hình thức trợ giúp pháp lý khác cho người được trợ giúp pháp lý.

x

 

2

Dịch vụ trợ giúp pháp lý lưu động và các hoạt động trợ giúp pháp lý khác; thực hiện công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý cho nhân dân.

x

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3624/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3624/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2017
Ngày hiệu lực29/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3624/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3624/QĐ-UBND 2017 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3624/QĐ-UBND 2017 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3624/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Châu
        Ngày ban hành29/09/2017
        Ngày hiệu lực29/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3624/QĐ-UBND 2017 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3624/QĐ-UBND 2017 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Bình Định

            • 29/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực