Quyết định 3635/2017/QĐ-UBND

Quyết định 3635/2017/QĐ-UBND quy định biện pháp thực hiện chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3635/2017/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3635/2017/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH THÔI ĐẢM NHIỆM CHỨC DANH SAU KHI SÁP NHẬP ĐỂ THÀNH LẬP THÔN, TỔ DÂN PHỐ MỚI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tchức, hoạt động của thôn, t dân ph;

Căn cứ Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách htrợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 424/TTr-SNV ngày 23/8/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định biện pháp thực hiện chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới; cụ thể như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ, kinh phí và thời gian thực hiện:

Theo quy định tại Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới.

2. Trình tự thực hiện:

a) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ khi hoàn thành bầu hoặc chỉ định Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố mới, UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thông báo và hướng dẫn cho các đối tượng thụ hưởng chính sách làm hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ và nộp tại UBND cấp xã, phường, thị trấn; tổ chức tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, lập biên bản xác nhận, tờ trình kèm theo danh sách những người được hưởng chính sách, báo cáo UBND huyện, thị xã, thành phố. Thành phần hồ sơ gồm:

- Hồ sơ của người đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ:

+ Bản khai cá nhân lập theo Mu số 01;

+ Các loại giấy tờ, tài liệu (nếu có) chứng minh thời gian, quá trình đảm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố (bản sao lý lịch của cá nhân, hồ sơ đảng viên, danh sách chi trả phụ cấp, quyết định phê duyệt, công nhận kết quả bu cử ...).

- UBND xã, phường, thị trấn lập Biên bản xác nhận theo Mu số 02; tờ trình kèm danh sách những người được hưởng chính sách hỗ trợ lập theo Mu số 03.

b) UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách; tiếp nhận hồ sơ đề nghị của UBND xã, phường, thị trấn; tổ chức kiểm tra, tổng hợp, lập tờ trình kèm danh sách những người được hưởng chính sách hỗ trợ theo Mu số 04 và hồ sơ tại Điểm a, Khoản 2, Điều 1, Quyết định này, gửi Sở Nội vụ thẩm định.

c) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp vơi Sở Tài chính, đơn vị liên quan triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách; thẩm định đối tượng, kinh phí trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Hàng năm tổng hợp kết quả, tình hình thực hiện chính sách, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Nội vụ.

d) Sở Tài chính phối hợp với Sở Nội vụ, đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách; tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí tnguồn ngân sách tỉnh trong dự toán ngân sách hàng năm; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2017.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn v liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2 Quyết định (đ t/h);
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp (để b/c);
- TTr T
nh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cấp t
nh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: TH
KH, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Xứng

 

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới

Họ và tên …………………………………..Sinh ngày..........................................................

Hộ khẩu thường trú ..........................................................................................................  

Chứng minh nhân dân số (hoặc số thẻ căn cước) ...........................................................  

Cấp ngày ……tháng …….năm ……….nơi cấp (tỉnh) .......................................................  

Là người hoạt động không chuyên trách từ tháng …….năm …….đến tháng………  năm…….1, giữ các chức danh sau (ghi theo thứ tự thời gian cho đến trước khi nghỉ):

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

Tại thôn (tổ dân phố) ………………………..................................................................  

huyện …………………………………….tỉnh Thanh Hóa.

Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết cho tôi được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới.

Hồ sơ gồm có 2:

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

Tôi xin cam đoan những nội dung trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

…………, ngày…… tháng ……năm 20...
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ và tên)

------------------------

1 Trường hợp thời gian giữ chức danh những người hoạt động không chuyên trách bị gián đoạn từ 12 tháng trở lên thì thời gian trước gián đoạn không kê khai để tính hưởng chính sách hỗ trợ

2 Các loại giấy tờ, tài liệu (nếu có) chứng minh thời gian, quá trình đảm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (bản sao lý lịch của cá nhân, hồ sơ đảng viên, danh sách chi trả phụ cấp, quyết định phê duyệt, công nhận kết quả bầu cử ...)

 

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN XÁC NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Giải quyết chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới

Hôm nay, ngày….. tháng……năm 20..., tại UBND xã ………huyện…………….  tỉnh Thanh Hóa

Chúng tôi, gồm:

1. Đại diện Đảng ủy xã (phường, thị trấn): .......................................................................  

2. Đại diện UBND xã (phường, thị trn): ..........................................................................  

3. Đại diện Mặt trận tổ quốc: ............................................................................................  

4. Đại diện thôn (tổ dân phố): ...........................................................................................  

Sau khi nghiên cứu hồ sơ; căn cứ ý kiến của đại diện các cơ quan và cán bộ, công chức có liên quan, chúng tôi thống nhất xác nhận các ông (bà) có tên trong danh sách sau:

TT

Họ và tên

Sinh ngày tháng năm

Hộ khẩu thường trú

Thời gian giữ các chức danh3

Tại thôn (tổ dân phố)

 

 

 

 

 

 

Đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết chính sách hỗ trợ đối với các ông (bà) có tên trong danh sách trên theo Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với nhng người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới./.

 

TRƯỞNG THÔN
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN
ỦY BAN MTTQ XÃ
(Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu)

ĐẠI DIỆN
UBND XÃ
(Ký, ghi rõ họ n, đóng du)

ĐẠI DIỆN
ĐẢNG ỦY
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

----------------------------------

3 Ghi rõ nội dung “Là người hoạt động không chuyên trách từ tháng…… năm….. đến tháng ……..năm……, giữ các chức danh sau (ghi theo thứ tự thời gian cho đến trước khi ngh): ……”. Trường hợp thời gian giữ chức danh những người hoạt động không chuyên trách bị gián đoạn từ 12 tháng trở lên thì thời gian trước gián đoạn không kê khai để tính hưởng chính sách hỗ trợ


Mẫu số 03

UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN……………….

DANH SÁCH

Những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh
(Kèm theo Tờ trình số      /TTr-UBND ngày     tháng     năm 20 ……. của UBND xã……….. )

Thứ tự

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh người hoạt động không chuyên trách trước khi ngh

Hệ số phụ cấp trước khi nghỉ

Thời gian đảm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách

Số tháng đm nhiệm chức danh

Số tháng được hưởng phụ cấp4

Kinh phí hỗ trợ bằng 03 tháng phụ cấp của chức danh trước khi ngh(đồng)

Kinh phí hỗ trợ thêm theo thời gian giữ chức danh (đồng)

Tổng kinh phí hỗ trợ (đồng)

Ghi chú

Từ
 tháng/năm

Đến
tháng/năm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) =(5) x 3 x Mc lương cơ s

(11) =(5) x (9) x Mc lương cơ sở

(12)

= (10)+(11)

(13)

I

Thôn ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Thôn…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

....

....

....

....

....

 

 

NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

TM. Y BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

--------------

4 Cứ có 30 tháng đảm nhiệm chức danh thì được hưởng 01 tháng phụ cấp; trường hợp có số tháng lẻ từ 01 tháng đến 15 tháng thì tính bằng 1/2 tháng phụ cấp, từ 16 tháng đến 30 tháng thì tính bằng 01 tháng phụ cấp

 

Mẫu số 04

UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ……………….

DANH SÁCH

Những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh
(Kèm theo Tờ trình số      /TTr-UBND ngày     tháng     năm 20 ……. của UBND huyện……….. )

Thứ tự

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh người hoạt động không chuyên trách trước khi ngh

Hệ số phụ cấp trước khi nghỉ

Thời gian đảm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách

Số tháng đm nhiệm chức danh

Số tháng được hưởng phụ cấp5

Kinh phí hỗ trợ bằng 03 tháng phụ cấp của chức danh trước khi ngh(đồng)

Kinh phí hỗ trợ thêm theo thời gian giữ chức danh (đồng)

Tổng kinh phí hỗ trợ (đồng)

Ghi chú

Từ
 tháng/năm

Đến
tháng/năm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) =(5) x 3 x Mc lương cơ s

(11) =(5) x (9) x Mc lương cơ sở

(12)

= (10)+(11)

(13)

I

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Xã…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

....

....

....

....

....

 

 

TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

TM. Y BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

--------------

5 Cứ có 30 tháng đảm nhiệm chức danh thì được hưởng 01 tháng phụ cấp; trường hợp có số tháng lẻ từ 01 tháng đến 15 tháng thì tính bằng 1/2 tháng phụ cấp, từ 16 tháng đến 30 tháng thì tính bằng 01 tháng phụ cấp.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3635/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3635/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2017
Ngày hiệu lực05/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3635/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3635/2017/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3635/2017/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3635/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đình Xứng
        Ngày ban hành26/09/2017
        Ngày hiệu lực05/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3635/2017/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3635/2017/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách Thanh Hóa

            • 26/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực